Ktl-icon-tai-lieu

Bộ luật tố tụng hình sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 1996

Được đăng lên bởi Shiroi Shichi
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ
NHÂN DÂN TRUNG HOA
(Thông qua tại Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ
5 ngày 01 tháng 7 năm 1979, và được sửa đổi theo Quyết định sửa đổi Luật tố
tụng hình sự của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thông qua tại Kỳ họp
thứ tư Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 8 ngày 17 tháng 3 năm 1996)

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I
MỤC ĐÍCH VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 1. Luật này được ban hành trên cơ sở của Hiến pháp và vì mục tiêu
đảm bảo thực thi đúng Luật hình sự, trừng phạt tội phạm, bảo vệ nhân dân, bảo
đảm an ninh công cộng và quốc gia và duy trì trật tự xã hội chủ nghĩa.
Điều 2. Mục đích của Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hoà nhân dân
Trung Hoa là nhằm đảm bảo việc điều tra, làm sáng tỏ thực chất của tội phạm một
cách chính xác, kịp thời, trừng trị người phạm tội, bảo đảm cho người vô tội không
bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tăng cường nhận thức của người dân về sự cần
thiết phải chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh với những hành vi phạm tội
nhằm bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền cá nhân; tài sản, quyền

1

dân chủ và các quyền khác của họ; đảm bảo tiến hành thuận lợi công cuộc phát
triển chủ nghĩa xã hội.
Điều 3. Cơ quan công an chịu trách nhiệm thực hiện việc điều tra, bắt, giam
và điều tra ban đầu trong các vụ án hình sự. Viện kiểm sát có trách nhiệm thực
hành công tác kiểm sát, phê chuẩn lệnh bắt, tiến hành điều tra, truy tố các vụ án do
Viện kiểm sát trực tiếp thụ lý. Toà án nhân dân đảm nhiệm việc xét xử. Trừ khi
luật có quy định khác, không cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào khác có những
quyền hạn nêu trên.
Khi tiến hành tố tụng hình sự, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và
cơ quan công an phải thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định của Bộ luật này và các
luật khác có liên quan.
Điều 4. Cơ quan an ninh, theo quy định của luật, giải quyết các vụ việc
phạm tội gây nguy hại đến an ninh quốc gia, thực hiện những chức năng và quyền
hạn tương tự như cơ quan công an.
Điều 5. Toà án nhân dân thực hành quyền xét xử độc lập theo quy định của
pháp luật và Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố độc lập theo theo
quy định của pháp luật, và cơ quan này không bị can thiệp bởi bất kỳ cơ quan hành
chính, tổ chức hoặc cá nhân.
Điều 6. Trong khi tiến hành tố tụng hình sự, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát
nhân dân và cơ quan công an phải dựa vào quần chúng nhân dân, thực tế khách
quan và luật pháp làm tiêu chí. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và
không có bất cứ đặ...
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ
NHÂN DÂN TRUNG HOA
(Thông qua tại Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ
5 ngày 01 tháng 7 năm 1979, và được sửa đổi theo Quyết định sửa đổi Luật tố
tụng hình sự của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thông qua tại Kỳ họp
thứ tư Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 8 ngày 17 tháng 3 năm 1996)
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG I
MỤC ĐÍCH VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
Điều 1. Luật này được ban hành trên cơ sở của Hiến pháp và mục tiêu
đảm bảo thực thi đúng Luật hình sự, trừng phạt tội phạm, bảo vệ nhân dân, bảo
đảm an ninh công cộng và quốc gia và duy trì trật tự xã hội chủ nghĩa.
Điều 2. Mục đích của Bộ luật tố tụng nh sự ớc Cộng hoà nhân dân
Trung Hoa nhằm đảm bảo việc điều tra, làm sáng tỏ thực chất của tội phạm một
cách chính xác, kịp thời, trừng trị người phạm tội, bảo đảm cho người vô tội không
bị truy cứu trách nhiệm nh sự, tăng cường nhận thức của người dân về sự cần
thiết phải chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh với những hành vi phạm tội
nhằm bảo vệ pháp chế hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền nhân; tài sản, quyền
1
Bộ luật tố tụng hình sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 1996 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ luật tố tụng hình sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 1996 - Người đăng: Shiroi Shichi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Bộ luật tố tụng hình sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 1996 9 10 500