Ktl-icon-tai-lieu

Bộ luật TT dân sự

Được đăng lên bởi manhhd
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 1816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương I
NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng dân sự
Điều 2. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự
Chương II
NHỮNG NGUYÊN TĂC CƠ BẢN
Điều 3. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng dân sự
Điều 4. Quyền yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự
Điều 6. Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự
** Điều 7. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm
quyền
Điều 8. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự
Điều 9. Bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự
Điều 10. Hoà giải trong tố tụng dân sự
Điều 11. Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự
Điều 12. Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự
Điều 14. Toà án xét xử tập thể
Toà án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo đa số.
Điều 15. Xét xử công khai
** Điều 16. Bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành hoặc tham gia tố tụng dân sự
Điều 17. Thực hiện chế độ hai cấp xét xử
Điều 18. Giám đốc việc xét xử
Điều 19. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Toà án
Điều 20. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự
** Điều 21. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự
Điều 22. Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ của Toà án
Điều 23. Việc tham gia tố tụng dân sự của cá nhân, cơ quan, tổ chức
* Điều 23a. Bảo đảm quyền tranh luận tố tụng dân sự
Điều 24. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Chương III
THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN

Mục 1
NHỮNG VỤ VIỆC DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TOÀ ÁN
** Điều 25. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
** Điều 26. Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
Điều 27. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà
án
Điều 28. Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án
Điều 29. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của
Toà án
Điều 30. Những yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà
án
** Điều 31. Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
* Điều 32a. Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức
Điều 32. Những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án
Mục 2
THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN
** Điều 33. Thẩm qu...
MỤC LỤC
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương I
NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng dân sự
Điều 2. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự
Chương II
NHỮNG NGUYÊN TĂC CƠ BẢN
Điều 3. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng dân sự
Điều 4. Quyền yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự
Điều 6. Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự
** Điều 7. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm
quyền
Điều 8. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự
Điều 9. Bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự
Điều 10. Hoà giải trong tố tụng dân sự
Điều 11. Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự
Điều 12. Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự
Điều 14. Toà án xét xử tập thể
Toà án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo đa số.
Điều 15. Xét xử công khai
** Điều 16. Bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành hoặc tham gia tố tụng dân sự
Điều 17. Thực hiện chế độ hai cấp xét xử
Điều 18. Giám đốc việc xét xử
Điều 19. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Toà án
Điều 20. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự
** Điều 21. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự
Điều 22. Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ của Toà án
Điều 23. Việc tham gia tố tụng dân sự của cá nhân, cơ quan, tổ chức
* Điều 23a. Bảo đảm quyền tranh luận tố tụng dân sự
Điều 24. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Chương III
THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN
Bộ luật TT dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ luật TT dân sự - Người đăng: manhhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Bộ luật TT dân sự 9 10 443