Ktl-icon-tai-lieu

Bộ luật TT hình sự

Được đăng lên bởi manhhd
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quèc héi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

LuËt sè: 19/2003/QH11

Quèc héi

níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Kho¸ XI, kú häp thø 4
(Tõ ngµy 21 th¸ng 10 ®Õn ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003)

Bé LuËt

Tè tông h×nh sù
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992
®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m
2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10;
Bé luËt nµy quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tôc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng khëi tè, ®iÒu
tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù.
PhÇn thø nhÊt
nh÷ng quy ®Þnh chung
Ch¬ng I

nhiÖm vô vµ hiÖu lùc cña Bé luËt tè tông h×nh sù

§iÒu 1. NhiÖm vô cña Bé luËt tè tông h×nh sù
Bé luËt tè tông h×nh sù quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tôc khëi tè, ®iÒu tra, truy tè,
xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù; chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ
gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông; nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña
nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè tông; quyÒn vµ nghÜa vô cña nh÷ng ngêi tham gia tè tông,
cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n; hîp t¸c quèc tÕ trong tè tông h×nh sù, nh»m
chñ ®éng phßng ngõa, ng¨n chÆn téi ph¹m, ph¸t hiÖn chÝnh x¸c, nhanh chãng vµ
xö lý c«ng minh, kÞp thêi mäi hµnh vi ph¹m téi, kh«ng ®Ó lät téi ph¹m, kh«ng
lµm oan ngêi v« téi.
Bé luËt tè tông h×nh sù gãp phÇn b¶o vÖ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi
Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, tæ chøc, b¶o vÖ trËt tù
ph¸p luËt x· héi chñ nghÜa, ®ång thêi gi¸o dôc mäi ngêi ý thøc tu©n theo ph¸p
luËt, ®Êu tranh phßng ngõa vµ chèng téi ph¹m.
§iÒu 2. HiÖu lùc cña Bé luËt tè tông h×nh sù
Mäi ho¹t ®éng tè tông h×nh sù trªn l·nh thæ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña Bé luËt nµy.
Ho¹t ®éng tè tông h×nh sù ®èi víi ngêi níc ngoµi ph¹m téi trªn l·nh thæ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ c«ng d©n níc thµnh viªn cña ®iÒu íc
quèc tÕ mµ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp th×
®îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.
§èi víi ngêi níc ngoµi ph¹m téi trªn l·nh thæ níc Céng hßa x· héi chñ
nghÜa ViÖt Nam thuéc ®èi tîng ®îc hëng c¸c ®Æc quyÒn ngo¹i giao hoÆc quyÒn u
®·i, miÔn trõ vÒ l·nh sù theo ph¸p luËt ViÖt Nam, theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ níc

2
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp hoÆc theo tËp qu¸n
quèc tÕ, th× vô ¸n ®îc gi¶i quyÕt b»ng con ®êng ngo¹i giao.
Ch¬ng II

Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n

§iÒu 3. B¶o ®¶m ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa trong tè tông h×nh sù
Mäi ho¹t ®éng tè tông h×nh ...
Quèc héi
LuËt sè: 19/2003/QH11
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Quèc héi
níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Kho¸ XI, kú häp thø 4
(Tõ ngµy 21 th¸ng 10 ®Õn ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003)
Bé LuËt
Tè tông h×nh sù
C¨n vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992
®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m
2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10;
luËt nµy quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tôc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng khëi tè, ®iÒu
tra, truy tè, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù.
PhÇn thø nhÊt
nh÷ng quy ®Þnh chung
Ch¬ng I
nhiÖm vô vµ hiÖu lùc cña Bé luËt tè tông h×nh sù
§iÒu 1. NhiÖm vô cña Bé luËt tè tông h×nh sù
luËt tè tông nh quy ®Þnh tr×nh tù, t tôc khëi tè, ®iÒu tra, truy tè,
xÐt thi hµnh ¸n h×nh sù; chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n mèi quan
gi÷a c¸c quan tiÕn hµnh tông; nhiÖm vô, quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm cña
nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè tông; quyÒn vµ nghÜa vô cña nh÷ng ngêi tham gia tè tông,
cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n; hîp t¸c quèc tÕ trong tè tông h×nh sù, nh»m
chñ ®éng phßng ngõa, ng¨n chÆn téi ph¹m, ph¸t hiÖn chÝnh x¸c, nhanh chãng
c«ng minh, kÞp thêi mäi hµnh vi ph¹m téi, kh«ng ®Ó lät téi ph¹m, kh«ng
lµm oan ngêi v« téi.
Bé luËt tè tông h×nh sù gãp phÇn b¶o vÖ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi
Ých cña Nhµ níc, quyÒn lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, chøc, b¶o trËt
ph¸p luËt héi chñ nghÜa, ®ång thêi gi¸o dôc mäi ngêi ý thøc tu©n theo ph¸p
luËt, ®Êu tranh phßng ngõa vµ chèng téi ph¹m.
§iÒu 2. HiÖu lùc cña Bé luËt tè tông h×nh sù
Mäi ho¹t ®éng tè tông h×nh sù trªn l·nh thæ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña Bé luËt nµy.
Ho¹t ®éng tè tông h×nh ®èi víi ngêi níc ngoµi ph¹m téi trªn l·nh thæ n-
íc Céng hßa héi chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng d©n níc thµnh viªn cña ®iÒu íc
quèc níc Céng hßa héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp th×
®îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.
§èi víi ngêi níc ngoµi ph¹m téi trªn l·nh thæ níc Céng hßa héi chñ
nghÜa ViÖt Nam thuéc ®èi tîng ®îc hëng c¸c ®Æc quyÒn ngo¹i giao hoÆc quyÒn u
®·i, miÔn trõ vÒ l·nh sù theo ph¸p luËt ViÖt Nam, theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ níc
Bộ luật TT hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ luật TT hình sự - Người đăng: manhhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Bộ luật TT hình sự 9 10 233