Ktl-icon-tai-lieu

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do ô nhiễm môi trường

Được đăng lên bởi hatran_tn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập lớn học kỳ
2

Môn Luật Dân sự Module

LỜI MỞ ĐẦU
Lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại luôn gắn bó mật thiết với môi
trường tự nhiên. Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, hàng
ngày, hàng giờ con người vẫn tiếp tục khai thác và sử dụng một khối lượng khổng
lồ những nguồn tài nguyên thiên nhiên như than đá, dầu mỏ, gỗ, các loại sinh vật…
Ở một số nơi, sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên này lâm vào tình
trạng suy kiệt 1 cách trầm trọng. Bên cạnh đó, các nhà máy sản xuất công nghiệp
vẫn không ngừng thải vào môi trường đất, nước, không khí những lượng chất thải
vô cùng lớn với lượng bụi và độ ồn quá tiêu chuẩn cho phép.
Thực tế đã cho thấy, thiệt hại về môi trường là những thiệt hại có tính
nghiêm trọng. Thiệt hại môi trường làm phát sinh những thiệt hại tiềm ẩn trong đó
có thể dẫn tới thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe và tài sản của on người.
Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường được pháp luật ghi nhận lần đầu
tiên tại Luật BVMT năm 1993, theo đó “tổ chức, cá nhân gây tổn hại môi trường do
hoạt động của mình phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật”. Nhưng
phải khi Luật BVMT 2005 đã thể hiện một bước tiến đáng kể trong quá trình “thực
hiện hóa” nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền – một nguyên tắc được xem
là đặc trưng của lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, để có thể áp dụng được trách
nhiệm này một cách đầy đủ trên thực tế, pháp luật môi trường cần phải quy định rõ
ràng, cụ thể hơn nữa việc xác định các thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây niên và
trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.
Trên thực tế các vụ gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, việc xác định
trách nhiệm bồi thường còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, việc nghiên
cứu pháp luật về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường là một trong
những yếu tố hết sức cần thiết. Em xin lựa chọn đề tài “Một số vấn đề về bồi
thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường”

Trần Thị Thu Hà. MSSV:341114
Lớp: N01_TL4. Nhóm 1

0

Bài tập lớn học kỳ
2

Môn Luật Dân sự Module

NỘI DUNG
Chương 1. Lý luận về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường
1.1.

Một số vấn đề trách nhiệm dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài
hợp đồng
TNDS là một loại trách nhiệm pháp lí, nên giống như các loại trách nhiệm

pháp lý khác, nó cũng có những đặc điểm: là sự cưỡng chế của nhà nước và do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng; chỉ áp ụng khi có hành vi vi phạm pháp luật
và chỉ đối với người có hành vi vi phạm. Ngoài ra TNDS còn có n...
Bài tập lớn học kỳ Môn Luật Dân sự Module
2
LỜI MỞ ĐẦU
Lịch sử hình thành phát triển của nhân loại luôn gắn bó mật thiết với môi
trường tự nhiên. Hiện nay trên thế giới nói chung Việt Nam nói riêng, hàng
ngày, hàng giờ con người vẫn tiếp tục khai thác sử dụng một khối lượng khổng
lồ những nguồn tài nguyên thiên nhiên như than đá, dầu mỏ, gỗ, các loại sinh vật…
Ở một số nơi, sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên này lâm vào tình
trạng suy kiệt 1 cách trầm trọng. Bên cạnh đó, c nhà máy sản xuất công nghiệp
vẫn không ngừng thải vào môi trường đất, nước, không khí những lượng chất thải
vô cùng lớn với lượng bụi và độ ồn quá tiêu chuẩn cho phép.
Thực tế đã cho thấy, thiệt hại về môi trường những thiệt hại tính
nghiêm trọng. Thiệt hại môi trường làm phát sinh những thiệt hại tiềm n trong đó
có thể dẫn tới thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe và tài sản của on người.
Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường được pháp luật ghi nhận lần đầu
tiên tại Luật BVMT năm 1993, theo đó “tổ chức, cá nhân gây tổn hại môi trường do
hoạt động của mình phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật”. Nhưng
phải khi Luật BVMT 2005 đã thể hiện một bước tiến đáng kể trong quá trình “thực
hiện hóa” nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền một nguyên tắc được xem
đặc trưng của lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, để thể áp dụng được trách
nhiệm này một cách đầy đủ trên thực tế, pháp luật môi trường cần phải quy định rõ
ràng, cụ thể hơn nữa việc xác định các thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây niên và
trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.
Trên thực tế các vụ gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, việc xác định
trách nhiệm bồi thường còn gặp nhiều khó khăn. Trước nh hình đó, việc nghiên
cứu pháp luật về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường một trong
những yếu tố hết sức cần thiết. Em xin lựa chọn đề tài “Một số vấn đề về bồi
thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường”
Trần Thị Thu Hà. MSSV:341114
Lớp: N01_TL4. Nhóm 1
0
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do ô nhiễm môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do ô nhiễm môi trường - Người đăng: hatran_tn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do ô nhiễm môi trường 9 10 412