Ktl-icon-tai-lieu

các câu nhận định về luật đất đai

Được đăng lên bởi kimthanhhai-tvp8-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÀI TẬP NHẬN ĐỊNH MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI
I. Các khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho thuê đất chính là cơ quan hành chính nhà nước có
thẩm quyền chung?
Đúng. Bởi:
Quyết định giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất là thể hiện quyền định đoạt đất đai của người đại
diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Với tư cách là cơ quan có thẩm quyền chung cao nhất tại địa phương và
người thực hiện thẩm quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai trên địa bàn tỉnh, huyện, xã. Trước đây
thẩm quyền quản lí nhà nước đối với đất đai, nhất là thẩm quyền giao đất còn mang tính tập trung chủ yếu ở
chính phủ. Hiện nay luật đất đai 2003 đã xác định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho các cơ quan hành
chính chung tại địa phương. Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung bao gồm: UBND tỉnh và
thành phố trực thuộc trung ương; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND xã phường, thị trấn
2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác định theo thẩm quyền giao đất, cho
thuê đất?
Đúng. Bởi
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thiết kế trên cơ sở điều 37 luật đất đai 2003 về
thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, cơ quan nhà nước có
thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì đồng thời có thẩm quyền cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. việc quy định như vậy sẽ đảm bảo hơn trách nhiệm cụ thể của từng cơ
quan.
3. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo thẩm quyền giao đất, cho
thuê đất?
Sai. Bởi:
Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất bao gồm các cơ quan hành chính có thẩm quyền chung gồm UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương; UBND huyện quận thị xã và UBND xã phường có thẩm quyền cho thuê đất.
trong đó chỉ có UBND tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương mới có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng
đất
4. Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có nhu cầu sử dụng đất làm mặt bằng để thực hiện
hoạt động kinh doanh đều phải thuê đất của nhà nước ?
Sai. Bởi:
Mọi cá nhân trong nước và ngoài nước có nhu cần sử dụng đất làm mặt bằng để thực hiện hoạt động kinh
doanh thì có thể lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất chứ không nhất thiết là phải thuê đất
5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng đất tại việt nam để thực hiện các dự án
đàu tư thì phải thuê đất?
Sai. Bởi:
Người VN định cư ở nước ngoài về đầu tư được nhà nước giao đất cho thuê đất, được lựa chọn ...
BÀI TẬP NHẬN ĐỊNH MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI
I. Các khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích
1. quan nhà nước thẩm quyền giao đất cho thuê đất chính quan hành chính nhà nước
thẩm quyền chung?
Đúng. Bởi:
Quyết định giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất thể hiện quyền định đoạt đất đai của người đại
diện chsở hữu toàn dân về đất đai. Với tư cách làquan có thẩm quyền chung cao nhất tại địa phương và
người thực hiện thẩm quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai trên địa bàn tỉnh, huyện, xã. Trước đây
thẩm quyền quản nnước đối với đất đai, nhất là thẩm quyền giao đất còn mang tính tập trung chủ yếu
chính phủ. Hiện nay luật đất đai 2003 đã xác định thẩm quyền giao đất, cho th đất cho c quan hành
chính chung tại địa phương. Các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung bao gồm: UBND tỉnh và
thành phố trực thuộc trung ương; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND xã phường, thị trấn
2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền s dụng đất được xác định theo thẩm quyền giao đất, cho
thuê đất?
Đúng. Bởi
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thiết kế trên sở điều 37 luật đất đai 2003 về
thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, quan nhà nước có
thẩm quyền giao đt, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì đồng thời thẩm quyền cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. việc quy định như vậy sẽ đảm bảo hơn trách nhiệm cụ thể của từng
quan.
3. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo thẩm quyền giao đất, cho
thuê đất?
Sai. Bởi:
Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất bao gồm các quan hành chính thẩm quyền chung gồm UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương; UBND huyện quận thị xã và UBND xã phường có thẩm quyền cho thuê đất.
trong đó chỉ UBND tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương mới có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng
đất
4. Mọi tổ chức, nhân trong nước nước ngoài nhu cầu sử dụng đất làm mặt bằng để thực hiện
hoạt động kinh doanh đều phải thuê đất của nhà nước ?
Sai. Bởi:
Mọi nhân trong nước ngoài nước nhu cần s dụng đất làm mặt bằng đ thực hiện hoạt động kinh
doanh thì có thể lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất chứ không nhất thiết là phải thuê đất
5. Người Việt Nam định nước ngoài nhu cầu sử dụng đất tại việt nam để thực hiện các dự án
đàu tư thì phải thuê đất?
Sai. Bởi:
Người VN định cư ở nước ngoài về đầu tư được nhà nước giao đất cho thuê đất, được lựa chọn hình thức giao
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền một lần hoặc hang năm.
6. Ban quảnc khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp cao có quyền cho thuê đất đối với các
tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trong các lĩnh vực này?
Sai. Bởi:
Trong khu ng nghiệp thì nhà nước là chủ thể giao đất thu tiền sdụng đất hoặc cho thê đất thu tiền đất
hang năm ( theo điều 90 luật đất đai và điều 84 nghị định 181/2004). Chỉ có khu công nghệ cao và khu kinh tế
thì ban quản lí mới có quyền cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất theo quy định của pháp luật
7. UBND xã, phường, thị trấn thẩm quyền cho c hộ gia đình,nhân thuê đất nông nghiệp tại địa
phương khi quỹ đất này chưa có kế hoạch giao cho ai sử dụng?
Sai. Bởi
Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 luật đất đai: 3. UBND xã, phường, thị trấn cho thue đất thuộc quỹ đất
nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, hị trấn”. như vậy, UBND xã, phường, thi trấn chỉ
có thẩm quyền cho thuê đất trong quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường, thị trn mà
thôi
các câu nhận định về luật đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các câu nhận định về luật đất đai - Người đăng: kimthanhhai-tvp8-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
các câu nhận định về luật đất đai 9 10 485