Ktl-icon-tai-lieu

Các chức năng của Luật Hình Sự và thực tiễn thi hành

Được đăng lên bởi 14142058
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các chức năng của pháp luật hình sự và thực tiễn thi hành

MỤC LỤC
Mở đầu

Trang

Chương I : Những vấn đề chung về các chức năng bộ Luật Hình Sự VN
1.1 Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh
1.1.1

3

Khái niệm Luật Hình Sự

Đối tượng điều chỉnh
Phương pháp điều chỉnh
1.2 Các chức năng của Luật Hình Sự Việt Nam
1.2.1 Chức năng phòng và chống tội phạm
1.2.2 Chức năng bảo vệ
1.2.3 Chức năng giáo dục
1.2.4 Chức năng điều chỉnh
1.2.5 Chức năng nhận thức
1.2.6 Chức năng thông tin
1.1.2
1.1.3

4
5
6
7

Chương II : Thực tiễn thi hành bộ Luật Hình Sự
2.1 Thực trạng thi hành bộ Luật Hình Sự năm 1999
2.1.1 Tình hình áp dụng các điều luật
2.1.2 Tình hình áp dụng các hình phạt và biện pháp tư pháp
2.2 Những vướng mắc, bất cập trong quy định của BLHS
2.2.1 Phần chung BLHS
2.2.2 Phần các tội phạm cụ thể

2.3 Giải pháp

8
9
13

KẾT LUẬN

Mở Đầu
1. Đặt vấn đề
1

Các chức năng của pháp luật hình sự và thực tiễn thi hành

Chức năng của Luật Hình sự (LHS) là một trong những vấn đề lý luận cơ bản của
khoa học LHS. Nhận thức đầy đủ, thống nhất về chức năng của LHS có ý nghĩa rất
lớn không những về mặt khoa học, mà cả với hoạt động thực tiễn của các nhà lập
pháp, những người làm công tác bảo vệ pháp luật. Vì vậy, nghiên cứu làm sáng tỏ
về chức năng của LHS là một việc làm cần thiết.
Như chúng ta đã biết, thuật ngữ “chức năng” của pháp luật nói chung thường được
hiểu là “những phương diện hoạt động chủ yếu, là những hình thức tác động đặc
thù của pháp luật bằng con đường Nhà nước lên các quan hệ xã hội…”.
Theo tinh thần này, thì chức năng của LHS có thể được hiểu là những phương diện
hoạt động chủ yếu, những hình thức tác động đặc thù của LHS lên các quan hệ xã
hội. Với tính cách là những phương diện hoạt động chủ yếu, những hình thức tác
động đặc thù của LHS lên các quan hệ xã hội, chức năng của LHS thể hiện bản
chất và giá trị xã hội của nó. Ngược lại, bản chất của Nhà nước, của chế độ quyết
định bản chất của LHS nói chung, số lượng, tính chất cũng như mối liên hệ giữa
các chức năng của LHS nói riêng.
Xét về bản chất, chế độ ta là chế độ XHCN, Nhà nước ta là Nhà nước của nhân
dân, do nhân dân và vì nhân dân. Do đó, LHS của Nhà nước ta là sự thể hiện ý chí
và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, việc nhìn nhận chức năng của LHS cũng
phải xuất phát từ quan điểm, ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân.
Là một bộ phận trong hệ thống pháp luật của Nhà nước, với tính cách là “một trong
những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng và chống tội phạm, góp...
Các chức năng của pháp luật hnh s và thc tiễn thi hành
MỤC LỤC
Mở đầu Trang
Chương I : Những vấn đề chung về các chức năng bộ Luật Hình Sự VN
1.1 Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 3
1.1.1 Khái niệm Luật Hình Sự
1.1.2 Đối tượng điều chỉnh
1.1.3 Phương pháp điều chỉnh 4
1.2 Các chức năng của Luật Hình Sự Việt Nam
1.2.1 Chức năng phòng và chống tội phạm
1.2.2 Chức năng bảo vệ 5
1.2.3 Chức năng giáo dục
1.2.4 Chức năng điều chỉnh
1.2.5 Chức năng nhận thức 6
1.2.6 Chức năng thông tin 7
Chương II : Thực tiễn thi hành bộ Luật Hình Sự
2.1 Thực trạng thi hành bộ Luật Hình Sự năm 1999
2.1.1 Tình hình áp dụng các điều luật
2.1.2 Tình hình áp dụng các hình phạt và biện pháp tư pháp 8
2.2 Những vướng mắc, bất cập trong quy định của BLHS
2.2.1 Phần chung BLHS
2.2.2 Phần các tội phạm cụ thể 9
2.3 Giải pháp 13
KẾT LUẬN
Mở Đầu
1. Đặt vấn đề
1
Các chức năng của Luật Hình Sự và thực tiễn thi hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chức năng của Luật Hình Sự và thực tiễn thi hành - Người đăng: 14142058
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Các chức năng của Luật Hình Sự và thực tiễn thi hành 9 10 218