Ktl-icon-tai-lieu

các hình thức kỉ luật cán bộ, công chức, viên chức

Được đăng lên bởi caoduynhi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3048 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chế độ kỉ luật cán bộ công chức được
hiểu là một chế định pháp luật, là
tổng thể các quy phạm pháp luật nhằm
đảm bảo trật tự, nề nếp hoạt động của
mọi cơ quan, tổ chức. Thuật ngữ kỉ luật
còn được hiểu là sự chấp hành nghiêm
chỉnh các quy định của chế độ kỉ luật .

Hành vi vi phạm Hành chính của cán bộ,
công chức có thể là hành động ( cán bộ
công chức vi phạm các quy định về điều
cấm) hoặc không hành động ( không thực
hiện nhiệm vụ đưộc phân công). Chỉ cần
có hành vi hành động hoặc không hành
động cùng các dấu hiệu khác của cấu
thành vi phạm kỉ luật là đã có thể truy
cứu trách nhiệm kỉ luật là đã có thể
truy cứu trách nhiệm kỉ luật bất luận
hậu quả đã xảy ra hay chưa? Đây chính
là dấu hiệu hình thức của vi phạm kỉ
luật.

Khi có hành vi vi phạm kỉ luật gây ra
hậu quả thì trực tiếp cần xác định cụ
thể mối quan hệ nhân quả giữa hành vi
và hậu quả. Hậu quả đó xem xét tính
đến việc lựa chọn biện pháp xử lí đối
với người vi phạm. Nếu gây thiệt hại
về tài sản đó là cơ sở để áp dụng biện
pháp trách nhiệm bồi thường vật chất.

Theo quy định tại Chương II Mục I Điều
8 Nghị định Chính phủ số:35/2005/NĐ –
CP ngày 17/03/2005 Về việc xử lí kỉ
luật cán bộ, công chức thì cán bộ,
công chức vi phạm các quy định của
pháp luật thì phải chịu một trong các
hình thức kỉ luật sau:

Đối với hình thức kỉ luật trên được
hiểu cụ thể như sau:

Khiển trách : Áp dụng với cán bộ, công
chức khi có hành vi vi phạm kỉ luật lần
đầu, nhưng ở mức độ nhẹ.

Ví dụ: Cán bộ, công chức là giáo viên
bị khiển trách khi lên lớp muộn giờ
theo quy định chung của nhà trường;

Cảnh cáo: Áp dụng đối với công chức đã
bị khiển trách nhiều lần mà tái phạm
hoặc vi hạm ở mức độ nhẹ nhưng khuyết
điểm có tính chất thường xuyên hoặc
tuy mới vi phạm lần đầu nhưng tương
đối nghiêm trọng;

Ví dụ: Chị A là nhân viên ơ quan hành
chính X đã nhiều lần bỏ vị trí làm
việc trong giờ hành chính mà không rõ
lí do vì vậy đã bị ông C trưởng phòng
tổ chức cảnh cáo về hành vi bỏ vị trí
của chị A.

Hạ bậc lương: Áp dụng với công chức có
hành vi vi phạm nghiêm trọng thực hiện
nhiệm vụ, công vụ

Theo Thông tư số 05/1999/TT – TCTP
ngày 27/03/1999 của ban tổ chức – cán
bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị
quyết số 97/1998/NĐ – CP ngày
17/11/1998 của Chính phủ về xử lí kĩ
luật và trách nhiệm vật chất đối với
công chức ( sửa đổi bổ sung 2005) thì
hình thức hạ ngạch lương được thực
hiện theo nguyên tắc sau:

Hạ từ bậc của ngạch chuyên môn công
chức đang giữ xuống bậc thấp hơn liền
kề ngạch đó.

Trường hợp công chức đang giữ hệ số
lương...
Ch độ k luật cán bộ công chức được ế
hi u là một ch định pháp luật, là ế
t ng th các quy phạm pháp luật nhằm
đ m b o trật tự, n n p hoạt động c a ế
mọi cơ quan, t chức. Thuật ngữ k luật
còn được hi u là sự ch p hành nghiêm
ch nh các quy định c a ch độ k luật . ế
Hành vi vi phạm Hành chính c a cán bộ,
công chức có th là hành động ( cán bộ
công chức vi phạm các quy định v đi u
c m) hoặc không hành động ( không thực
hiện nhiệm vụ đưộc phân công). Ch c n
có hành vi hành động hoặc không hành
động cùng các d u hiệu khác c a c u
thành vi phạm k luật là đã có th truy
cứu trách nhiệm k luật là đã có th
truy cứu trách nhiệm k luật b t luận
hậu qu đã x y ra hay chưa? Đây chính
là d u hiệu hình thức c a vi phạm k
luật.
các hình thức kỉ luật cán bộ, công chức, viên chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các hình thức kỉ luật cán bộ, công chức, viên chức - Người đăng: caoduynhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
các hình thức kỉ luật cán bộ, công chức, viên chức 9 10 988