Ktl-icon-tai-lieu

Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp

Được đăng lên bởi qba
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp

Nhằm tránh các vi phạm về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan, các doanh nghiệp
(DN) cần tìm hiểu những quy định về xử phạt vi phạm hành chính sau đây:
1- Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.
2- Nghị định của Chính phủ số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/04/2004 quy định xử phạt hành
chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.
3- Thông tư số 03/2003/TTĐB-BCN ngày 19/11/2003 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thi
hành một số Điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/06/2003 của Chính phủ quy
định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.
4- Nghị định của Chính phủ số 57/CP ngày 31/05/1997 quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hóa.
5-Nghị định của Chính phủ số 37/2003/NĐ-CP ngày 10/04/2003 quy định xử phạt vi
phạm hành chính về đăng ký kinh doanh.
6- Nghị định của Chính phủ số 01/CP ngày 03/01/1996 về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực thương mại và Nghị định số 01/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 sửa đổi bổ
sung một số đều của Nghị định số 01/CP ngày 03/01/1996.
7- Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo
vệ môi trường số 121/2004/NĐ-CP ngày 12/05/2004.
8- Nghị định của Chính phủ số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/06/2004 quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
9- Thông tư số 04/2000/ĐB-BVGCP ngày 15/11/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số
44/2000/NĐ-CP ngày 01/09/2000 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hànhchính
trong lĩnh vực giá cả; và Nghị định của Chính phủ số 120/2004/NĐ-CP ngày 12/05/2004
về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người.
10- Nghị định của Chính phủ số 93/1999/NĐ-CP ngày 07/09/1999 về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực thống kê.
11- Thông tư của Bộ Tài Chính số 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 hướng dẫn thi hành
Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
12- Thông tư của Bộ Tài Chính số 89/2000/TT-BTC ngày 28/08/2000 hướng dẫn thi hành
Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực kế toán.
13- Thông tư liên tịch Bộ Tài Chính-Bộ Thương mại- Bộ Công an số 94/2003/TTLT/BTCBTM-BCA ngày 08/10/2003 hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn chứng từ đối với hàng
hóa lưu t...
Các quy nh v x ph t vi ph m hành chính liên quan n doanh nghi pđị ề ử đế
Nh m tránh các vi ph m v x ph t vi ph m hành chính có liên quan, các doanh nghi p
(DN) c n tìm hi u nh ng quy nh v x ph t vi ph m hành chính sau ây: đị đ
1- Thông t s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài Chính h ng d n th c hi n ư ướ
Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t đị Đ đị
vi ph m hành chính trong l nh v c phí, l phí. ĩ
2- Ngh nh c a Chính ph s 113/2004/N -CP ngày 16/04/2004 quy nh x ph t hành đị Đ đị
chính v hành vi vi ph m pháp lu t lao ng. đ
3- Thông t s 03/2003/TT B-BCN ngày 19/11/2003 c a B Công nghi p h ng d n thi ư Đ ướ
hành m t s i u c a Ngh nh s 74/2003/N -CP ngày 26/06/2003 c a Chính ph quy Đ đ Đ
nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong l nh v c i n l c.đị ĩ đ
4- Ngh nh c a Chính ph s 57/CP ngày 31/05/1997 quy nh x ph t vi ph m hành đị đị
chính trong l nh v c o l ng và ch t l ng hàng hóa.ĩ đ ườ ượ
5-Ngh nh c a Chính ph s 37/2003/N -CP ngày 10/04/2003 quy nh x ph t vi đị Đ đị
ph m hành chính v ng ký kinh doanh. đă
6- Ngh nh c a Chính ph s 01/CP ngày 03/01/1996 v x ph t vi ph m hành chính đị
trong l nh v c th ng m i và Ngh nh s 01/2002/N -CP ngày 03/01/2002 s a i b ĩ ươ đị Đ đổ
sung m t s u c a Ngh nh s 01/CP ngày 03/01/1996. đề đị
7- Ngh nh c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong l nh v c b o đị đị ĩ
v môi tr ng s 121/2004/N -CP ngày 12/05/2004. ư Đ
8- Ngh nh c a Chính ph s 138/2004/N -CP ngày 17/06/2004 quy nh x ph t vi đị Đ đị
ph m hành chính trong l nh v c h i quan. ĩ
9- Thông t s 04/2000/ B-BVGCP ngày 15/11/2000 h ng d n thi hành Ngh nh s ư Đ ướ đị
44/2000/N -CP ngày 01/09/2000 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hànhchínhĐ đị
trong l nh v c giá c ; và Ngh nh c a Chính ph s 120/2004/N -CP ngày 12/05/2004 ĩ đị Đ
v qu n lý giá thu c phòng, ch a b nh cho ng i. ườ
10- Ngh nh c a Chính ph s 93/1999/N -CP ngày 07/09/1999 v x ph t vi ph m đị Đ
hành chính trong l nh v c th ng kê.ĩ
11- Thông t c a B Tài Chính s 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 h ng d n thi hành ư ướ
Ngh nh s 100/2004/N -CP ngày 25/02/2004 c a Chính ph quy nh v x ph t vi đị Đ đị
ph m hành chính trong l nh v c thu . ĩ ế
12- Thông t c a B Tài Chính s 89/2000/TT-BTC ngày 28/08/2000 h ng d n thi hành ư ướ
Ngh nh s 49/1999/N -CP ngày c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành đị Đ đị
chính trong l nh v c k toán.ĩ ế
13- Thông t liên t ch B Tài Chính-B Th ng m i- B Công an s 94/2003/TTLT/BTC-ư ươ
BTM-BCA ngày 08/10/2003 h ng d n ch s d ng hóa n ch ng t i v i hàng ướ ế độ đơ đố
hóa l u thông trên th tr ng.ư ườ
14- Ngh nh c a Chính ph quy nh v vi c in n, phát hành, s d ng, qu n lý hóa đị đị
n s 89/2002/ N -CP ngày 07/11/2002.đơ Đ
Lu t gia Lê V n Ch n ă
2 Nguy n V n Nghi - Q.GV - TP.HCM ă
T: 9858 065 - 0913 608931Đ
Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp - Người đăng: qba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp 9 10 160