Ktl-icon-tai-lieu

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi cothanhnhanda11ld
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung Text: Đề tài: Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp,
phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay
1.

Luận văn Đề tài: “Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp, phương
hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay”

2.

MỤCLỤC Trang MỞĐẦU 2 CHƯƠNG I:
CƠSỞLÝLUẬNCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH 3 3 I. Cải cách hành chính Nhà
nước 4 II. Mục tiêu cải cá ch hà nh chính Nhà nước 1. Mục tiêu chung 4 5 2.
Những mục tiêu cụ thể 6 III. Quan điểm của Đảng về cải cách hành chính Nhà
nước CHƯƠNG II: ĐÁNHGIÁTHỰCTRẠNGCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH
NHÀNƯỚC 12 12 1. Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam 16 2. Nguyên
nhân hạn chế, yếu kém CHƯƠNG III. GIẢIPHÁPCẢICÁCHHÀNHCHÍNHỞ
VIỆT NAM 18 KẾTLUẬN 21 2

3.

MỞĐẦU Ngày nay, trước xu thế toàn cầu ho á kinh tế và văn hoá, cải cách
hành chính trở thành một trào lưu, là mộ t nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các
quốc gia trên thế giới, nhằm xây d ựng mộ t nền hành chính nhà nước hiện đại,
năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, mộ t nền hành chính lấy đố i tượng phục vụ
làm tôn chỉ, m ục đ ích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển vàhoàn thiện nền hành
chính. Ở Việt Nam hiện nay, công cuộc cải cách hành chính nhà nước đang là tâm
điểm trong các nỗ lực của Đảng và Nhà nước nhằm tiến tới phát triển, hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ n ghĩa, “Nhà nước của d ân, do d ân, vì dân”, xây
dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu
“dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ và văn minh” và là điều kiện căn bản để góp
phần đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Đảng
ta, tại Nghị quyết Đại hội toàn quố c lần IX đã khẳng đ ịnh tiếp tục “ Xây dựng
một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại

hoá” không chỉ là mục tiêu của công cuộc cải cách hành chính mà còn là chủ
trương góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến
2010 ở Việt Nam. Chính vì vậy, Tô i đã chọn vấn đề “Thực trạng cải cách hành
chính và các giải pháp, phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện
nay” để nghiên cứu làm đề tài cho tiểu luận môn học Luật hành chính. Kết cấu của
tiểu luận gồm: Mục lục Chương I: Cơ sở lý luận và cải cách hành chính Chương II:
Đ ánh giá thực trạng cải cách hành chính Nhà nước Chương III: Giải pháp cải cách
hành chính ở V iệt Nam Kết luận CHƯƠNG I
CƠSỞLÝLUẬNCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH 3
4.

I. CẢICÁCHHÀNHCHÍNHNHÀNƯỚC Hiện nay trên thế giới, về mặt lý
thuyết, có nhiều quan niệm khác nha...
Nội dung Text: Đề tài: Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp,
phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay
1. Luận văn Đề tài: “Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp, phương
hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay”
2. MỤCLỤC Trang MỞĐẦU 2 CHƯƠNG I:
CƠSỞLÝLUẬNCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH 3 3 I. Cải cách hành chính Nhà
nước 4 II. Mục tiêu cải cá ch hà nh chính Nhà nước 1. Mục tiêu chung 4 5 2.
Những mục tiêu cụ thể 6 III. Quan điểm của Đảng về cải cách hành chính Nhà
nước CHƯƠNG II: ĐÁNHGIÁTHỰCTRẠNGCỦACẢICÁCHHÀNHCHÍNH
NHÀNƯỚC 12 12 1. Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam 16 2. Nguyên
nhân hạn chế, yếu kém CHƯƠNG III. GIẢIPHÁPCẢICÁCHHÀNHCHÍNHỞ
VIỆT NAM 18 KẾTLUẬN 21 2
3. MỞĐẦU Ngày nay, trước xu thế toàn cầu ho á kinh tế và văn hoá, cải cách
hành chính trở thành một trào lưu, là mộ t nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các
quốc gia trên thế giới, nhằm xây d ựng mộ t nền hành chính nhà nước hiện đại,
năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, mộ t nền hành chính lấy đố i tượng phục vụ
làm tôn chỉ, m ục đ ích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển vàhoàn thiện nền hành
chính. Ở Việt Nam hiện nay, công cuộc cải cách hành chính nhà nước đang là tâm
điểm trong các nỗ lực của Đảng và Nhà nước nhằm tiến tới phát triển, hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ n ghĩa, “Nhà nước của d ân, do d ân, vì dân”, xây
dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu
“dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ và văn minh” và là điều kiện căn bản để góp
phần đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Đảng
ta, tại Nghị quyết Đại hội toàn quố c lần IX đã khẳng đ ịnh tiếp tục “ Xây dựng
một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Người đăng: cothanhnhanda11ld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 10 127