Ktl-icon-tai-lieu

Cải cách thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi Noi Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 5: 796-804

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 5: 796-804


THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TRONG ĐẦU TƯ Ở TỈNH HƯNG YÊN
Đỗ Minh Trí1*, Bùi Bằng Đoàn2
1

Tỉnh đoàn Hưng Yên; 2Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Email*: mtrihy75@yahoo.com
Ngày gửi bài:

Ngày chấp nhận:
TÓM TẮT

Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là nội dung quan trọng của chương trình tổng thể cải cách hành chính
nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính liên quan đến tất cả các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội nên nó
được quan tâm và được coi là nội dung đột phá đổi mới nền hành chính nhà nước thời gian qua. Là một tỉnh có
nhiều lợi thế trong quá trình hội nhập và phát triển nên ngay từ đầu Hưng Yên đã sớm triển khai chương trình cải
cách hành chính nhà nước, trong đó coi trọng nội dung CCTTHC. Thông tin liên quan đến giải quyết thủ tục hành
chính trong đầu tư được thu thập thông qua phỏng vấn các doanh nghiệp và người liên quan, điều tra nhóm và
phỏng vấn chuyên gia. Số liệu được xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả và thống kê so sánh. Bài báo đã nêu rõ
thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh CCTTHC nhằm tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên trong những năm tới.
Từ khóa: Cải cách thủ tục hành chính, đầu tư; thủ tục hành chính.

Current Status of and Solutions to Accelerating Administrative Procedure Reform
for Investment in Hung Yen Province
ABSTRACT
Reforming administrative procedures is an important content of the overall public administration reform program.
Because reforming administrative procedures relates to individuals, businesses and organizations in social life, it is
of great concern and considered as breakthrough content in innovating state administration during past few years.
As a province with many advantages in the process of integration and development, Hung Yen soon implemented
public administration reforming program, especially the reform of administrative procedures. Information related to
administrative procedure reform for investment was gathered through surveillance of the enterprises and
stakeholders, group survey and panel discussion. Data were analyzed using descriptive and comparative methods.
The paper has clarified the current status of the administrative procedure reform and proposed the key solutions to
accelerate administrative procedure reform to attract investments in the near future.
Keywords: Administ...
J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 5: 796-804
Tp chí Khoa hc và Pt trin 2014, tp 12, s 5: 796-804
www.vnua.edu.vn
796
THC TRNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MNH CI CÁCH TH TC HÀNH CHÍNH
TRONG ĐẦU TƯ Ở TỈNH HƯNG YÊN
Đỗ Minh Trí
1*
, Bùi Bằng Đoàn
2
1
Tỉnh đoàn Hưng Yên;
2
Khoa Kế toán và Qun tr kinh doanh, Hc vin Nông nghip Vit Nam
Email
*
: mtrihy75@yahoo.com
Ngày gii: Ngày chp nhn:
M TẮT
Ci cách th tc hành chính (CCTTHC) là ni dung quan trng của chương trình tng th ci cách hành chính
nhà nước. Ci cách th tục hành chính liên quan đến tt c các cá nhân, doanh nghip, t chc trong xã hi nên nó
được quan tâm được coi nội dung đột phá đổi mi nn hành chính nhà nước thi gian qua. mt tnh
nhiu li thế trong quá trình hi nhp phát trin nên ngay t đầu Hưng Yên đã sm triển khai chương trình ci
cách hành chính nhà nước, trong đó coi trọng ni dung CCTTHC. Thông tin liên quan đến gii quyết th tc hành
chính trong đầu được thu thp thông qua phng vn các doanh nghiệp người liên quan, điều tra nhóm
phng vn chuyên gia. S liu được x lý bằng phương pháp thống kê mô t thống kê so sánh. Bài báo đã nêu rõ
thc trng đề xut các giải pháp đy mnh CCTTHC nhm tăng cường thu t đầu trên đa n tỉnh ng
Yên trong những năm tới.
T khóa: Ci cách th tục hành chính, đầu tư; th tc hành chính.
Current Status of and Solutions to Accelerating Administrative Procedure Reform
for Investment in Hung Yen Province
ABSTRACT
Reforming administrative procedures is an important content of the overall public administration reform program.
Because reforming administrative procedures relates to individuals, businesses and organizations in social life, it is
of great concern and considered as breakthrough content in innovating state administration during past few years.
As a province with many advantages in the process of integration and development, Hung Yen soon implemented
public administration reforming program, especially the reform of administrative procedures. Information related to
administrative procedure reform for investment was gathered through surveillance of the enterprises and
stakeholders, group survey and panel discussion. Data were analyzed using descriptive and comparative methods.
The paper has clarified the current status of the administrative procedure reform and proposed the key solutions to
accelerate administrative procedure reform to attract investments in the near future.
Keywords: Administrative procedures, reforming the administrative procedures, investment
1. ĐT VN Đ
Ci ch th tục hành chính (CCTTHC)
một nội dung hết sc quan trọng trong tiến tnh
đổi mi, phát triển hội nhập của Việt Nam.
Điu y đã được thể hiện trong Chương trình
CCTTHC nhà nước giai đon 2001- 2010 và
Cơng trình tổng thcải ch nh chính nhà
ớc giai đoạn 2011-2020. Đối với tỉnh ngn,
CCTTHC được c định vấn đề thiết yếu nhằm
to môi trưng tng thoáng đ thu hút đầu
trong ngoài nước, tc đẩy q tnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Cnh
vậy, ngay sau khi quyết đnh s30/QĐ-TTg
ngày 10/01/2007 của Th tướng Cnh ph phê
duyệt đề án đơn giảna thủ tục hành cnh trên
c lĩnh vc quản lý n ớc giai đon 2007 -
2010, chính quyền tnhng Yên đã thành lp t
Cải cách thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải cách thủ tục hành chính - Người đăng: Noi Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cải cách thủ tục hành chính 9 10 993