Ktl-icon-tai-lieu

CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi Vu Huynh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Kính gửi: (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,
Tổng cục CNQP, UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương …)

Tên doanh nghiệp: .................................................................................................................
Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: ...................................................................................
Do ............................................................................cấp ngày: .............................................
Nơi đặt trụ sở chính: ...............................................................................................................
Đăng ký kinh doanh số ……………..do …………cấp ngày ……tháng …..năm 200..................................
Mục đích sử dụng VLNCN:........................................................................................................
Phạm vi, địa điểm sử dụng .......................................................................................................
Họ và tên người đại diện: ........................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .................................................Nam (Nữ)..............................................
Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): .................................................................................
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ............................................................................................
Đề nghị: ....................................................................xem xét và cấp Giấy phép sử dụng
VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm
2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11tháng 8
năm 2009 của Bộ Công thương hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp.

………., ngày …..tháng…năm ……
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 5
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN

I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN

- Trích dẫn các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây dựng, khai thác… làm căn
cứ để lập phương án;
- Quy mô xây dựng hoặc khai thác; tiến độ hoặc năng suất khai thác ngày, tháng, quý, năm;
- Sơ lược về phươn...
PHỤ LC 1
(Kèm theo Thông tư s23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 m 2009 ca B tng B Công
Thương)
CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp Tự do Hnh pc
-------------------
ĐƠN Đ NGH
CẤP GIY PHÉP SỬ DNG VT LIU NỔ CÔNG NGHIỆP
Kính gửi: (Cục K thut an toàn và Môi trường công nghip,
Tổng cục CNQP, UBND tỉnh hoặc SCông Thương …)
Tên doanh nghip: .................................................................................................................
Quyết định hoc Giấy phép thành lp số: ...................................................................................
Do ............................................................................cấp ny: .............................................
Nơi đt tr s cnh: ...............................................................................................................
Đăng ký kinh doanh s……..do ……cp ngày ……tháng …..năm 200..................................
Mc đích s dng VLNCN:........................................................................................................
Phạm vi, đa đim s dụng .......................................................................................................
H và n ni đại diện: ........................................................................................................
Ngày tháng m sinh: .................................................Nam (N)..............................................
Chức danh (Giám đốc/Chdoanh nghip): .................................................................................
Đa chthưng t (hoặc tạm trú): ............................................................................................
Đ nghị: ....................................................................xem xét và cp Giấy phép s dụng
VLNCN cho doanh nghip theo quy đnh ti Ngh định s39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm
2009 của Chính ph v vt liu n công nghip và Thông tư s 23/2009/TT-BCT ny 11tháng 8
năm 2009 ca B ng thương hướng dẫn quản lý, sn xut, kinh doanh cung ng và s dụng vật
liệu ncông nghiệp.
……., ny …..thángnăm
Ni m đơn
(Ký tên, đóng du)
PHỤ LỤC 5
NG DẪN NI DUNG PHƯƠNG ÁN N N
I. CĂN C LẬP PHƯƠNG ÁN
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - Trang 2
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - Người đăng: Vu Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 9 10 162