Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi hệ thống môn thị trường bất động sản

Được đăng lên bởi Thanh Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI HỆ THỐNG MÔN HỌC: THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Cậu 1: Khái niệm thị trường, chức năng của thị trường?
Câu 2 Tại sao chính phủ phải can thiệp vào thị trường?
Câu 3 Trình bày hiểu biết của anh chị về cơ chế thị trường?
Câu 4: Quan điểm của anh chị về Marketing?
Câu 5: Tại sao phải phân khúc thị trường, nguyên tắc phân khúc thị trường?
Câu 6: Tại sao phải tiến hành điều tra thị trường?
Câu 7: Đối sách của doanh nghiệp khi kinh doanh trên thị trường?
Câu 8: Khái niệm bất động sản, đặc trưng của bất động sản?
Câu 9: Khái niệm thị trường bất động sản? đặc trưng của thị trường bất động sản?
Câu 10: Quan hệ cung cầu và cân bằng thị trường?
Câu 11: Cung cầu trong thị trường bất động sản, yếu tố ảnh hưởng đến cung, cầu bất
động sản?
Câu 12: Độ co giãn có ý nghĩa gì, trình bày về độ co giãn của cầu theo giá bất động sản,
độ co giãn của cầu bất động sản theo thu nhập, độ co giãn của cung theo giá bất động sản,
và độ co giãn của cung bất động sản theo thời gian?
Câu 13: Sự vận hành của thị trường bất động sản?
Câu 14: Giải thích cơ chế vận hành trong thị trường bất động sản khi chính phủ cắt giảm
mức lãi suất?
Câu 15: Hệ thống luật pháp trên thế giới?
Câu 16: Khái niệm quyền sở hữu?
Câu 17: Khái niệm về quyền cầm cố, thế chấp?
Câu 18: Khái niệm quyền sử dụng đất?
Câu 19: Trình bày tổng quát khung pháp luật về thị trường bất động sản Việt Nam.
Câu 20: Khái niệm về định giá?, định giá bất động sản?
Câu 21: Giá trị và các đặc tính của giá trị?
Câu 22: Cơ sở lý luận và trình tự thực hiện các phương pháp định giá bất động sản.
Câu 23: Khái niệm về thông tin, cách xác định giá trị thông tin? Cho ví dụ?
Câu 24: Khái niệm hồ sơ bất động sản, phân loại hồ sơ bất động sản?
Câu 25: Nguyên tắc đăng ký bất động sản?
Câu 26: Các nội dung cơ bản của công tác phân tích thị trường?
Câu 27: Thế mạnh và hạn chế trong loại hình đầu tư kinh doanh bất động sản?
Câu 28: Các bước thực hiện công tác xúc tiến bán hàng?
Câu 29: Đàm phán trong giao dịch mua - bán?
Câu 30: Hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt nam: Khái niệm, nội dung, phạm vi
hoạt động?
Câu 31: Các nội dung của công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản?
Câu 32: Các giai đoạn phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam?
Câu 33: Đặc trưng cơ bản của thị trường bất động sản Việt Nam?
Câu 34: Nguyên nhân gây đóng băng thị trường bất động sản Việt Nam trong quá trình
vận hành từ năm 1993 đến nay?
Câu 35: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sốt trong thị trường bất động sản trong quá trình
vận hành từ năm 1993 đến ...
CÂU HỎI HỆ THỐNG MÔN HỌC: THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Cậu 1: Khái niệm thị trường, chức năng của thị trường?
Câu 2 Tại sao chính phủ phải can thiệp vào thị trường?
Câu 3 Trình bày hiểu biết của anh chị về cơ chế thị trường?
Câu 4: Quan điểm của anh chị về Marketing?
Câu 5: Tại sao phải phân khúc thị trường, nguyên tắc phân khúc thị trường?
Câu 6: Tại sao phải tiến hành điều tra thị trường?
Câu 7: Đối sách của doanh nghiệp khi kinh doanh trên thị trường?
Câu 8: Khái niệm bất động sản, đặc trưng của bất động sản?
Câu 9: Khái niệm thị trường bất động sản? đặc trưng của thị trường bất động sản?
Câu 10: Quan hệ cung cầu và cân bằng thị trường?
Câu 11: Cung cầu trong thị trường bất động sản, yếu tố ảnh hưởng đến cung, cầu bất
động sản?
Câu 12: Độ co giãný nghĩa gì, trình bày về đ co giãn của cầu theo giá bất động sản,
độ co giãn của cầu bất động sản theo thu nhập, độ co giãn của cung theo giá bất động sản,
và độ co giãn của cung bất động sản theo thời gian?
Câu 13: Sự vận hành của thị trường bất động sản?
Câu 14: Giải thích cơ chế vận hành trong thị trường bất động sản khi chính phủ cắt giảm
mức lãi suất?
Câu 15: Hệ thống luật pháp trên thế giới?
Câu 16: Khái niệm quyền sở hữu?
Câu 17: Khái niệm về quyền cầm cố, thế chấp?
Câu 18: Khái niệm quyền sử dụng đất?
Câu 19: Trình bày tổng quát khung pháp luật về thị trường bất động sản Việt Nam.
Câu 20: Khái niệm về định giá?, định giá bất động sản?
Câu 21: Giá trị và các đặc tính của giá trị?
Câu 22: Cơ sở lý luận và trình tự thực hiện các phương pháp định giá bất động sản.
Câu 23: Khái niệm về thông tin, cách xác định giá trị thông tin? Cho ví dụ?
Câu 24: Khái niệm hồ sơ bất động sản, phân loại hồ sơ bất động sản?
Câu 25: Nguyên tắc đăng ký bất động sản?
Câu 26: Các nội dung cơ bản của công tác phân tích thị trường?
Câu 27: Thế mạnh và hạn chế trong loại hình đầu tư kinh doanh bất động sản?
Câu 28: Các bước thực hiện công tác xúc tiến bán hàng?
Câu 29: Đàm phán trong giao dịch mua - bán?
Câu 30: Hoạt động kinh doanh bất động sản Việt nam: Khái niệm, nội dung, phạm vi
hoạt động?
Câu 31: Các nội dung của công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản?
Câu 32: Các giai đoạn phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam?
Câu 33: Đặc trưng cơ bản của thị trường bất động sản Việt Nam?
Câu 34: Nguyên nhân gây đóng băng thị trường bất động sản Việt Nam trong quá trình
vận hành từ năm 1993 đến nay?
Câu 35: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sốt trong thị trường bất động sản trong quá trình
vận hành từ năm 1993 đến nay?
Câu 36: Các giải pháp cơ bản thúc đẩy thị trường bất động sản?
Câu hỏi hệ thống môn thị trường bất động sản - Người đăng: Thanh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi hệ thống môn thị trường bất động sản 9 10 283