Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi học tập và thảo luận môn pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi nhungltc13405
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM

MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
CÂU HỎI HỌC TẬP VÀ THẢO LUẬN
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC
BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ NƯỚC
I.
CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ĐỌC TÀI LIỆU
(Người học phải trả lời được các câu hỏi sau đây khi đọc tài liệu ở nhà và nghe giảng)
1. Tìm hiểu nguồn gốc nhà nước là đi vào giải thích nguồn gốc của vấn đề (hiện tượng) gì?
2. Tại sao Thuyết khế ước xã hội được đánh giá “có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn”?
3. Nội dung cơ bản của Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin về nguồn gốc nhà nước?
4. Chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin và các học thuyết phi
Mác-xít về nguồn gốc nhà nước?
5. Thị tộc – bộ lạc (hình thái biểu hiện cơ bản của Công xã nguyên thuỷ) được hình thành như
thế nào?
6. Đặc trưng của nền kinh tế công xã nguyên thuỷ là gì?
7. Tại sao Công xã nguyên thuỷ chưa tồn tại quyền tư hữu tài sản và chưa có giai cấp?
8. Thị tộc – bộ lạc có tồn tại quyền lực và cơ quan quản lý hay không? Tại sao?
9. Hệ thống quản lý của thị tộc – bộ lạc được tổ chức và hoạt động như thế nào?
10. Quyền lực trong xã hội thị tộc – bộ lạc có đặc điểm gì?
11. Sự thay đổi về công cụ lao động đã làm công xã nguyên thuỷ chuyển biến thế nào?
12. Ở thời kỳ cuối của công xã nguyên thuỷ, sự phân công lao động theo hướng chuyên môn
hoá đã diễn ra thế nào?
13. Hệ quả của việc phân công lao động theo hướng chuyên môn hoá là gì?
14. Sự xuất hiện tư hữu và phân hoá xã hội thành những tập đoàn người có địa vị kinh tế - xã
hội khác nhau được diễn ra như thế nào?
15. Tại sao quyền lực xã hội và hệ thống tổ chức quản lý trong công xã nguyên thuỷ không còn
phù hợp trong “xã hội mới” (xã hội tư hữu và giai cấp)?
16. Tiền đề kinh tế và xã hội cho sự ra đời của nhà nước là gì?
17. Bản chất là gì? Bản chất Nhà nước gồm những phương diện nào?
18. Nội dung tính giai cấp của Nhà nước là gì? Tại sao?
19. Sự hình thành và tổ chức Nhà nước có chịu sự quyết định của giai cấp thống trị trong xã
hội không?
20. Quyền lực là gì? Quyền lực Nhà nước là gì? Quyền lực Nhà nước nằm trong tay giai cấp
nào?
21. Nhà nước bảo vệ lợi ích của giai cấp nào là chủ yếu?
Biên soạn: Ths.Trần Thị Lệ Thu
Email: lethudhqg@yahoo.com

Page 1

Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM
22. Quyền lực kinh tế của Nhà nước thể hiện như thế nào? Ý nghĩa như thế nào?
23. Quyền lực chính trị của Nhà nước thể hiện như thế nào? Ý nghĩa như thế nào?
24. Quyền lực tư tưởng của Nhà nước thể hiện như thế nào? Ý nghĩa như thế nào?
25. Nội dung tính giai cấp của Nhà nước chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố n...
Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM
MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
CÂU HỎI HỌC TẬP VÀ THẢO LUẬN
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC
BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ NƯỚC
I. CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ĐỌC TÀI LIỆU
(Người học phải trả lời được các câu hỏi sau đây khi đọc tài liệu ở nhà và nghe giảng)
1. Tìm hiểu nguồn gốc nhà nước là đi vào giải thích nguồn gốc của vấn đề (hiện tượng) gì?
2. Tại sao Thuyết khế ước xã hội được đánh giá “có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn”?
3. Nội dung cơ bản của Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin về nguồn gốc nhà nước?
4. Chỉ ra sự khác biệt bản giữa Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin các học thuyết phi
Mác-xít về nguồn gốc nhà nước?
5. Thị tộc – bộ lạc (hình thái biểu hiện cơ bản của Công xã nguyên thuỷ) được hình thành như
thế nào?
6. Đặc trưng của nền kinh tế công xã nguyên thuỷ là gì?
7. Tại sao Công xã nguyên thuỷ chưa tồn tại quyền tư hữu tài sản và chưa có giai cấp?
8. Thị tộc – bộ lạc có tồn tại quyền lực và cơ quan quản lý hay không? Tại sao?
9. Hệ thống quản lý của thị tộc – bộ lạc được tổ chức và hoạt động như thế nào?
10.Quyền lực trong xã hội thị tộc – bộ lạc có đặc điểm gì?
11.Sự thay đổi về công cụ lao động đã làm công xã nguyên thuỷ chuyển biến thế nào?
12. thời kỳ cuối của công nguyên thuỷ, sự phân công lao động theo ớng chuyên môn
hoá đã diễn ra thế nào?
13.Hệ quả của việc phân công lao động theo hướng chuyên môn hoá là gì?
14.Sự xuất hiện hữu phân hoá hội thành những tập đoàn người địa vị kinh tế - xã
hội khác nhau được diễn ra như thế nào?
15.Tại sao quyền lực xã hội và hệ thống tổ chức quản lý trong công xã nguyên thuỷ không còn
phù hợp trong “xã hội mới” (xã hội tư hữu và giai cấp)?
16.Tiền đề kinh tế và xã hội cho sự ra đời của nhà nước là gì?
17.Bản chất là gì? Bản chất Nhà nước gồm những phương diện nào?
18.Nội dung tính giai cấp của Nhà nước là gì? Tại sao?
19.Sự hình thành tổ chức Nhà nước chịu sự quyết định của giai cấp thống trị trong
hội không?
20.Quyền lực gì? Quyền lực N nước gì? Quyền lực Nhà nước nằm trong tay giai cấp
nào?
21.Nhà nước bảo vệ lợi ích của giai cấp nào là chủ yếu?
Biên son: Ths.Trần Thị Lệ Thu Page 1
Email: lethudhqg@yahoo.com
Câu hỏi học tập và thảo luận môn pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi học tập và thảo luận môn pháp luật đại cương - Người đăng: nhungltc13405
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Câu hỏi học tập và thảo luận môn pháp luật đại cương 9 10 590