Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi môn luật hành chính

Được đăng lên bởi Happy Virut
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động
quản lý hành chính nhà nước.
- Quản lý hành chính nhà nước là tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt
động chấp hành pháp luật, văn bản của cq NN cấp trên và điều hành hoạt động trong các
lĩnh vực tổ chức đời sống xã hội của các cq NN mà chủ yếu là các cq HCNN và những
người được uỷ quyền, được tiến hành trên cơ sở thi hành pháp luật nhằm thực hiện trong
đời sống hàng ngày các chức năng của NN trên các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế,
văn hoá, xã hội.
Như vậy, bản chất của QLHCNN thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.
Trong khi đó, Luật hành chính là tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành nhà
nước. Luật hành chính hướng sự quy định vào các vấn đề chủ yếu : tổ chức QLHCNN và
kiểm soát đối với QLHCNN. Đối tượng điều chỉnh của LHC là những quan hệ xã hội phát
sinh trong tổ chức và hoạt động QLHCNN.
Do đó, chúng ta có thể khẳng định, luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức
và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Câu 3: Tại sao nói Luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng
là quyền uy- phục tùng.
- Trong 5 nhóm điều chỉnh quan hệ xã hội của LHC có những quan hệ hành chính
cùng cấp, thực hiện các quan hệ phối hợp phục vụ lẫn nhau (tồn tại sự thoả thuận giữa các
bên quan hệ). Tuy nhiên đa số LHC sử dụng chủ yếu bằng phuơng pháp quyết định 1
chiều (phương pháp chỉ huy, mệnh lênh). Phương pháp này thể hiện tính chất quyền lực
phục tùng xuất phát từ bản chất quản lý, bởi muôn quản lý thì phải có quyền uy.
Trong quan hệ PLHC, thường thì bên tham gia quan hệ là cq HCNN hoặc người
nhân danh quyền hành pháp được giao quyền hạn mang tính quyền lực nhà nước ( chẳng
hạn như ra quyết định QLHCNN, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cưỡng chế…). Còn một
bên (đối tượng quản lý như cơ quan, tổ chức xã hội, công dân, CBCC dưới quyền…) bắt
buộc phải thi hành quyết định của quyền hành pháp, phục tùng bên được giao quyền lực
nhà nước. Như vậy, các bên tham gia quan hệ QLHCNN là không bình đẳng giữa quyền
lực nhà nước và phục tùng quyền lực đó. Đó chính là quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức
và những quan hệ xuất hiện khi có sự tác động quản lý vào đối tưọng chịu sự quản lý
nhưng không trực thuộc về tổ chức.
Như vậy, có thể nói LHC sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy,
phục tùng.
Câu 4: Khái niệm và cách phân loại nguồn Luật ...
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính một ngành luật về tổ chức hoạt động
quản lý hành chính nhà nước.
- Quản nh chính nhà nước tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt
động chấp hành pháp luật, văn bản của cq NN cấp trên điều hành hoạt động trong các
lĩnh vực tổ chức đời sống hội của các cq NN chủ yếu các cq HCNN những
người được uỷ quyền, được tiến hành trên sở thi nh pháp luật nhằm thực hiện trong
đời sống hàng ngày các chức năng của NN trên các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế,
văn hoá, xã hội.
Như vậy, bản chất của QLHCNN thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.
Trong khi đó, Luật hành chính là tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội
phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động chấp hành điều hành nhà
nước. Luật hành chính hướng sự quy định vào các vấn đề chủ yếu : tổ chức QLHCNN
kiểm soát đối với QLHCNN. Đối tượng điều chỉnh của LHC là những quan hệ xã hội phát
sinh trong tổ chức và hoạt động QLHCNN.
Do đó, chúng ta thể khẳng định, luật Hành chính một ngành luật về tổ chức
và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Câu 3: Tại sao nói Luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng
là quyền uy- phục tùng.
- Trong 5 nhóm điều chỉnh quan hệ hội của LHC những quan hệ hành chính
cùng cấp, thực hiện các quan hệ phối hợp phục vụ lẫn nhau (tồn tại sự thoả thuận giữa các
bên quan hệ). Tuy nhiên đa số LHC sử dụng chủ yếu bằng phuơng pháp quyết định 1
chiều (phương pháp ch huy, mệnh lênh). Phương pháp này thể hiện tính chất quyền lực
phục tùng xuất phát từ bản chất quản lý, bởi muôn quản lý thì phải có quyền uy.
Trong quan hệ PLHC, thường thì bên tham gia quan h cq HCNN hoặc người
nhân danh quyền hành pháp được giao quyền hạn mang tính quyền lực nhà ớc ( chẳng
hạn như ra quyết định QLHCNN, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cưỡng chế…). Còn một
bên (đối tượng quản như quan, tổ chức hội, công dân, CBCC dưới quyền…) bắt
buộc phải thi hành quyết định của quyền hành pháp, phục tùng n được giao quyền lực
nhà nước. Như vậy, các bên tham gia quan hệ QLHCNN không bình đẳng giữa quyền
lực nhà ớc phục tùng quyền lực đó. Đó chính quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức
những quan hệ xuất hiện khi sự tác động quản vào đối ọng chịu sự quản lý
nhưng không trực thuộc về tổ chức.
Như vậy, thể nói LHC sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy,
phục tùng.
Câu 4: Khái niệm và cách phân loại nguồn Luật hành chính.
- Nguồn của LHC những hình thức biểu hiện bên ngoài của LHC, nói cách khác
những văn bản pháp luật chứa các QLPLHC do các quan, người có thẩm quyền ban
hành, trong một số trường hợp còn gồm cả các văn bản hướng dẫn xét xử của Toà án.
- Cách phân loại nguồn LHC: có nhiều cách phân loại, mỗi cách có mỗi ý nghĩa và
thực tiễn nhất định.
Theo cấp độ hiệu lực pháp lý của văn bản:
+ Văn bàn luật
+ Văn bản dưới luật
Theo phạm vi hiệu lực:
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba https://sites.google.com/site/huynhbahoc/
câu hỏi môn luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi môn luật hành chính - Người đăng: Happy Virut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
câu hỏi môn luật hành chính 9 10 326