Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập khóa luật

Được đăng lên bởi Huyền Thanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bản chính thức
Đại học Quốc gia Hà nội , Khoa Luật - Bộ môn Lý luận - Lịch sử NN PL
-------------------------CÂU HỎI ÔN TẬP THI VẤN ĐÁP MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Áp dụng cho K 58 Luật học , Học kỳ 1, năm học 2013 – 2014
Hình thức thi:: Vấn đáp. Mỗi phiếu thi có ba câu hỏi trong số các câu hỏi ôn tập dưới đây:
Phần LL Nhà nước
1. Đối tượng nghiên cứu của Lý luận nhà nước và pháp luật.
Đối tượng nghiên cứu của lý luận chung về nhà nước và pháp luật bao giồm những nhóm vấn đề cơ
bản sau đây:
- Những vấn đề chung nhất, cơ bản nhất của nhà nước và pháp luật.
- Những quy luật và những vấn đề có tính quy luật về sự hình thành, tồn tại và phát triển của nhà
nước và pháp luật
- Những mối liên hệ quan hệ phổ biến, cơ bản, điển hình của nhà nước và pháp luật.
- Những nguyên tắc, phương pháp hình thức tổ chức quyền lực nhà nước, thiết lập trật tự tư pháp,
pháp chế, xây dựng và thực hiện pháp luật.
- Nghiên cứu và thiết lập các khái niệm phạm trù phục vụ các ngành khoa học pháp luật khác cũng
như thực tiễn cuộc sống.
2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của Lý luận nhà nước và pháp luật.
- Phương pháp luận của Lý luận nhà nước và pháp luật: Là cơ sở xuất phát điểm để tiếp cận đối tượng
nghiên cứu nhà nước và pháp luật, là quan điểm chỉ đạo quá trình nhận thức, thực tiễn các hoạt động xã
hội- pháp lí; là hệ thống các nguyên tắc, phạm trù có mối liên hệ mật thiết tạo thành phương pháp, cách
thức nhận thức các hiện tượng nhà nước và pháp luật trong đời sống xã hội.
- Lý luận chung về nhà nước sử dụng một hệ thống các phương pháp nghiên cứu cụ thể, tiêu biểu như các
phương pháp:
+ Phương pháp trừu tượng khoa học
+ Phương pháp phân tích và tổng hợp
+ Phương pháp thống kê
+ Phương pháp quy nạp và diễn dịch
+ Phương pháp so sánh
+ Phương pháp xã hội học
+ Phương pháp hệ thống
3. Sự hình thành nhà nước trong lịch sử: các quan điểm khác nhau về sự hình thành nhà nước, các
phương thức hình thành nhà nước trong lịch sử.
- Các quan điểm khác nhau về sự hình thành nhà nước:
+ Thuyết thần quyền: Thượng đế là người sắp đặt trật tự xã hội, nhà nước do thượng đế sáng tạo để
bảo vệ trật tự chung.
+ Thuyết gia trưởng: Nhà nước là kết quả phát triển của gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của
cuộc sống con người.
+ Thuyết khế ước xã hội: Con người cùng thỏa thuận từ bỏ trạng thái tự nhiên để xây dựng cuộc
sống cộng đồng. Về mặt pháp luật thì nó là một bản hợp đồng trên đó các thành viên trong xã hội
thống nhất các nguyên tắc để cùng chung sống với nhau.
+ Thuyết bạo ...
Bản chính thức
Đại học Quốc gia Hà nội , Khoa Luật - Bộ môn Lý luận - Lịch sử NN PL
--------------------------
CÂU HỎI ÔN TẬP THI VẤN ĐÁP MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Áp dụng cho K 58 Luật học , Học kỳ 1, năm học 2013 – 2014
Hình thức thi:: Vấn đáp. Mỗi phiếu thi có ba câu hỏi trong số các câu hỏi ôn tập dưới đây:
Phần LL Nhà nước
1. Đối tượng nghiên cứu của Lý luận nhà nước và pháp luật.
Đối tượng nghiên cứu của luận chung về nhà nước và pháp luật bao giồm những nhóm vấn đề
bản sau đây:
- Những vấn đề chung nhất, cơ bản nhất của nhà nước và pháp luật.
- Những quy luật những vấn đề có tính quy luật về sự nh thành, tồn tại phát triển của nhà
nước và pháp luật
- Những mối liên hệ quan hệ phổ biến, cơ bản, điển hình của nhà nước và pháp luật.
- Những nguyên tắc, phương pháp nh thức t chức quyền lực n nước, thiết lập trật t pháp,
pháp chế, xây dựng và thực hiện pháp luật.
- Nghiên cứu thiết lập các khái niệm phạm trù phục vụ các ngành khoa học pháp luật khác cũng
như thực tiễn cuộc sống.
2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của Lý luận nhà nước và pháp luật.
- Phương pháp luận của luận nhà nước pháp luật: cơ sở xuất phát điểm để tiếp cận đối tượng
nghiên cứu nhà nước pháp luật, quan điểm chỉ đạo quá trình nhận thức, thực tiễnc hoạt động
hội- pháp lí; là hệ thống các nguyên tắc, phạm t mối liên hệ mật thiết tạo thành phương pháp, cách
thức nhận thức các hiện tượng nhà nước và pháp luật trong đời sống xã hội.
- luận chung về nhà ớc sử dụng một hệ thống các phương pháp nghiên cứu cụ thể, tiêu biểu như các
phương pháp:
+ Phương pháp trừu tượng khoa học
+ Phương pháp phân tích và tổng hợp
+ Phương pháp thống kê
+ Phương pháp quy nạp và diễn dịch
+ Phương pháp so sánh
+ Phương pháp xã hội học
+ Phương pháp hệ thống
3. Sự hình thành nhà nước trong lịch sử: c quan điểm khác nhau về sự hình thành nhà nước, các
phương thức hình thành nhà nước trong lịch sử.
- Các quan điểm khác nhau về sự hình thành nhà nước:
+ Thuyết thần quyền: Thượng đế người sắp đặt trật tự hội, nhà nước do thượng đế sáng tạo để
bảo vệ trật tự chung.
+ Thuyết gia trưởng: Nhà nước kết quả phát triển của gia đình, hình thức tổ chức tự nhiên của
cuộc sống con người.
+ Thuyết khế ước hội: Con người cùng thỏa thuận từ bỏ trạng thái t nhiên để xây dựng cuộc
sống cộng đồng. Về mặt pháp luật t một bản hợp đồng trên đó các thành viên trong hội
thống nhất các nguyên tắc để cùng chung sống với nhau.
+ Thuyết bạo lực: Nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc sử dụng bạo lực của thị tộc này đối với thị
tộc khác, thị tộc chiến thắng sẽ nô dịch kẻ chiến bại.
+ Học thuyết Mác- nin: đây học thuyết tiến bộ nhất. Nhàớc không phải hiện tượng nh
cửu, bất biến. Nhà nước là một phạm trù lịch sử, có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong.
- Các phương thức hình thành của nhà nước trong lịch sử
4. Một số cách tiếp cận, quan niệm tiêu biểu về nhà nước, bản chất nhà nước
5. Các đặc trưng cơ bản của nhà nước, vấn đề xác định định nghĩa nhà nước
1
Câu hỏi ôn tập khóa luật - Trang 2
Câu hỏi ôn tập khóa luật - Người đăng: Huyền Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập khóa luật 9 10 923