Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập luật môi trường

Được đăng lên bởi Nhàn Đặng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1900 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LUẬT MÔI TRƯỜNG CÂU HỎI ÔN TẬP
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1 : Môi trường là gì ? Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy thoái môi trường ? Để
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Việt Nam đã đưa ra chính sách và chương
trình hành động như thế nào ?
Giải
* Môi trường là gì ?
Môi trường là một khái niệm gắn liền với sự sống, bao gồm những thực thể và hiện
tượng của tự nhiên, bảo đảm cho sự phát sinh và phát triển của sự sống.
Nói cách khác, môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên tác động trực tiếp hoặc
gián tiếp đến đời sống của sinh vật.
* Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy thoái môi trường ?
Nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái môi trường là :
- Do sử dụng mặt đất, mặt nước để tạo thành những sản phẩm phục vụ cho con người.
(Do xây dựng những nhà máy, nhà ở . . ., mở đường giao thông làm cho đất nông
nghiệp bị mất dần, khai thác bề mặt nước để nuôi trồng thủy sản làm cho sinh vật
ngày càng giảm về số lượng và có nguy cơ tuyệt chủng).
- Do canh tác mãnh liệt trên đất, làm cho đất bị chay, sói mòn; những đồng cỏ trên
thảo nguyên ngày càng trở thành sa mạc (VD : do canh tác 3 vụ, sử dụng nhiều hóa
chất, phân bón, thuốc trừ sâu).
- Do hàng trăm triệu dân nghèo gây nên, sự phân bố dân cư không đồng đều cũng
gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.
* Để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Việt Nam đã đưa ra chính sách và
chương trình hành động như thế nào ?
Để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Việt Nam đã đưa ra chính sách và
chương trình hành động như sau :
Từ những năm 80, Việt Nam đã có những quan tâm thiết thực đến chương trình và
hành động bảo vệ môi trường. cụ thể :
* Về chính sách bảo vệ môi trường và phát triển bền vững :
Hội đồng bộ trưởng đã thông qua "kế hoạch hành động quốc gia về môi trường và
phát triển bền vững", chính thức ban hành kế hoạch này ngày 12/6/1992. Kế hoạch
quốc gia đã đề cập đến việc : xây dựng chính sách pháp luật, thể chế môi trường; xây
dựng các cơ quan quản lý môi trường; các công cụ quản lý môi trường trong phạm
vi cả nước. Kế hoạch đã vạch ra chương trình hành động sau :
 Phát triển đô thị và dân số :
- Phải có kế hoạch tổng thể phát triển đô thị đúng đắn về mặt môi trường cho từng
thành phố có gắn kết chặt chẽ các yếu tố liên quan đến phân vùng đất đai, các công
trình xây dựng, giao thông vận tải, cung cấp năng lượng, cung cấp nước, quản lý
cống rãnh, chất thải. Kế hoạch thành phố phải có số dân phù hợp tránh tập trung
dân số cao.
- Ổn định dân số : Dân số nước ta tăng nhanh ảnh hưởng đến sản xuất lương thực, tài
nguyên, môi tr...
LUT MÔI TRƯỜNG CÂU HI ÔN TP
CÂU HI ÔN TP
Câu 1 : Môi trường ? Nguyên nhân nào dn đến s suy thoái môi trường ? Đ
bo v môi trường phát trin bn vng, Vit Nam đã đưa ra chính sách chương
trình hành đng như thế nào ?
Gii
* Môi trường là gì ?
Môi trường mt khái nim gn lin vi s sng, bao gm nhng thc th hin
tượng ca t nhiên, bo đm cho s phát sinh và phát trin ca s sng.
Nói cách khác, môi trưng toàn b các điu kin t nhiên tác đng trc tiếp hoc
gián tiếp đến đi sng ca sinh vt.
* Nguyên nhân nào dn đến s suy thoái môi trường ?
Nguyên nhân dn đến s suy thoái môi trường là :
- Do s dng mt đt, mt nước đ to thành nhng sn phm phc v cho con người.
(Do xây dng nhng nhà máy, nhà . . ., m đường giao thông làm cho đt nông
nghip b mt dn, khai thác b mt nước đ nuôi trng thy sn làm cho sinh vt
ngày càng gim v s lưng và có nguy cơ tuyt chng).
- Do canh tác mãnh lit trên đt, làm cho đt b chay, sói mòn; nhng đng c trên
tho nguyên ngày càng tr thành sa mc (VD : do canh tác 3 v, s dng nhiu hóa
cht, phân bón, thuc tr sâu).
- Do hàng trăm triu n nghèo gây nên, s phân b dân cư không đng đu cũng
gây nh hưởng rt ln đến môi trường.
* Đ bo v môi trường phát trin bn vng, Vit Nam đã đưa ra chính sách
chương trình hành đng như thế nào ?
Đ bo v môi trường phát trin bn vng, Vit Nam đã đưa ra chính sách
chương trình hành đng như sau :
T nhng năm 80, Vit Nam đã nhng quan tâm thiết thc đến chương trình và
hành đng bo v môi trường. c th :
* V chính sách bo v môi trường và phát trin bn vng :
Hi đng b trưởng đã thông qua "kế hoch hành đng quc gia v môi trường
phát trin bn vng", chính thc ban hành kế hoch này ngày 12/6/1992. Kế hoch
quc gia đã đ cp đến vic : xây dng chính sách pháp lut, th chế môi trường; xây
dng các cơ quan qun môi trường; các công c qun môi trường trong phm
vi c nước. Kế hoch đã vch ra chương trình hành đng sau :
 Phát trin đô th và dân s :
- Phi kế hoch tng th phát trin đô th đúng đn v mt môi trường cho tng
thành ph có gn kết cht ch các yếu t liên quan đến phân vùng đt đai, các công
trình xây dng, giao thông vn ti, cung cp năng lượng, cung cp nước, qun
cng rãnh, cht thi. Kế hoch thành ph phi s dân p hp tránh tp trung
dân s cao.
- n đnh dân s : Dân s nước ta tăng nhanh nh hưởng đến sn xut lương thc, tài
nguyên, môi trường. Mi năm tăng thêm 1,1 triu người. Cho nên cn thiết phi gim
gia tăng dân s đ đt được mc n đnh.
Sn xut lương thc :
Trong 50 năm qua, nông nghip nưc ta phát trin chm. nh quân lương thc đu
người thp 300 kg/người. Trong thi gian ti cn gia tăng sn lượng lương thc bng
cách gii phóng sc sn xut nông nghip, khai thác hp tim năng đt đai, sc
1
Câu hỏi ôn tập luật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập luật môi trường - Người đăng: Nhàn Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập luật môi trường 9 10 670