Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi bigpig
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 15181 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐỀ KIỂM TRA
Môn: LÝ LUẬN CHU NG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
THỜI GIAN: 3O PHÚT

1. Cho 3 ví dụ về các vấn đề thuộc đối tượng nghiên cứu của NN & PL
2. Phân tích mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp chế, cho ví dụ minh họa?
3. Cho ví dụ và phân tích để làm rõ mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính xã hội thuộc bản chất Nhà
nước?
4. Phân tích các yếu tố khách quan ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đến việc thực hiện pháp luật của các
chủ thể?
5. Tại sao bộ máy nhà nước ta tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc pháp chế XHCN?
6. Chứng minh sự phát triển của các kiểu pháp luật cho ví dụ?
7. Tại sao pháp luật nước ta phải thể hiện nguyên tắc bình đẳng, nhân đạo?
8. Phân tích mối quan hệ giữa pháp chế và nhà nước pháp quyền
9. Phân tích nguyên tắc ở nước ta quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp giữa
các quyền lập pháp, hành pháp , tư pháp
10. Cho ví dụ và phân tích để làm rõ vai trò của pháp chế trong quá trình dân chủ hóa đời sống xã
hội?
11. Tại sao phải xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCNVN trong giai đoạn hiện nay?
12. Phân tích mối quan hệ giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý , cho ví dụ minh họa
13. Phân tích mối quan hệ giữa bản chất nhà nước và kiểu nhà nước ? cho 2 ví dụ minh họa
14. Các yếu tố cấu thành pháp lý của vi phạm pháp luật cho ví dụ và phân tích?
15. Các kiểu nhà nước trong lịch sử phát triển theo xu hướng nào cho ví dụ minh họa?
16. Phân tích vai trò của pháp luật đối với công dân trong qua trình phát triển nền kinh tế thị trường
ở nước ta hiện nay?
17. Chức năng đối nội của nhà nước ta hiện nay có tác động như thế nào đến quá trình hội nhập của
nhà nước ta hiện nay?
18. Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật . cho ví dụ minh họa.
19. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa chính thể cộng hòa đại nghị và chính thể cộng hòa
tổng thống?

20. Phân tích sự ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế xã hội đến ý thức pháp luật . cho ví dụ
minh họa?
21. Các chức năng đối ngoại của nhà nước ta hiện nay có vai trò như thế nào đối với quá trình phát
triển kinh tế xã hội của VN . cho ví dụ minh họa?
22. Tại sao việc xây dựng pháp luật phải tuân thủ nguyên tắc khách quan?
23. Trình bày hiểu biết của anh chị về hình thức chính thể nước ta theo Hiến pháp hiện hành?
24. Phân tích sự tác động qua lại giữa quy phạm pháp luật và tập quán, quy phạm đạo đức. cho ví dụ
minh họa?
25. Trình bày hiểu biết của anh chị về chế độ chính trị của nước ta theo hiến pháp hiện hành
26. Phân tích mối quan hệ giữa sự kiện pháp lý và q...
Đ KI M TRA
Môn: LÝ LU N CHU NG V NHÀ N C VÀ PHÁP LU T ƯỚ
TH I GIAN: 3O PHÚT
1. Cho 3 ví dụ về các vấn đề thuộc đối tượng nghiên cứu của NN & PL
2. Phân tích mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp chế, cho ví dụ minh họa?
3. Cho ví dụ và phân tích để làm rõ mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính xã hội thuộc bản chất Nhà
nước?
4. Phân tích các yếu tố khách quan ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đến việc thực hiện pháp luật của các
chủ thể?
5. Tại sao bộ máy nhà nước ta tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc pháp chế XHCN?
6. Chứng minh sự phát triển của các kiểu pháp luật cho ví dụ?
7. Tại sao pháp luật nước ta phải thể hiện nguyên tắc bình đẳng, nhân đạo?
8. Phân tích mối quan hệ giữa pháp chế và nhà nước pháp quyền
9. Phân tích nguyên tắc nước ta quyền lực nhà nước thống nhất sự phân công phối hợp giữa
các quyền lập pháp, hành pháp , tư pháp
10. Cho dụ phân tích để làm vai trò của pháp chế trong quá trình dân chủ hóa đời sống
hội?
11. Tại sao phải xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCNVN trong giai đoạn hiện nay?
12. Phân tích mối quan hệ giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý , cho ví dụ minh họa
13. Phân tích mối quan hệ giữa bản chất nhà nước và kiểu nhà nước ? cho 2 ví dụ minh họa
14. Các yếu tố cấu thành pháp lý của vi phạm pháp luật cho ví dụ và phân tích?
15. Các kiểu nhà nước trong lịch sử phát triển theo xu hướng nào cho ví dụ minh họa?
16. Phân tích vai trò của pháp luật đối với công dân trong qua trình phát triển nền kinh tế thị trường
ở nước ta hiện nay?
17. Chức năng đối nội của nhà nước ta hiện nay có tác động như thế nào đến quá trình hội nhập của
nhà nước ta hiện nay?
18. Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật . cho ví dụ minh họa.
19. Nêu những điểm giống khác nhau giữa chính thể cộng hòa đại nghị chính thể cộng hòa
tổng thống?
câu hỏi ôn tập lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
câu hỏi ôn tập lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: bigpig
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
câu hỏi ôn tập lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 804