Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Lý luận pháp luật

Được đăng lên bởi Trần Phương Nam
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lop Q5K6A – NDT 1943
Câu hỏi ôn tập Lý luận pháp luật

A. Phần lý thuyết

Part 1:

1/ Phân tích các mối quan hệ của pháp luật?

2/ Hãy phân tích bản chất của pháp luật?

3/ Phân tích mối quan hệ giữa PL với CT và KT?

4/ So sánh pháp luật với các QPXH khác?

=> Chương 1

5/ Nêu đặc điểm của án lệ, theo anh chị thì Việt Nam có nên thừa nhận án lê ko?
Tại sao?

=> P.23

6/ Phân tích đặc điểm của QPPL?

=>
Khái niệm: QPPL là những quy tắc xử sự mang tính bắt buột chung được nhà
nước ban hành hoặc thừa nhận, được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước để đ/c các
quan hệ xã hội:

Đặc điểm

Lop Q5K6A – NDT 1943

+ là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung

+ do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận

+ được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước

+ nội dung của QPPL thể hiện tính hai mặt: cho phép và bắt buột

7/ Nêu vai trò của các bộ phận giả định, qui định, chết tài trong QPPL? Trình bày
cơ cấu của QPPL

QPPL gồm 3 bộ phận: giả định, quy định và chế tài

Giả định:

- Khái niệm: là một bộ phận của QPPL trong đó NN nêu những đk, hòan cảnh có
thể xảy ra trong thực tế cuộc sống mà các cá nhân hoặc tổ chức sẽ gặp phải và cần
phải xử sự theo.

- Vai trò: là một bộ phận không thể thiếu được của QPPL, bộ phận giả định n êu
giới hạn, phạm vi tác động của PL nên khi diễn đạt giả định các điều trong QPPL
kỹ thuật lập pháp, lập quy đòi hỏi những đk, hoàn cảnh nêu ở giả định phải rõ
ràng, cụ thể, sát với thực tế, cách diễn đạt phải đơn giản, dễ hiều và đối với các
thuật ngữ chuyên môn phải làm sang tỏ nội dung ngay trong văn bản.

Quy định:

-Khái niệm: Quy định là bộ phận của QPPL trong đó NN nêu quy tắc xử sự buộc

Lop Q5K6A – NDT 1943

các cá nhân hoặc tổ chức phải xử sự theo khi họ nằm trong những đk, hoàn cảnh
được nêu ở phần giả định của QPPL.

- Vai trò: quy định là bộ phận chủ yếu của QPPL, là mệnh lệnh của NN buộc cá
nhân, tổ chức phải làm theo, quy định phải được hiễn đạt rõ ràng, cụ thể, sát với
thực tế để mọi người hiểu đúng và làm đúng PL.

Chế tài:

-Khái niệm: là một bộ phận của QPPL trong đó NN nêu những hậu quả bất lợi dự
kến sẽ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức không xử sự đúng quy tắc mà NN đã nêu
trong phần quy định của QPPL.

- Vai trò: chế tài nhằm bảo đảm cho PL đựợc thực hiện nghiêm minh. Chế tài phải
rõ ràng, biện pháp tác động phải t ương xứng đối với mức độ, tính chất của hành vi
vi phạm.
Phân loại: căn cứ vào tính chất của biện pháp xử lý và cơ quan áp dụng chế tài
được phân làm 4 loại:

+ Chế tài hình sự: là các loại hình phạt do tòa án áp dụng đối với cá nh...
Lop Q5K6ANDT 1943
Câu hi ôn tp Lý lun pháp lut
A. Phn lý thuyết
Part 1:
1/ Phân tích các mi quan h ca pháp lut?
2/ Hãy phân tích bn cht ca pháp lut?
3/ Phân tích mi quan h gia PL vi CT và KT?
4/ So sánh pháp lut vi các QPXH khác?
=> Chương 1
5/ Nêu đặc đim ca án l, theo anh ch thì Vit Nam nên tha nhn án lê ko?
Ti sao?
=> P.23
6/ Phân tích đặc điểm ca QPPL?
=>
Khái nim: QPPL nhng quy tc x s mang tính bt buột chung được nhà
nước ban hành hoc tha nhận, được đảm bo thc hin bi nhà nước để đ/c các
quan h xã hi:
Đặc đim
Câu hỏi ôn tập Lý luận pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Lý luận pháp luật - Người đăng: Trần Phương Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Lý luận pháp luật 9 10 142