Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn thi lịch sử đảng

Được đăng lên bởi caohong65
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 5. Phân tích và chứng minh thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc đổi mới
* Thành tựu
Công tác lý luận đã chủ động nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của công
cuộc đổi mới, về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đã tiến hành nhiều cuộc
tổng kết lớn như Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986-2006);
Tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (1991-2011), ban hành Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), góp phần làm sáng tỏ nhận thức lý luận về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Tổng kết 20 năm thực hiện
Hiến pháp năm 1992, phục vụ yêu cầu sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ban hành Hiến pháp
năm 2013; Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016), cụ thể
đã đạt được những thành tựu:
+ Về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:
- Về nhận thức lý luận về xây dựng Đảng trong 30 năm qua đạt được những thành tựu
nhất định, như sau:
khi bắt đầu đổi mới đảng ta quan niệm kinh tế hàng hóa có những mặt tích cực cần vận
dụng, từ thực tiễn Đảng ta nhận thức rõ hơn kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường là phương
thức, điều kiện tất yếu để xây dựng CNXH.
Đại hội XI, đảng ta khẳng định: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở
nước ta nền kinh tế hàng hóa niều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý
của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của ĐCS.
Trong quá trình đổi mới, Đảng ta từng bước nhận thức rõ hơn về chế độ sở hữu và các
thành phần kih tế. Khẳng định kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể không
ngừng được củng cố và phát triển; ktế NN cùng với ktế tập thể ngày càng trở thành nền tảng
vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Các thành phần hoạt động theo pháp luật đều là bộ
phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu
dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
- Về thực tiễn đã đạt được một số thành tựu sau
Trong 30 năm đổi mới, QH đã 3 lần sửa đổi và ban hành Hiếp pháp, sửa đổi và ban
hành trên 150 bộ luật và luật; UBTVQH ban hành trên 70 pháp lệnh, tạo cơ sở pháp lý cho
sự chuyển đổi và vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế và chế độ phân phối đã phát triển đa dạng.
Kinh tế NN từng bước phát huy vai trò chủ đạo; hệ thống doang nghiệp được cơ cấu lại,
có phần hóa theo Luật doanh nghiệp.
Tính đến tháng 6/2...
Câu 5. Phân tích và chứng minh thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc đổi mới
* Thành tựu
Công tác luận đã chủ động nghiên cứu nhiều vấn đề luận thực tiễn của công
cuộc đổi mới, về chủ nghĩa Mác - Lênintư tưởng HCMinh. Đã tiến hành nhiều cuộc
tổng kết lớn như Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986-2006);
Tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa hội (1991-2011), ban hành Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩahội (bổ sung, phát triển năm 2011), góp phần làm sáng tnhận thứcluận v
chủ nghĩa hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Tổng kết 20 năm thực hiện
Hiến pháp năm 1992, phục vụ yêu cầu sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ban hành Hiến pháp
năm 2013; Tổng kết một svấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016), cụ thể
đã đạt được những thành tựu:
+ Về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:
- Về nhận thức luận về xây dựng Đảng trong 30m qua đạt được những thành tựu
nhất định, như sau:
khi bắt đầu đổi mới đảng ta quan niệm kinh tế hàng hóa có những mặt tích cực cần vận
dụng, từ thực tiễn Đảng ta nhận thức hơn kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường phương
thức, điều kiện tất yếu để xây dựng CNXH.
Đại hội XI, đảng ta khẳng đnh: Nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa
nước ta nền kinh tế hàng hóa niều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường sự quản lý
của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của ĐCS.
Trong quá trình đổi mới, Đảng ta từng ớc nhận thức hơn v chế độ sở hữu và các
thành phần kih tế. Khẳng định kinh tế Nhà ớc giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể không
ngừng được củng cvà phát triển; ktế NN cùng với ktế tập thể ngày càng trở thành nền tảng
vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Các thành phần hoạt động theo pháp luật đu bộ
phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu
dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
- Về thực tiễn đã đạt được một số thành tựu sau
Trong 30 năm đổi mới, QH đã 3 lần sửa đổi ban hành Hiếp pháp, sửa đổi ban
hành trên 150 b luật và luật; UBTVQH ban hành trên 70 pháp lệnh, tạo s pháp cho
sự chuyển đổi và vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế và chế độ phân phối đã phát triển đa dạng.
Kinh tế NN từng bước phát huy vai trò chủ đạo; hệ thống doang nghiệp được cơ cấu lại,
có phần hóa theo Luật doanh nghiệp.
Tính đến tháng 6/2013 cả nước còn 949 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.
Kinh tế tập thể bước đầu được đổi mi. Kinh tế tư nhân tăng nhanh về slượng, tường
bước được nâng cao kiệu quả kinh doanh, đóng góp càng lớn vào GDP. Hiện nay ktế tư nhân
đóg góp khoảng 50% GDP, 90% số việc làm 39% tổng đầu tư toàn hội. năm 2011,
tổng vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân là 340 nghìn tỷ đồng, đến năm 2015 là
490 nghìn tỷ đồng.
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển, các DNvốn đầu tư
nước ngoài đã những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu ptriển KT-XH,
giải quyết việc làm và xuất khẩu.
Hội nhập ktế qtế ngày càng sâu rộng theo nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường thế
giới.
câu hỏi ôn thi lịch sử đảng - Trang 2
câu hỏi ôn thi lịch sử đảng - Người đăng: caohong65
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
câu hỏi ôn thi lịch sử đảng 9 10 602