Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn thi Mac lê nin

Được đăng lên bởi caohong65
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 9: Phân tích ý nghĩa của học thuyết Mác – lenin về ĐCS, đối với công tác
xây dựng Đảng ta.
Trả lời: - Tư tưởng của Mác và ănghen về ĐCS.
+ Sự ra đời của ĐCS là tất yếu khách quan: ĐCS ra đời khi cuộc đấu tranh
của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản phát triển đến một mức độ nhất định.
+ Sự ra đời của các đảng chính trị:Đảng chính trị ra đời trong cuộc đấu
tranh giai cấp trong xã hội hiện đại phát triện đến một mức độ nhất định (từ cuối
xh phong kiến và trong xh tư bản). Trên thực tế các đảng chính trị xuất hiện ở
phương tây vào cuối thế kỷ 18, phát triển mạnh ở thế kỷ 19, từ cuối thế kỷ 20 đến
nay, các đảng chính trị xuất hiện ở hang loạt các nước trên thế giới.
Các nhà sang lập ra CNCSKH đã chỉ rõ:Lịch sự xh loài người phát triển qua 5 chế
đội xh: Công xã nguyên thủy, CHNL, PK, TBCN và CNCS.
Chỉ trong xh hiện đại – XHTB, kể cả thời kỳ cuối của XHPK (Khi mầm mống tư
bản xuất hiện) các đảng chính trị mới ra đời.
+ Sự ra đời của ĐCS:
Trong xhtb, cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản với giai cấp tư sản bắt đầu
ngay từ khi gcvs ra đời, cuộc đấu tranh ấy phát triện từ thấp đến cao và đến
khoảng giữa tk 19, ĐCS đầu tiên trên thế giới mới ra đời (Liên đoàn những người
cs ra đời vào năm 1847). Giữa tk 19 CNTB ở châu âu có bước phát triển quan
trọng, mâu thuẫn vốn có của CNTB bắt dầu bộc lộ, gccn đã có bước trưởng thành,
cuộc đấu tranh của gccn chống gcts phát triển từ thấp đến cao từ tự phát lên tự
giác. Để cuộc đấu tranh đó có tổ chức, mục tiêu, nhiệm vụ rõ rang và rộng lớn,
giành thắng lợi đòi hỏi phải có một bộ phận tiên phong trong gcvs lãnh đạo và
“Liên đoàn những người cổng sản” – một ĐCS đã ra đời để thực hiện sứ mệnh
quang vinh đó.
C.mác – ănghen đã có vai trò to lớn trong việc cải tổ lien đoàn những người chính
nghĩa – một tổ chức của gccn mang dâm tính từ Thiện – Thành “Liên đoàn những
người cổng sản”, ĐCS đầu tiên trên thế giới.
Như vậy, ĐCS ra đời từ việc đấu tranh của gcvs với gcts khi cuộc đấu tranh đó
phát triện đến một mức độ nhất định thì sự ra đời của ĐCS là tất yếu, do đòi hỏi
của việc lãnh đạo cuộc đấu tranh của gcvs với gcts.
Tư tưởng cơ bản này của Mac – ănghen được hình thành và phát triển qua quá
trình nghiên cứu lý luận, hoạt động thực tiễn trong phong trào công nhân của hai
ông.
-Tư tưởng về đảng kiểu mới của Lênin.
+ Nguyên lý:
-CN Mác là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ĐCS.
-ĐCS là đội tiên phong chính trị, có tổ chức chặt chẽ nhất, cách mạng nhất
và giác ngộ nhất của gccn.
-Giành được chính quyền, đảng là ...
Câu 9: Phân tích ý nghĩa của học thuyết Mác – lenin về ĐCS, đối với công tác
xây dựng Đảng ta.
Trả lời: - Tư tưởng của Mác và ănghen về ĐCS.
+ Sự ra đời của ĐCS tất yếu khách quan: ĐCS ra đời khi cuộc đấu tranh
của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản phát triển đến một mức độ nhất định.
+ Sự ra đời của các đảng chính trị:Đảng chính trị ra đời trong cuộc đấu
tranh giai cấp trong hội hiện đại phát triện đến một mức độ nhất định (từ cuối
xh phong kiến và trong xh bản). Trên thực tế các đảng chính trị xuất hiện
phương tây vào cuối thế kỷ 18, phát triển mạnh thế kỷ 19, từ cuối thế kỷ 20 đến
nay, các đảng chính trị xuất hiện ở hang loạt các nước trên thế giới.
Các nhà sang lập ra CNCSKH đã chỉ rõ:Lịch sự xh loài người phát triển qua 5 chế
đội xh: Công xã nguyên thủy, CHNL, PK, TBCN và CNCS.
Chỉ trong xh hiện đại XHTB, kể cả thời kỳ cuối của XHPK (Khi mầm mống
bản xuất hiện) các đảng chính trị mới ra đời.
+ Sự ra đời của ĐCS:
Trong xhtb, cuộc đấu tranh của giai cấp sản với giai cấp sản bắt đầu
ngay từ khi gcvs ra đời, cuộc đấu tranh ấy phát triện từ thấp đến cao đến
khoảng giữa tk 19, ĐCS đầu tiên trên thế giới mới ra đời (Liên đoàn những người
cs ra đời vào m 1847). Giữa tk 19 CNTB châu âu bước phát triển quan
trọng, mâu thuẫn vốn có của CNTB bắt dầu bộc lộ, gccn đã có bước trưởng thành,
cuộc đấu tranh của gccn chống gcts phát triển từ thấp đến cao từ tự phát lên tự
giác. Để cuộc đấu tranh đó t chức, mục tiêu, nhiệm vụ rang rộng lớn,
giành thắng lợi đòi hỏi phải một bộ phận tiên phong trong gcvs lãnh đạo
“Liên đoàn những người cổng sản” một ĐCS đã ra đời đ thực hiện sứ mệnh
quang vinh đó.
C.mác ănghen đã có vai trò to lớn trong việc cải tổ lien đoàn những người chính
nghĩa một tổ chức của gccn mang dâm tính từ Thiện Thành “Liên đoàn những
người cổng sản”, ĐCS đầu tiên trên thế giới.
Như vậy, ĐCS ra đời từ việc đấu tranh của gcvs với gcts khi cuộc đấu tranh đó
phát triện đến một mức độ nhất định thì sự ra đời của ĐCS tất yếu, do đòi hỏi
của việc lãnh đạo cuộc đấu tranh của gcvs với gcts.
tưởng bản y của Mac ănghen được hình thành phát triển qua quá
trình nghiên cứu luận, hoạt động thực tiễn trong phong trào công nhân của hai
ông.
-Tư tưởng về đảng kiểu mới của Lênin.
+ Nguyên lý:
-CN Mác là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ĐCS.
-ĐCS đội tiên phong chính trị, tổ chức chặt chẽ nhất, cách mạng nhất
và giác ngộ nhất của gccn.
-Giành được chính quyền, đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chuyên chính
vô sản và là một bộ phận của hệ thống ấy.
-Tập trung dân chủ nguyên tắc cơ bản XD tổ chức sinh hoạt và hoạt động
của đảng.
-Đoàn kết, thống nhất sức mạnh địch của đảng, tự phê bình và phê
bình là quy luật phát triển của đảng.
câu hỏi ôn thi Mac lê nin - Trang 2
câu hỏi ôn thi Mac lê nin - Người đăng: caohong65
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
câu hỏi ôn thi Mac lê nin 9 10 614