Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi pháp luật kinh tế

Được đăng lên bởi buianhtuan237
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Môn học : pháp luật KINH TẾ
I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1. Nêu khái niệm Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) ? Đặc điểm của DNTN ?
Câu 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ? (TNHH) Đặc điểm của công ty TNHH?
Câu 3. Công ty cổ phần là gì ? Đặc điểm của công ty cổ phần?
Câu 4. Nêu cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần ?
Câu 5. Tại sao nói Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mang tính xã hội hóa
cao?
Câu 6. Khái niệm hợp tác xã? Đặc điểm của hợp tác xã?
Câu 7. Thương nhân là gì? Đặc điểm của thương nhân?
Câu 8. Hợp đồng kinh tế là gì? Phân biệt hợp đồng kinh tế với hợp đồng dân sự?
Câu 9. Phá sản là gì? Phân biệt phá sản với giải thể?
Câu 10. Nhóm công ty là gì? Đặc điểm của nhóm công ty?
Câu 11. Nêu điều kiện và thủ tục cơ bản để thành lập doanh nghiệp?
Câu 12. Đăng ký những thay đổi của doanh nghiệp về tổ chức lại doanh nghiệp?
(chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp)
Câu 13. Trình bày những nội dung cơ bản về trình tự, thủ tục của giải quyết tranh
chấp một vụ án kinh tế?
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Có bao nhiêu loại hình công ty?
a. Công ty cổ phần, công ty THNH 1 hoặc 2 thành viên trở lên.
b. Công ty cổ phần, công ty THNH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh.
c. Công ty cổ phần, công ty THNH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh,
nhóm công ty .
d. Công ty cổ phần, công ty THNH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh,
nhóm công ty và các DNTN.
Câu 2. Cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?
a. Cổ phần phổ thông và các loại cổ phần ưu đãi.
b. Cổ phần phổ thông và các loại cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

c. Cổ phần phổ thông và các loại cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức.
d. Cổ phần phổ thông và các loại cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Câu 3. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo nội dung giấy đăng ký
kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê.
a. 7 ngày
b. 15 ngày
c. 20 ngày
d. 30 ngày
Câu 4. Mỗi cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
a. 1 DN
b. 2 DN
c. 3 DN
d. Tùy ý
Câu 5. Loại hình DN nào có quyền phát hành cổ phiếu?
a. Công ty TNHH
b. Công ty Hợp danh
c. Công ty Cổ phần
d. DNTN
Câu 6. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân khi?
a. Đăng ký kinh doanh
b. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
c. Khi nộp đơn thành lập công ty
d. Cả a,b,c đều sai
Câu 7. Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh (TVHD) và thành viên góp vốn
(TVGV)
a. TVHD phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình v...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Môn học : pháp luật KINH TẾ
I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1. Nêu khái niệm Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) ? Đặc điểm của DNTN ?
Câu 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ? (TNHH) Đặc điểm của công ty TNHH?
Câu 3. Công ty cổ phần là gì ? Đặc điểm của công ty cổ phần?
Câu 4. Nêu cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần ?
Câu 5. Tại sao i Công ty cổ phần loại hình doanh nghiệp mang tính hội hóa
cao?
Câu 6. Khái niệm hợp tác xã? Đặc điểm của hợp tác xã?
Câu 7. Thương nhân là gì? Đặc điểm của thương nhân?
Câu 8. Hợp đồng kinh tế là gì? Phân biệt hợp đồng kinh tế với hợp đồng dân sự?
Câu 9. Phá sản là gì? Phân biệt phá sản với giải thể?
Câu 10. Nhóm công ty là gì? Đặc điểm của nhóm công ty?
Câu 11. Nêu điều kiện và thủ tục cơ bản để thành lập doanh nghiệp?
Câu 12. Đăng ký những thay đổi của doanh nghiệp về tổ chức lại doanh nghiệp?
(chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp)
Câu 13. Trình bày những nội dung bản về trình t, thủ tục của giải quyết tranh
chấp một vụ án kinh tế?
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Có bao nhiêu loại hình công ty?
a. Công ty cổ phần, công ty THNH 1 hoặc 2 thành viên trở lên.
b. Công ty cổ phần, công ty THNH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh.
c. Công ty c phần, công ty THNH 1 hoặc 2 thành viên trở n, công ty hợp danh,
nhóm công ty .
d. Công ty c phần, công ty THNH 1 hoặc 2 thành viên trở n, công ty hợp danh,
nhóm công ty và các DNTN.
Câu 2. Cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?
a. Cổ phần phổ thông và các loại cổ phần ưu đãi.
b. Cổ phần phổ thông và các loại cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết.
Câu hỏi pháp luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi pháp luật kinh tế - Người đăng: buianhtuan237
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Câu hỏi pháp luật kinh tế 9 10 756