Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi thi vấn đáp môn hiến pháp và luật tổ chức nhà nước

Được đăng lên bởi vuthuylinh1908
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP
MÔN HIẾN PHÁP VÀ LUẬT TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
Câu 1: Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Hiến pháp.
Lịch sử loài người trải qua 5 hình thái kinh tế xh. Cộng sản nguyên thủy, chiếm
hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa nhưng lại chỉ có 4 kiểu
nhà nước. nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư bản và nhà nước
xhcn. Trong nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến có nền thống trị giai cấp hết
sức tàn bạo, dã man. Trong xã hội, tồn tại 1 bên là giai cấp thống trị mà tiêu biểu là
ông vua chuyên chế, quyền lực vô hạn, còn 1 bên là tầng lớp nhân dân lao động bị
áp bức, bóc lột. Tại sao dưới nhà nước chủ nô và phong kiến chưa có hiến pháp, vì
quyền lực nhà nước là vô hạn, tập trung, chuyên chế, quyền lực của nhà vua là tối
cao và không bị rang buộc. Vai trò của con người trong xã hội với tư cách là thần
dân bị chà đạp, nhà nước dễ dàng xâm phạm quyền lợi của con người và công dân.
Cùng với sự phát triển của phong trào đấu tranh cách mạng, sự xuất hiện của giai
cấp tư sản đại diện cho phương thức sản xuất mới, đã sớm nhận thức được địa vị,
giương cao ngọn cờ tự do, dân chủ, bình đẳng nhằm tập hợp lực lượng lật đổ chế
độ phong kiến. Cách mạng tư sản nổ ra và giành thắng lợi, giai cấp tư sản đã ra
khẩu hiệu lập hiến, phải xây dựng 1 bản hiến pháp, sự xuất hiện học thuyết tam
quyền phân lập của Montesquie phân chia quyền lực nhà nước thành lập pháp –
hành pháp – tư pháp. Để hạn chế quyền lực của nhà vua đã yêu cầu xây dựng 1 bản
hiến pháp trong đó hình thành nên 1 cơ quan độc lập do nhân dân trực tiếp bầu ra,
tồn tại bên cạnh nhà vua, hạn chế quyền lực nhà nước tập trung. Hiến pháp là văn
bản rất thích hợp mà giai cấp tư sản sử dụng nhằm thể chế hóa quyền thống trị giai
cấp của mình.
Cách mạng tư sản Anh năm 1640 đánh dấu cho sự xuất hiện của văn bản có tính
chất đầu tiên trong lịch sử.
Bản hiến pháp được hiểu như nghĩa ngày nay là bản hiến pháp Hoa Kì năm 1787
bao gồm 7 điều khoản quy định về tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước, cho đến
nay đã qua 26 lần sửa đổi nhưng hiến pháp năm 1787 vẫn còn giữ nguyên giá trị
của nó. Sau đó đánh dấu cho sự xuất hiện của các bản hiến pháp của Ba Lan 1791,
Hà Lan 1814, Bỉ 1831,…

Câu 2. Tại sao nói hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước; phân tích những
đặc trung cơ bản của các quan hệ xã hội do hiến pháp điều chính.
Có 4 lí do để cho rằng hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước.
Xét về mặt thẩm quyền ban hành thì hiến pháp là văn bản do cơ quan nhà nước
có quyền lực cao nhất ba...
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP
MÔN HIẾN PHÁP VÀ LUẬT TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
Câu 1: Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Hiến pháp.
Lịch sử loài người trải qua 5 nh thái kinh tế xh. Cộng sản nguyên thủy, chiếm
hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa nhưng lại chỉ có 4 kiểu
nhà nước. nhà ớc chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư bản nhà nước
xhcn. Trong nhà nước chủ nô, nhà ớc phong kiến nền thống trị giai cấp hết
sức tàn bạo, dã man. Trong xã hội, tồn tại 1 bên là giai cấp thống trị mà tiêu biểu là
ông vua chuyên chế, quyền lực vô hạn, còn 1 bên là tầng lớp nhân dân lao động bị
áp bức, bóc lột. Tại sao ới nhà nước chủ nô và phong kiến chưa có hiến pháp, vì
quyền lực nnước là vô hạn, tập trung, chuyên chế, quyền lực của nhà vua là tối
caokhông b rang buộc. Vai trò của con người tronghội với cách là thần
dân bị chà đạp, nhà nước dễ dàng xâm phạm quyền lợi của con người và công dân.
Cùng với sự phát triển của phong trào đấu tranh cách mạng, sự xuất hiện của giai
cấp sản đại diện cho phương thức sản xuất mới, đã sớm nhận thức được địa vị,
giương cao ngọn cờ tự do, dân chủ, nh đẳng nhằm tập hợp lực lượng lật đổ chế
độ phong kiến. Cách mạng sản nổ ra giành thắng lợi, giai cấp tư sản đã ra
khẩu hiệu lập hiến, phải xây dựng 1 bản hiến pháp, sự xuất hiện học thuyết tam
quyền phân lập của Montesquie phân chia quyền lực nhà nước thành lập pháp
hành pháp – tư pháp. Để hạn chế quyền lực của nhà vua đã u cầu xây dựng 1 bản
hiến pháp trong đó nh thành nên 1 cơ quan độc lập do nhân dân trực tiếp bầu ra,
tồn tại bên cạnh nhà vua, hạn chế quyền lực nhà nước tập trung. Hiến pháp văn
bản rất thích hợp mà giai cấp tư sản sử dụng nhằm thể chế hóa quyền thống trị giai
cấp của mình.
Cách mạng sản Anhm 1640 đánh dấu cho s xuất hiện của văn bản nh
chất đầu tiên trong lịch sử.
Bản hiến pháp được hiểu như nghĩa ngày nay là bản hiến pháp Hoam 1787
bao gồm 7 điều khoản quy định về tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước, cho đến
nay đã qua 26 lần sửa đổi nhưng hiến pháp năm 1787 vẫn còn gi nguyên giá trị
của . Sau đó đánh dấu cho s xuất hiện của c bản hiến pháp của Ba Lan 1791,
Hà Lan 1814, Bỉ 1831,…
câu hỏi thi vấn đáp môn hiến pháp và luật tổ chức nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi thi vấn đáp môn hiến pháp và luật tổ chức nhà nước - Người đăng: vuthuylinh1908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
câu hỏi thi vấn đáp môn hiến pháp và luật tổ chức nhà nước 9 10 115