Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Pháp Luật Nhà Nước

Được đăng lên bởi hien-duong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 7426 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. Bài 1: NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC
1. Các quan điểm phi Mácxít KHÔNG chân thực vì chúng:
a/ Lý giải có căn cứ khoa học nhưng nhằm che dấu bản chất nhà nước.
b/ Che dấu bản chất thực của nhà nước và thiếu tính khoa học.
c/ Thể hiện bản chất thực của nhà nước nhưng chưa có căn cứ khoa học.
d/ Có căn cứ khoa học và nhằm thể hiện bản chất thực của nhà nước.
2. Các quan điểm, học thuyết về nhà nước nhằm
a/ giải thích về sự tồn tại và phát triển của nhà nước.
b/ che đậy bản chất giai cấp của nhà nước.
c/ lý giải một cách thiếu căn cứ khoa học về nhà nước.
d/ bảo vệ nhà nước của giai cấp thống trị.
3. Quan điểm nào cho rằng nhà nước ra đời bởi sự thỏa thuận giữa các công dân:
a/ Học thuyết thần quyền.
b/ Học thuyết gia trưởng.
c/ Học thuyết Mác – Lê nin
d/ Học thuyết khế ước xã hội
4. Trong xã hội công xã thị tộc, quyền lực quản lý xuất hiện vì:
a/ Nhu cầu xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi
b/ Nhu cầu tổ chức chiến tranh chống xâm lược và xâm lược.
c/ Nhu cầu quản lý các công việc chung của thị tộc.
d/ Nhu cầu trấn áp giai cấp bị trị.
5. Xét từ góc độ giai cấp, nhà nước ra đời vì

a/ sự xuất hiện các giai cấp và quan hệ giai cấp
b/ sự xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp
c/ nhu cầu giải quyết mối quan hệ giai cấp
d/ xuất hiện giai cấp bóc lột và bị bóc lột
6. Xét từ tính giai cấp, sự ra đời của nhà nước nhằm
a/ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.
b/ bảo vệ trật tự chung của xã hội.
c/ bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị
d/ giải quyết quan hệ mâu thuẫn giai cấp.
7. Nhà nước ra đời xuất phát từ nhu cầu:
a/ quản lý các công việc chung của xã hội.
b/ bảo vệ lợi ích chung của giai cấp thống trị và bị trị.
c/ bảo vệ lợi ích chung của xã hội.
d/ thể hiện ý chí chung của các giai cấp trong xã hội.
8. Quyền lực trong xã hội công xã thị tộc và quyền lực của nhà nước khác nhau ở:
a/ Nguồn gốc của quyền lực và cách thức thực hiện.
b/ Nguồn gốc, tính chất và mục đích của quyền lực.
c/ Tính chất và phương thức thực hiện quyền lực.
d/ Mục đích và phương thức thực hiện quyền lực.
9. Những yếu tố nào sau đây KHÔNG tác động đến sự ra đời của nhà nước:
a/ Giai cấp và đấu tranh giai cấp.
b/ Hoạt động chiến tranh.

c/ Hoạt động trị thủy.
d/ Hoạt động quản lý kinh tế của nhà nước.
10. Lựa chọn quá trình đúng nhất về sự ra đời của nhà nước
a/ Sản xuất phát triển, tư hữu hình thành, phân hóa giai cấp, xuất hiện nhà nước.
b/ Ba lần phân công lao động, phân hóa giai cấp, tư hữu xuất hiện, xuất hiện nhà 
nước.
c/ Sản xuất phát triển, tư hữu xuất hiện, đấu tranh ...
1. Bài 1: NGUN GC CA NHÀ NƯỚC
1. Các quan iđ m phi Mácxít KHÔNG chân thc vì chúng:
a/ Lý gii có c n că khoa hc nhưng nhm che du bn cht nhà nước.
b/ Che du bn cht thc ca nhà nước và thiếu tính khoa hc.
c/ Th hin bn cht thc ca nhà nước nhưng chưa có c n că khoa hc.
d/ Có c n că khoa hc và nhm th hin bn cht thc ca nhà nước.
2. Các quan iđ m, hc thuyết v nhà nước nhm
a/ gii thích v s tn ti và phát trin ca nhà nước.
b/ che đy bn cht giai cp ca nhà nước.
c/ lý gii mt cách thiếu c n că khoa hc v nhà nước.
d/ bo v nhà nước ca giai cp thng tr.
3. Quan iđ m nào cho rng nhà nước ra đi bi s tha thun gia các công dân:
a/ Hc thuyết thn quyn.
b/ Hc thuyết gia trưởng.
c/ Hc thuyết Mác – Lê nin
d/ Hc thuyết khế ước xã hi
4. Trong xã hi công xã th tc, quyn lc qun lý xut hin vì:
a/ Nhu cu xây dng và qun lý các công trình thy li
b/ Nhu cu t chc chiến tranh chng xâm lược và xâm lược.
c/ Nhu cu qun lý các công vic chung ca th tc.
d/ Nhu cu trn áp giai cp b tr.
5. Xét t góc đ giai cp, nhà nước ra đi vì
Câu hỏi trắc nghiệm Pháp Luật Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Pháp Luật Nhà Nước - Người đăng: hien-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Pháp Luật Nhà Nước 9 10 759