Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và bài tập cho luật NSNN

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Thanh Bình
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI, TÌNH HUỐNG ÔN TẬP PHẦN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
I- Câu hỏi.
1- Khái niệm, đặc điểm của NSNN? Cho biết nguồn gốc ra đời của thuật ngữ NSNN?
2- Phân tích vai trò của NSNN?
3- Phân tích sự tác động của một kế hoạch thu, chi NSNN đối với hiện tượng lạm phát và
thiểu phát của nền kinh tế quốc gia?
4- Việc chi tiêu NSNN ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia?
5- Bản kế hoạch thu, chi tài chính của Nhà nước trong một năm dương lịch sau khi được
Quốc Hội thông qua có tên gọi là gì? Giải thích tại sao lại có tên gọi như vậy?
6- Trình bày hệ thống NSNN của nước ta hiện nay? Phân tích mối quan hệ giữa các cấp
ngân sách trong hệ thống NSNN?
7- Điều 4 Luật NSNN quy định: “NSNN bao gồm NSTW và NSĐP. NSĐP là ngân sách
của đơn vị hành chính các cấp có Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân”. Hãy giải
thích tại sao Luật NSNN không quy định: NSĐP là ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp
huyện, và ngân sách cấp xã, mà lại quy định về NSĐP như trên?
8- Quan hệ pháp luật NSNN là gì? Trình bày các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật
NSNN? Anh, chị hãy cho biết, xét về bản chất, quan hệ pháp luật Ngân sách Nhà nước là
quan hệ pháp luật tài chính hay quan hệ pháp luật hành chính? Tại sao?
9- Phân biệt khái niệm NSNN và Luật NSNN.
10- Phân tích mối quan hệ giữa Ngân sách Nhà nước và các khâu tài chính khác trong Hệ
thống tài chính quốc gia?
11- Thế nào là phân cấp quản lý NSNN? Vai trò của hoạt động phân cấp quản lý NSNN?
12- Phân tích nội dung của nguyên tắc “tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch” trong
quản lý và điều hành NSNN?
13- Phân biệt giữa khoản thu điều tiết và thu bổ sung của các cấp ngân sách?
14- Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước được xác định như thế nào? Cơ quan nào có thẩm
quyền quyết định? Tại sao?
15- Việc trích lập quỹ dự phòng và quỹ dự trữ tài chính của các cấp ngân sách có bị giới
hạn bởi mức tối đa do pháp luật Ngân sách Nhà nước quy định hay không? Tại sao?
16- Thế nào là một chu trình NSNN? Tại sao pháp luật NSNN quy định thời gian quyết
toán NSNN (tối đa 18 tháng) dài hơn rất nhiều so với thời gian lập và phê chuẩn dự toán
NSNN (6 tháng), và thời gian chấp hành dự toán NSNN (12 tháng)?
17- Công khai ngân sách có phải là quy định mang tính bắt buộc không và được thực
hiện như thế nào?
18- Dự pgòng ngân sách được sử dụng cho những mục tie6u nào? Thẩm quyền quyết
định từ dự phòng ngân sách?
19- Qũy dự trữ tài chính là gì? Những cấp nào được lập quỹ dự trữ tài chính? Nguồn hình
thành và mức khống chế tối đa của quỹ dự trữ tài chín...
CÂU HỎI, TÌNH HUỐNG ÔN TẬP PHẦN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
I- Câu hỏi.
1- Khái niệm, đặc điểm của NSNN? Cho biết nguồn gốc ra đời của thuật ngữ NSNN?
2- Phân tích vai trò của NSNN?
3- Phân tích sự tác động của một kế hoạch thu, chi NSNN đối với hiện tượng lạm phát và
thiểu phát của nền kinh tế quốc gia?
4- Việc chi tiêu NSNN ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia?
5- Bản kế hoạch thu, chi tài chính của Nhà nước trong một năm dương lịch sau khi được
Quốc Hội thông qua có tên gọi là gì? Giải thích tại sao lại có tên gọi như vậy?
6- Trình bày hệ thống NSNN của nước ta hiện nay? Phân tích mối quan hệ giữac cấp
ngân sách trong hệ thống NSNN?
7- Điều 4 Luật NSNN quy định: “NSNN bao gồm NSTW NSĐP. NSĐP ngânch
của đơn vị nh chính các cấp Hội đồng nhân dân Uy ban nhân dân”. Hãy giải
thích tại sao Luật NSNN không quy định: NSĐP ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp
huyện, và ngân sách cấp xã, mà lại quy định về NSĐP như trên?
8- Quan h pháp luật NSNN gì? Trình bày các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật
NSNN? Anh, chị hãy cho biết, xét về bản chất, quan hệ pháp luật Ngân sách Nhà nước là
quan hệ pháp luật tài chính hay quan hệ pháp luật hành chính? Tại sao?
9- Phân biệt khái niệm NSNN và Luật NSNN.
10- Phân tích mối quan hệ giữa Ngân sách Nhà nước và các khâu tài chính khác trong Hệ
thống tài chính quốc gia?
11- Thế nào là phân cấp quản lý NSNN? Vai trò của hoạt động phân cấp quản lý NSNN?
12- Phân tích nội dung của nguyên tắc “tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch” trong
quản lý và điều hành NSNN?
13- Phân biệt giữa khoản thu điều tiết và thu bổ sung của các cấp ngân sách?
14- Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước được c định n thế nào? quan nào thẩm
quyền quyết định? Tại sao?
15- Việc trích lập quỹ dự phòng quỹ dự trữ tài chính của các cấp ngân sách bgiới
hạn bởi mức tối đa do pháp luật Ngân sách Nhà nước quy định hay không? Tại sao?
16- Thế o một chu trình NSNN? Tại sao pháp luật NSNN quy định thời gian quyết
toán NSNN (tối đa 18 tháng) dài hơn rất nhiều so với thời gian lập phê chuẩn dự toán
NSNN (6 tháng), và thời gian chấp hành dự toán NSNN (12 tháng)?
17- ng khai ngân sách phải quy định mang tính bắt buộc không và được thực
hiện như thế nào?
18- Dự pgòng ngân sách được sử dụng cho những mục tie6u nào? Thẩm quyền quyết
định từ dự phòng ngân sách?
19- Qũy dự trữ tài chính là gì? Những cấp nào được lập quỹ dự trữ tài chính? Nguồn hình
thành và mức khống chế tối đa của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp?
20- Tổ chứ, cá nhân nào được quyền phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước?
21- Phân biệt đơn vị dự toán NSNN và các cấp NSNN?
22- Trình bày quy trình lập và phê chuẩn dự toán NSNN?
23- Nêu ý nghĩa của việc quyết toán NSNN?
Câu hỏi và bài tập cho luật NSNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và bài tập cho luật NSNN - Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi và bài tập cho luật NSNN 9 10 492