Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP môn LUẬT KINH TẾ

Được đăng lên bởi Cô Gái Gác Rừng
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP môn PHÁP LUẬT KINH TẾ
I. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Hãy chọn một phương án đúng:
1.Pháp luật về kinh tế theo nghĩa hẹp liên quan đến quyền tự do kinh doanh, gồm:
a. Pháp luật về doanh nghiệp
b. Pháp luật về hợp đồng kinh tế
c. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
d. Pháp luật về phá sản và giải thể doanh nghiệp
e. Tất cả các phương án trên
2.Đặc điểm của hành vi kinh doanh:
a. Hoạt động mang tính nghề nghiệp
b. Được diễn ra trên thị trường
c. Có mục đích tìm kiếm lợi nhuận
d. Tất cả các phương án trên
3. Nguồn của pháp luật kinh tế gồm:
a. Văn bản quy phạm pháp luật
b. Văn bản quy phạm pháp luật và tập quán thương mại
c. Tập quán thương mại
d. Các đáp án trên đều đúng
4. Văn bản quy phạm pháp luật gồm:
a. Hiến pháp
b. Các bộ luật
c. Các văn bản dưới luật
d. Văn bản luật và văn bản dưới luật
5. Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ thời điểm nào
a. Ngày 31 tháng 12 năm 2005
b. Ngày 01 tháng 01 năm 2006
c. Ngày 01 tháng 07 năm 2006
6. Đầu tư gián tiếp là hình thức nào dưới đây:
a.

Thành lập tổ chức kinh tế

b.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT

c.

Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư

d.

Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp

e.

Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác

1

7. Theo Luật Doanh nghiệp 2005 tổ chức nào dưới đây được không được gọi chung là “doanh
nghiệp”:
a.

Doanh nghiệp tư nhân

b.

Công ty cổ phần

c.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

d.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

e.

Công ty hợp danh

f.

Hợp tác xã

8. Luật Doanh nghiệp 2005 quy định tổ chức, hoạt động của các đối tượng nào:
g.

Doanh nghiệp tư nhân

h.

Công ty cổ phần

i.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

j.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

k.

Công ty hợp danh

l.

Nhóm công ty

m. Các phương án trên đều đúng

9.Các doanh nghiệp nào dưới đây không có tư cách pháp nhân
a.

Doanh nghiệp tư nhân

b.

Công ty cổ phần

c.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

d.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

e.

Công ty hợp danh
2

10. Doanh nghiệp nào dưới đây chịu trách nhiệm vô hạn:
a.

Doanh nghiệp tư nhân

b.

Công ty cổ phần

c.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

d.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

11.Doanh nghiệp nào được phát hành cổ phiếu:
a.

Doanh nghiệp tư nhân

b.

Công ty cổ phần

c.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên...
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP môn PHÁP LUẬT KINH TẾ
I. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Hãy chọn một phương án đúng:
1.Pháp luật về kinh tế theo nghĩa hẹp liên quan đến quyền tự do kinh doanh, gồm:
a. Pháp luật về doanh nghiệp
b. Pháp luật về hợp đồng kinh tế
c. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
d. Pháp luật về phá sản và giải thể doanh nghiệp
e. Tất cả các phương án trên
2.Đặc điểm của hành vi kinh doanh:
a. Hoạt động mang tính nghề nghiệp
b. Được diễn ra trên thị trường
c. Có mục đích tìm kiếm lợi nhuận
d. Tất cả các phương án trên
3. Nguồn của pháp luật kinh tế gồm:
a. Văn bản quy phạm pháp luật
b. Văn bản quy phạm pháp luật và tập quán thương mại
c. Tập quán thương mại
d. Các đáp án trên đều đúng
4. Văn bản quy phạm pháp luật gồm:
a. Hiến pháp
b. Các bộ luật
c. Các văn bản dưới luật
d. Văn bản luật và văn bản dưới luật
5. Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ thời điểm nào
a. Ngày 31 tháng 12 năm 2005
b. Ngày 01 tháng 01 năm 2006
c. Ngày 01 tháng 07 năm 2006
6. Đầu tư gián tiếp là hình thức nào dưới đây:
a. Thành lập tổ chức kinh tế
b. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT
c. Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư
d. Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp
e. Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác
1
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP môn LUẬT KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP môn LUẬT KINH TẾ - Người đăng: Cô Gái Gác Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP môn LUẬT KINH TẾ 9 10 408