Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án môn luật hành chính

Được đăng lên bởi Thu Thủy
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý
hành chính nhà nước.
- Quản lý hành chính nhà nước là tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt động chấp
hành pháp luật, văn bản của cq NN cấp trên và điều hành hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức đời
sống xã hội của các cq NN mà chủ yếu là các cq HCNN và những người được uỷ quyền, được tiến
hành trên cơ sở thi hành pháp luật nhằm thực hiện trong đời sống hàng ngày các chức năng của NN
trên các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội.
Như vậy, bản chất của QLHCNN thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.
Trong khi đó, Luật hành chính là tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh
trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước. Luật hành chính
hướng sự quy định vào các vấn đề chủ yếu : tổ chức QLHCNN và kiểm soát đối với QLHCNN. Đối
tượng điều chỉnh của LHC là những quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức và hoạt động QLHCNN.
Do đó, chúng ta có thể khẳng định, luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động
quản lý hành chính nhà nước.
Câu 3: Tại sao nói Luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền
uy- phục tùng.
- Trong 5 nhóm điều chỉnh quan hệ xã hội của LHC có những quan hệ hành chính cùng cấp,
thực hiện các quan hệ phối hợp phục vụ lẫn nhau (tồn tại sự thoả thuận giữa các bên quan hệ). Tuy
nhiên đa số LHC sử dụng chủ yếu bằng phuơng pháp quyết định 1 chiều (phương pháp chỉ huy,
mệnh lênh). Phương pháp này thể hiện tính chất quyền lực phục tùng xuất phát từ bản chất quản lý,
bởi muôn quản lý thì phải có quyền uy.
Trong quan hệ PLHC, thường thì bên tham gia quan hệ là cq HCNN hoặc người nhân danh
quyền hành pháp được giao quyền hạn mang tính quyền lực nhà nước ( chẳng hạn như ra quyết định
QLHCNN, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cưỡng chế…). Còn một bên (đối tượng quản lý như cơ
quan, tổ chức xã hội, công dân, CBCC dưới quyền…) bắt buộc phải thi hành quyết định của quyền
hành pháp, phục tùng bên được giao quyền lực nhà nước. Như vậy, các bên tham gia quan hệ
QLHCNN là không bình đẳng giữa quyền lực nhà nước và phục tùng quyền lực đó. Đó chính là
quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức và những quan hệ xuất hiện khi có sự tác động quản lý vào đối
tưọng chịu sự quản lý nhưng không trực thuộc về tổ chức.
Như vậy, có thể nói LHC sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy, phục tùng.
Câu 4: Khái niệm và cách phân loại nguồn Luật ...
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính một ngành luật về tổ chức hoạt động quản
hành chính nhà nước.
- Quản hành chính nhà nước tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt động chấp
hành pháp luật, văn bản của cq NN cấp trên điều hành hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức đời
sống hội củac cq NN chủ yếu các cq HCNN nhng người được uỷ quyn, được tiến
hành trên cơ sở thi hành pháp luật nhằm thực hiện trong đời sống hàng ngày các chức năng của NN
trên các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội.
Như vậy, bản chất của QLHCNN thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.
Trong khi đó, Luật hành chính tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hi phát sinh
trong q trình tổ chức thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước. Luật hành chính
hướng squy định vào các vấn đề chủ yếu : tổ chức QLHCNN và kiểm soát đối với QLHCNN. Đối
tượng điều chỉnh của LHC là những quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức và hoạt động QLHCNN.
Do đó, chúng ta có thể khẳng định, luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động
quản lý hành chính nhà nước.
Câu 3: Tại sao nói Luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưngquyền
uy- phục tùng.
- Trong 5 nhóm điều chỉnh quan hệ hội của LHC những quan hệ hành chính cùng cấp,
thực hiện các quan hệ phối hợp phục vụ lẫn nhau (tồn tại sự thoả thuận giữa các bên quan hệ). Tuy
nhiên đa số LHC sử dụng chủ yếu bằng phuơng pháp quyết định 1 chiều (phương pháp chỉ huy,
mệnh lênh). Phương pháp này thể hiện tính chất quyền lực phục tùng xuất phát từ bản chất quản lý,
bởi muôn quản lý thì phải có quyền uy.
Trong quan hệ PLHC, thường t bên tham gia quan hệ cq HCNN hoặc người nn danh
quyền hành pháp được giao quyền hạn mang tính quyn lc nhà nước ( chẳng hạn như ra quyết định
QLHCNN, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cưỡng chế…). Còn một n (đối tượng quản như
quan, tổ chức xã hội, công dân, CBCC dưới quyền…) bắt buộc phải thi hành quyết định của quyền
hành pháp, phục tùng bên được giao quyn lực nhà nước. Như vậy, các bên tham gia quan hệ
QLHCNN không bình đẳng giữa quyền lực nhà nước phục tùng quyền lực đó. Đó chính là
quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức nhng quan hệ xuất hiện khi có sực động quản vào đối
tưọng chịu sự quản lý nhưng không trực thuộc về tổ chức.
Như vậy, có thể nói LHC sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy, phục tùng.
Câu 4: Khái niệm và cách phân loại nguồn Luật hành chính.
- Nguồn của LHC những hình thức biểu hiện n ngoài của LHC, nói cách khác những
văn bản pháp luật chứa các QLPLHC do các quan, người thẩm quyền ban hành, trong một số
trường hợp còn gồm cả các văn bản hướng dẫn xét xử của Toà án.
- Cách phân loại nguồn LHC: nhiều cách phân loại, mỗi cách mỗi ý nghĩa thực tiễn
nhất định.
Theo cấp độ hiệu lực pháp lý của văn bản:
+ Văn bàn luật
+ Văn bản dưới luật
Theo phạm vi hiệu lực:
+ Văn bản do cơ quan nhà nước ở TW ban hành
+ Văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành
Theo chủ thể ban hành văn bản:
+ Văn bản của các cq quyền lực nhà nước (QH,UBTVQH, HĐND các cấp)
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba https://sites.google.com/site/huynhbahoc/
Câu hỏi và đáp án môn luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án môn luật hành chính - Người đăng: Thu Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án môn luật hành chính 9 10 260