Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án môn pháp luật

Được đăng lên bởi nhuhoa1905
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Các đk để đăng kí dự tuyển viên chức theo quy định của Luật viên
chức 2010:
TL:
Người có đủ các đk sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã
hội, tín ngường, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật,
TDTT, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời
phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.
- Có đơn đăng kí dự tuyển.
- Có lí lịch rõ ràng.
- Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ
năng phù hợp với vị trí làm việc.
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
- Đáp ứng các yêu cầu khác theo yêu cầu của vị trí việc làm và đơn vị sự nghiệp
công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
* Những người sau đây không được đăng kí dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình
sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lí hành chính đưa vào cơ sở chữa
bện, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
Câu 2: Những việc viên chức không được làm:
* KN Viên chức:
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí làm việc, làm việc
tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ
quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của p.luật( Điều 2 Luật
viên chức năm 2010).
* Những việc viên chức không được làm:
- Trốn tránh trách nhiệm,thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao, gây bè
phái, mất đoàn kết;tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.
- Sử dụng tài sản của cơ quan,tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái pháp luật.
- Phân biệt đối xử dân tộc, nam,nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo dười
mọi hình thức.

- Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường
lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với
thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.
- Xúc phạm danh dự, phẩm chất, uy tín của người khác trng khi thực hiện hoạt
động nghề nghiệp.
- Những việc không được làm theo Luật phòng chống, chống tham nhũng, Luật
thực hành tiết kiệm chống lãng phí…
Câu 3: Nêu những quyền của viên chức về hoạt dộng kinh doanh và làm
việc ngoài thời gian quy định?
TL:
(Điều 14, Luật viên chức 2010)
- Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp
đồng làm việc, trừ trường...
Câu 1: Các đk để đăng kí dự tuyển viên chức theo quy định của Luật viên
chức 2010:
TL:
Người có đủ các đk sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã
hội, tín ngường, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật,
TDTT, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời
phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.
- Có đơn đăng kí dự tuyển.
- Có lí lịch rõ ràng.
- Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ
năng phù hợp với vị trí làm việc.
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
- Đáp ứng các yêu cầu khác theo yêu cầu của vị trí việc làm và đơn vị sự nghiệp
công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
* Những người sau đây không được đăng kí dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình
sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lí hành chính đưa vào cơ sở chữa
bện, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
Câu 2: Những việc viên chức không được làm:
* KN Viên chức:
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí làm việc, làm việc
tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ
quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của p.luật( Điều 2 Luật
viên chức năm 2010).
* Những việc viên chức không được làm:
- Trốn tránh trách nhiệm,thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao, gây bè
phái, mất đoàn kết;tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.
- Sử dụng tài sản của cơ quan,tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái pháp luật.
- Phân biệt đối xử dân tộc, nam,nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo dười
mọi hình thức.
Câu hỏi và đáp án môn pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án môn pháp luật - Người đăng: nhuhoa1905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án môn pháp luật 9 10 913