Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án thuế

Được đăng lên bởi maihuongtnmt2407-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1.Anh (chị) hãy cho biết bản chất và chức năng của thuế?
TL:
Bản chất của thuế:
-Bản chất của thuế là sự cưỡng chế tài chính từ nhân dân được thực hiện bởi Nhà
nước.
-Thuế chính là một phần thu nhập của Nhà nước bởi vì Nhà nước nào cũng cần
phải có ngân sách tối thiểu để duy trì bộ máy hoạt động của mình.
-Chi tiêu vào hàng hoá công cộng, trợ cấp hưu trí, bệnh tật … tạo ra tính công bằng
tương đối cho xã hội.
-Không có sự tương thích giữa việc nộp thuế và lợi ích nhận được từ việc nộp thuế.
- Mọi người đều sử dụng chung một hệ thống an sinh xã hội, một con đường …
Nhưng người giàu hơn lại phải nộp thuế nhiều hơn.
-Nộp thuế còn được coi như một nghĩa vụ không thể thoái thác được.
Chức năng của thuế:
-Chức năng phân phối và phân phối lại;
+ Các quĩ bằng tiền của Nhà nước được hình thành đảm bảo cho sự hoạt động và
tồn tại của Nhà nước.
+ Thuế là sự huy động một bộ phận thu nhập quốc dân dưới hình thức tiền tệ vào
NSNN
+ Số tiền này sau đó lại được Nhà nước chi tiêu vào hàng hoá công cộng, trợ cấp
hưu trí, bệnh tật … tạo ra tính công bằng tương đối cho xã hội.
+ Tạo điều kiện cho sự ra đời và phát huy tác dụng chức năng điều tiết kinh tế của
thuế.
-Chức năng điều tiết kinh tế:

+ Thu nhiều loại thuế khác nhau, xđ đúng đắn đối tượng chịu thuế và đối
tượng nộp thuế, xd các mức thuế phải nộp, sử dụng linh hoạt các ưu đãi và miễn,
giảm thuế
+ NN có thể mở rộng hoặc thu hẹp 1 ngành kinh tế NN sử dụng biện pháp :
đánh thuế thấp, thu hẹp phạm vi chủ thể nộp thuế, mở rộng diện miễn, giảm thuế.
Để thu hẹp 1 ngành kinh tế NN sử dụng biện pháp : đánh thuế cao, mở rộng phạm
vi chủ thể nộp thuế, giảm diện tích miễn, giảm thuế. Thuế điều chỉnh cơ cấu ngành
nghề lĩnh vực
+ Thuế là công cụ điều chỉnh giá cả thị trường, hạn chế lạm phát : khi giá cả
1 loại hàng hóa nào đó trên thị trường tăng lên, NN có thể điều chỉnh giá bằng cách
giảm thuế đối với mặt hàng đó và ngược lại; để kiềm chế tốc độ lạm phát NN có
thể giảm thuế
+ NN kích thích các hoạt động kinh tế đi vào quỹ đạo chung phù hợp với lợi
ích XH
+ Phần lớn thuế đánh vào mặt hàng và thu nhập.
Câu 2, Trình bày mục tiêu và những bất cập của công cuộc cải cách thuế
bước 1. Giai đoạn 1990-1998.
TL:
* Mục tiêu của cải cách thuế
- Làm cho thuế trở thành công cụ chủ yếu của Nhà nước trong quản lý và
điều tiết kinh tế vĩ mô.
- Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
- Thuế đảm bảo sự bình đẳng giữa kinh tế quốc doanh và ngoài quốc doanh
cũng như các thành phần kinh tế khác, góp phần thực hiện công bằng xã hội.
- ...
Câu 1.Anh (chị) hãy cho biết bản chất và chức năng của thuế?
TL:
Bản chất của thuế:
-Bản chất của thuế sự cưỡng chế tài chính từ nhân dân được thực hiện bởi Nhà
nước.
-Thuế chính một phần thu nhập của Nhà nước bởi Nhà nước nào cũng cần
phải có ngân sách tối thiểu để duy trì bộ máy hoạt động của mình.
-Chi tiêu vào hàng hoá công cộng, trợ cấp hưu trí, bệnh tật … tạo ra tính công bằng
tương đối cho xã hội.
-Không có sự tương thích giữa việc nộp thuế và lợi ích nhận được từ việc nộp thuế.
- Mọi người đều sử dụng chung một hệ thống an sinh hội, một con đường
Nhưng người giàu hơn lại phải nộp thuế nhiều hơn.
-Nộp thuế còn được coi như một nghĩa vụ không thể thoái thác được.
Chức năng của thuế:
-Chức năng phân phối và phân phối lại;
+ Các quĩ bằng tiền của Nhà nước được hình thành đảm bảo cho sự hoạt động
tồn tại của Nhà nước.
+ Thuế sự huy động một bộ phận thu nhập quốc dân dưới hình thức tiền tệ vào
NSNN
+ Số tiền này sau đó lại được Nhà nước chi tiêu vào hàng hoá công cộng, trợ cấp
hưu trí, bệnh tật … tạo ra tính công bằng tương đối cho xã hội.
+ Tạo điều kiện cho sự ra đời phát huy tác dụng chức năng điều tiết kinh tế của
thuế.
-Chức năng điều tiết kinh tế:
Câu hỏi và đáp án thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án thuế - Người đăng: maihuongtnmt2407-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án thuế 9 10 516