Ktl-icon-tai-lieu

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC (dành cho cấp trường)-Phiên bản V4.8.1

Được đăng lên bởi huyen27091990
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC (dành cho cấp trường)-Phiên bản V4.8.1
Tên
Tỉnh/TP:
Quận/Huyện:
Xã/Phường:
Trường

Mã

Quảng Ninh
Đông Triều

225
22521

Tổng số
Số lượng
I. X.loại hạnh kiểm
- Thực hiện đầy đủ
- Chưa thực hiện đầy đủ
II. Xếp loại học lực
1. Tiếng Việt
- Giỏi
- Khá
- Trung bình
- Yếu
2. Toán
- Giỏi
- Khá
- Trung bình
- Yếu
3. Khoa học
- Giỏi
- Khá
- Trung bình
- Yếu
4. Lịch sử & Địa lí
- Giỏi
- Khá
- Trung bình
- Yếu
5. Tiếng nước ngoài
- Giỏi
- Khá
- Trung bình
- Yếu
6. Tin học
- Giỏi
- Khá
- Trung bình
- Yếu
7. Tiếng dân tộc
- Giỏi
- Khá
- Trung bình
- Yếu
8. Đạo đức
- Hoàn thành tốt
- Hoàn thành
- Chưa hoàn thành
9. Tự nhiên xã hội
- Hoàn thành tốt

0
0
0

Lớp 1

Tỉ lệ

Số
lượng

Tỉ lệ

Số
lượng

Tỉ lệ

CL

TH

0

Tổng hợp
Tổng hợp

0

CHIA RA
Lớp 3
Dân tộc
Tỉ lệ
Số
Tỉ lệ
lượng

Lớp 2

Dân tộc
Số
Tỉ lệ
lượng

DT bán trú

Tên
Công lập
Tiểu học

Loại hình:
Loại trường:
Chất lượng:
Dự án

Dân tộc
Số
Tỉ lệ
lượng

Số
lượng

Năm học:
2013-2014
Học kì:
I
Trường vùng ĐBKK
Trường có lớp 2b/ng
0

Lớp 4
Số
lượng

Tỉ lệ

Lớp 5

Dân tộc
Số
Tỉ lệ
lượng

Số
lượng

Tỉ lệ

Dân tộc
Số
Tỉ lệ
lượng

0

0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

TE K.Tật

TH&THCS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0...
Tên Tên
DT bán trú
Tỉnh/TP: Quảng Ninh 225 Loại hình: Công lập
CL
Năm học: 2013-2014
Quận/Huyện: Đông Triều 22521 Loại trường: Tiểu học
TH
Học kì: I
Xã/Phường: Chất lượng:
0
Trường vùng ĐBKK
TE K.Tật
Trường Dự án
0
Trường có lớp 2b/ng 0
Tổng số
CHIA RA
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tỉ lệ
Dân tộc
Tỉ lệ
Dân tộc
Tỉ lệ
Dân tộc
Tỉ lệ
Dân tộc
Tỉ lệ
Dân tộc
Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ
I. X.loại hạnh kiểm
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
- Thực hiện đầy đủ
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Chưa thực hiện đầy đủ
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. Xếp loại học lực
TH&THCS
1. Tiếng Việt
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
- Giỏi
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Khá
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Trung bình
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yếu
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Toán
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
- Giỏi
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Khá
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Trung bình
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yếu
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Khoa học
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
- Giỏi
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Khá
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Trung bình
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yếu
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Lịch sử & Địa lí
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
- Giỏi
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Khá
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Trung bình
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yếu
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Tiếng nước ngoài
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
- Giỏi
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Khá
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Trung bình
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yếu
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Tin học
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
- Giỏi
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Khá
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Trung bình
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yếu
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Tiếng dân tộc
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
- Giỏi
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Khá
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Trung bình
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yếu
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Đạo đức
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
- Hoàn thành tốt
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Hoàn thành
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Chưa hoàn thành
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Tự nhiên xã hội
0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
###
- Hoàn thành tốt
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
###
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC (dành cho cấp trường)-Phiên bản V4.8.1
Số
lượng
Số
lượng
Số
lượng
Số
lượng
Số
lượng
Số lượng
Số
lượng
Số
lượng
Số
lượng
Số
lượng
Số
lượng
Tổng hợp
Tổng hợp
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC (dành cho cấp trường)-Phiên bản V4.8.1 - Trang 2
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC (dành cho cấp trường)-Phiên bản V4.8.1 - Người đăng: huyen27091990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC (dành cho cấp trường)-Phiên bản V4.8.1 9 10 19