Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng nước

Được đăng lên bởi hieu-phan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6001 : 1995
ISO 5815: 1989

ChÊt lîng níc - X¸c ®Þnh nhu cÇu «xi sinh hãa sau
5 ngµy (BOD5) – ph¬ng ph¸p cÊy vµ pha lo·ng
Water quality - Determination of biochemical oxiPcn demand after 5 days
(BOD5)- Dilution and seeding method

1.
Môc ®Ých
Tiªu chuÈn nªu mét ph¬ng ph¸p kinh nghiÖm vµ th«ng dông ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu oxi sinh hãa cña níc b»ng nu«i cÊy vµ pha lo·ng.
Ph¬ng ph¸p ¸p dông cho c¸c lo¹i níc cã nhu cÇu oxi sinh hãa lín h¬n hoÆc b»ng
3mg oxi/lÝt vµ kh«ng vît qu¸ 6000mg oxi/lit. Ph¬ng ph¸p còng cã thÓ ¸p dông cho nhu cÇu oxi sinh
hãa lín h¬n 6000mg oxi/lÝt nhng sai sè do ph¶i pha lo·ng ®ßi hái
ph¶i thËn träng khi xö lÝ kÕt qu¶.
KÕt qu¶ thu ®îc lµ s¶n phÈm kÕt hîp cña c¸c qu¸ tr×nh hãa häc vµ sinh hãa. Chóng kh«ng cã ®Æc
tÝnh râ rµng cña qu¸ tr×nh hãa häc ®¬n thuÇn. Tuy nhiªn, chóng cã mét chØ thÞ vÒ chÊt lîng níc.
PhÐp thö cã thÓ bÞ ¶nh hëng bëi nhiÒu chÊt ®äc ®èi víi sinh vËt nh c¸c chÊt diÖt khuÈn, c¸c kim lo¹i
®äc, clo tù do chóng øc chÕ sù oxi hãa sinh hãa. Sù cã mÆt cña t¶o hoÆc vi sinh vËt nitrat hãa cã thÓ
lµm cao kÕt qu¶. Phô lôc
A cung cÊp th«ng tin vÒ thêi gian vµ nhiÖt ®é ñ kh¸c nhau.
2.
Tiªu chuÈn trÝch dÉn
Nh÷ng tiªu chuÈn sau ®©y ®îc ¸p dông cïng víi tiªu chuÈn nµy. TÊt c¶ mäi tiªu chuÈn ®Òu
lu«n ®îc so¸t xÐt l¹i, nhng khuyÕn khÝch ¸p dông nh÷ng b¶n míi nhÊt.
TCVN 5499: 1995 (ISO 5813: 1983), ChÊt lîng níc - Ph¬ng ph¸p Winkler x¸c
®Þnh oxi hßa tan.
ISO 5814: 1984, ChÊt lîng níc - X¸c ®Þnh oxi hßa tan - Ph¬ng ph¸p ®iÖn hãa.
ISO 6107-2: 1981, ChÊt lîng níc - Tõ vùng - PhÇn l.
ISO 7393- l: 1985, ChÊt lîng níc - X¸c ®Þnh clo tù do vµ clo tæng sè - PhÇn 1: Ph¬ng
ph¸p chuÈn ®é dïng N, N- dietVl- l, 4 phenylendiamin
ISO 7393-2: 1985, ChÊt lîng níc - X¸c ®Þnh clo tù do vµ clo tæng sè - PhÇn 2: Ph¬ng
ph¸p ®o mµu dïng N, N-dietyl- l, 4 - phenylendiamin cho c«ng viÖc kiÓm tra thêng ngµy.
3.
§Þnh nghÜa
Tiªu chuÈn nµy dïng ®Þnh nghÜa sau:
Nhu cÇu oxi sinh hãa (BOD): nång ®é khèi lîng cña oxi hßa tan bÞ tiªu thô bëi sù oxi hãa sinh häc
c¸c chÊt h÷u c¬ vµ/hoÆc v« c¬ trong níc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c
®Þnh. (§Þnh nghÜa lÊy tõ ISO 6107-2).
Trong tiªu chuÈn nµy, "sù oxi hãa sinh häc" mang ý nghÜa "sù oxi hãa sinh hãa".
4.

Nguyªn t¾c

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6001 : 1995
Trung hßa mÉu níc cÊn ph©n tÝch vµ pha lo·ng b»ng nh÷ng lîng kh¸c nhau cña mét
lo¹i níc pha lo·ng giµu oxi hßa tan vµ chøa c¸c vi sinh vËt hiÕu khÝ, cã hoÆc kh«ng chøa chÊt øc chÕ
sù nitrat hãa.
ñ ë nhiÖt ®é x¸c ®Þnh trong mét thêi gian x¸c ®Þnh, 5 ngµy, ë chç...
Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6001 : 1995
ISO 5815: 1989
ChÊt lîng níc - X¸c ®Þnh nhu cÇu «xi sinh hãa sau
5 ngµy (BOD5) ph ¬ng ph¸p cÊy vµ pha lo·ng
Water quality - Determination of biochemical oxiPcn demand after 5 days
(BOD5)- Dilution and seeding method
1. Môc ®Ých
Tiªu chuÈn nªu mét ph¬ng ph¸p kinh nghiÖm vµ th«ng dông ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu oxi sinh hãa cña n-
íc b»ng nu«i cÊy vµ pha lo·ng.
Ph¬ng ph¸p ¸p dông cho c¸c lo¹i níc cã nhu cÇu oxi sinh hãa lín h¬n hoÆc b»ng
3mg oxi/lÝt vµ kh«ng vît qu¸ 6000mg oxi/lit. Ph¬ng ph¸p còng cã thÓ ¸p dông cho nhu cÇu oxi sinh
hãa lín h¬n 6000mg oxi/lÝt nhng sai sè do ph¶i pha lo·ng ®ßi hái
ph¶i thËn träng khi xö lÝ kÕt qu¶.
KÕt qu¶ thu ®îc lµ s¶n phÈm kÕt hîp cña c¸c qu¸ tr×nh hãa häc vµ sinh hãa. Chóng kh«ng cã ®Æc
tÝnh râ rµng cña qu¸ tr×nh hãa häc ®¬n thuÇn. Tuy nhiªn, chóng cã mét chØ thÞ vÒ chÊt lîng níc.
PhÐp thö cã thÓ bÞ ¶nh hëng bëi nhiÒu chÊt ®äc ®èi víi sinh vËt nh c¸c chÊt diÖt khuÈn, c¸c kim lo¹i
®äc, clo tù do chóng øc chÕ sù oxi hãa sinh hãa. Sù cã mÆt cña t¶o hoÆc vi sinh vËt nitrat hãa cã thÓ
lµm cao kÕt qu¶. Phô lôc
A cung cÊp th«ng tin vÒ thêi gian vµ nhiÖt ®é ñ kh¸c nhau.
2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn
Nh÷ng tiªu chuÈn sau ®©y ®îc ¸p dông cïng víi tiªu chuÈn nµy.t c¶ mäi tiªu chuÈn ®Òu
lu«n ®îc so¸t xÐt l¹i, nhng khuyÕn khÝch ¸p dông nh÷ng b¶n míi nhÊt.
TCVN 5499: 1995 (ISO 5813: 1983), ChÊt lîng níc - Ph¬ng ph¸p Winkler x¸c
®Þnh oxi hßa tan.
ISO 5814: 1984, ChÊt lîng níc - X¸c ®Þnh oxi hßa tan - Ph¬ng ph¸p ®iÖn hãa.
ISO 6107-2: 1981, ChÊt lîng níc - Tõ vùng - PhÇn l.
ISO 7393- l: 1985, ChÊt lîng níc - X¸c ®Þnh clo tù do vµ clo tæng sè - PhÇn 1: Ph¬ng
ph¸p chuÈn ®é dïng N, N- dietVl- l, 4 phenylendiamin
ISO 7393-2: 1985, ChÊt lîng níc - X¸c ®Þnh clo tù do vµ clo tæng sè - PhÇn 2: Ph¬ng
ph¸p ®o mµu dïng N, N-dietyl- l, 4 - phenylendiamin cho c«ng viÖc kiÓm tra thêng ngµy.
3. §Þnh nghÜa
Tiªu chuÈn nµy dïng ®Þnh nghÜa sau:
Nhu cÇu oxi sinh hãa (BOD): nång ®é khèi lîng cña oxi hßa tan bÞ tiªu thô bëi sù oxi hãa sinh häc
c¸c chÊt h÷u c¬ vµ/hoÆc v« c¬ trong níc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c
®Þnh. (§Þnh nghÜa lÊy tõ ISO 6107-2).
Trong tiªu chuÈn nµy, "sù oxi hãa sinh häc" mang ý nghÜa "sù oxi hãa sinh hãa".
4. Nguyªn t¾c
Chất lượng nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất lượng nước - Người đăng: hieu-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chất lượng nước 9 10 982