Ktl-icon-tai-lieu

Chính Phủ điện tử

Được đăng lên bởi cuongbacheqn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3189 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH SÁCH NHÓM 10
1. HOÀNG TRƯỜNG SƠN - Nhóm trưởng
2. NGUYỄN VĂN CƯỜNG – Thuyết trình
3. VI THÀNH CÔNG
4. DƯƠNG THỊ CHIẾN
5. TRẦN VĂN THIỆN
6. HOÀNG VĂN GIỂNG
7. NỊNH VĂN HẢI
8. TRIỆU KIM HƯƠNG
9. VI VĂN LIÊM
10. TRIỆU VĂN TIẾN
11. ĐINH VĂN NGHĨA
12. NỊNH THỊ PHÚ

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM 10
 Nhóm 10 gồm 12 thành viên, đang cư
trú và công tác trên địa bàn huyện Ba
Chẽ.
 Về dân tộc: có 04 dân tộc anh em
gồm “kinh, tày, sán chỉ và dao”
 Độ tuổi bình quân 31 “trong đó người
cao tuổi nhất là 45 tuổi, người ít tuổi
nhất 23 tuổi”

TRÌNH BÀY
 HOÀNG TRƯỜNG SƠN – NHÓM TRƯỞNG
CÂU HỎI?
- Tìm hiểu về CPĐT về khái niệm, mục tiêu, lợi ích của CPĐT; nhân tố dẫn đến thành công, nhân tố dẫn đến rủi ro của CPĐT
- Cơ sở để phát triển và XD CPĐT về cơ sở hạ tầng công nghệ, nhân lực, kt-xh, CS-PL cơ sở hạ tầng an toàn và bảo mật?

I. TÌM HIỂU VỀ CPĐT
1. KNCPĐT:
CPĐT là tạo điều kiênh thuận lợi cho người
dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia
quản lý nhà nước.
Nói một cách ngắn gọn, CPĐT là chính phủ
hiện đại, đổi mới, vì dân, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả hơn, cung cấp dịch vụ tôt hơn trên
cơ sỏ ứng dụng CNTT–TT .

2. Mục tiêu của CPĐT
 Tạo môi trường kinh doanh tốt hơn;


Khách hàng trực tuyến;



Nâng cao năng suất và tính hiệu quả của bộ
máy hành chính Nhà nước;

 Nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng đặc
biệt vùng sâu vùng xa.

3. Lợi ích của CPĐT
- Đối với người dân và doanh nghiệp, chính phủ
điện tử là sự đơn giản hóa các thủ tục và tăng
tính hiệu quả của quá trình xử lý công việc.
Giúp nhân dân được tiếp cận các dịch vụ công
một cách thuận tiện, đơn giản, nhanh chóng.
- Đối với chính phủ, chính phủ điện tử hỗ trợ
quan hệ giữa các cơ quan của chính quyền
nhằm đảm bảo đưa ra các quyết định một cách
chính xác và kịp thời.

4. NHÂN TỐ DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG CỦA CPĐT








Tầm nhìn chủ thể và chiến lược
Luật và các quy định
Kết cấu tổ chức
Quá trình kinh doanh
Công nghệ thông tin
Sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân

5. Nhân tố dẫn đến rủi ro của CPĐT

 Không nhận được sự đồng thuận từ hệ thống hành
chính công – vấp phải sự phản đối của CP
 Kế hoạch và chiến lược ko đẩy đủ - CPĐT được coi
như là một xu thế thời thượng ko có hệ thống
 Thiếu nguồn lực – XD thiếu cơ chế và con người
 Thiếu kế hoạch đầu tư

5. Nhân tố dẫn đến rủi ro của CPĐT

 Thiếu hệ thống cung cấp CNTT

 Hệ thống CNTT chưa hoàn chỉnh – chưa chú ý đến
CNTT và định hướng phát triển liên quan đến CN

 Triển khai quá nhanh mà không chuẩn bị kỹ

II. CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN CPĐT
1- VỀ HẠ TẦNG CÔNG NG...
1. HOÀNG TR NG S N - ƯỜ Ơ
1. HOÀNG TR NG S N - ƯỜ Ơ
Nhóm tr ngưở
Nhóm tr ngưở
2. NGUY N VĂN C NG – Thuy t trình ƯỜ ế
2. NGUY N VĂN C NG – Thuy t trình ƯỜ ế
3. VI THÀNH CÔNG
3. VI THÀNH CÔNG
4. D NG TH CHI NƯƠ
4. D NG TH CHI NƯƠ
5. TR N VĂN THI N
5. TR N VĂN THI N
6. HOÀNG VĂN GI NG
6. HOÀNG VĂN GI NG
7. N NH VĂN H I
7. N NH VĂN H I
8. TRI U KIM H NG ƯƠ
8. TRI U KIM H NG ƯƠ
9. VI VĂN LIÊM
9. VI VĂN LIÊM
10. TRI U VĂN TI N
10. TRI U VĂN TI N
11. ĐINH VĂN NGHĨA
11. ĐINH VĂN NGHĨA
12. N NH TH PHÚ
12. N NH TH PHÚ
DANH SÁCH NHÓM 10
DANH SÁCH NHÓM 10
Chính Phủ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính Phủ điện tử - Người đăng: cuongbacheqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Chính Phủ điện tử 9 10 118