Ktl-icon-tai-lieu

Chính quyền cơ sở là gì? Trình bày cơ sở hình thành chính quyền địa phương, chính quyền cơ sở và cho biết mô hình chính quyền cơ sở của một số nước khu vực và ở VN. Liên hệ thực tế về mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở đối với các tổ chức khác trong hệ th

Được đăng lên bởi Biệt Ly Trắng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3639 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Câu l: Chính quyền cơ sở là gì? Trình bày cơ sở hình thành chính quyền địa phương, chính quyền cơ sở và cho biết mô
hình chính quyền cơ sở của một số nước khu vực và ở VN.
Liên hệ thực tế về mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở đối với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị cơ sở.
( Trang 9, 11, 36, 50 )
* Khái niệm:
Trước tiên thuật ngữ “cở sở” được hiểu là cấp chính quyềnđịa phương thấp nhất trong hệ thống các cơ quan hành chính NN.
Như vậy, Chính quyền cơ sở là một thuật ngữ nhằm chỉ bộ máy quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, nhưng gắn nhiều hơn với tính
chất tự quản của chính quyền cơ sở.
* Các cơ sở hình thành chính quyền địa phương và chính quyền cơ sở:
Địa phương là một thuật ngữ để chỉ những đặc trưng chung nhất của một vùng. một lãnh thổ nhất định. Những bán sắc riêng
của một vùng, một khu vực nào đó được hình thành trong tiến trình phát triển của kinh tê - xã hội. Nêu theo nghĩa chung đó. địa phương
gắn với một cơ cấu hành chính hay chính trị cụ thể. có dược hình thành trên những quy ước của cộng đồng lãnh thô. Do có nhiều yếu tố
tác động, có sự phân chia lãnh thổ thành các địa phương, đơn vị hành chính.
1/ Thứ nhất: đòi hỏi phân chia thành vùng lãnh thổ:
Việc phân chia này dựa trên những đặc điểm tự nhiên, dân cư; những nhu cầu đặc biệt về an ninh, quốc phòng. Dựa trên những
nét tương đồng của các vùng lãnh thổ chủ yếu về kinh tế để hình thành các vùng kinh tế.
Ở Việt Nam, chủng ta đã có lúc chia đất nước thành bảy vùng kinh tế dựa trên các đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội. ĐÓ là
vùng Đông Bắc; Tây Bắc; vùng đồng bằng sông Hồng; vùng bắc Trung BỘ và Duyên hài miền Trung; vùng Tây Nguyên; vùng Đông
Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng ta cũng đã tiên hành xây dựng các quy hoạch tổng thể phát triển các vùng đó.
Nhưng các vùng này không gắn liền với bất cứ một cấp chính quyền nào.
Trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước. chúng ta đã hình thành ba vùng kinh tế trọng điểm. Vùng kinh tế trọng điểm
phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng – Quảng Ninh và sau này mở rộng thêm các tỉnh khác); vùng trọng điểm kinh tế miền Trung (Quảng
Nam - Đà Năng -huế); vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Tp HCM - Bà Ria Vũng Tàu - Đồng Nai và Bình Dương). Trên các vùng
kinh tế trọng điểm này cũng không gắn liền với chính quyền địa phương.
2/ Thứ hai: Phân chia lãnh thố thành các đơn vị hành chính:
Đơn vị hành chính là một vùng đất đai, dân cư do nhà nước phân chia và gắn liền với nó có một chính quyền để quản lý các
vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ đó. Đó là nhữn...
Câu l: Chính quyền cơ sở là gì? Trình bày cơ sở hình thành chính quyền địa phương, chính quyền cơ sở và cho biết
hình chính quyền cơ sở của một số nước khu vực và ở VN.
Liên hệ thực tế về mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở đối với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị cơ sở.
( Trang 9, 11, 36, 50 )
* Khái niệm:
Trước tiên thuật ngữ “cở sở” được hiểu là cấp chính quyềnđịa phương thấp nhất trong hệ thống các cơ quan hành chính NN.
Như vậy, Chính quyền sở một thuật ngữ nhằm chỉ bộ máy quản nhà nước cấp sở, nhưng gắn nhiều hơn với tính
chất tự quản của chính quyền cơ sở.
* Các cơ sở hình thành chính quyền địa phương và chính quyền cơ sở:
Địa phương một thuật ngữ để chỉ những đặc trưng chung nhất của một vùng. một lãnh thổ nhất định. Những bán sắc riêng
của một vùng, một khu vực nào đó được hình thành trong tiến trình phát triển của kinh tê - xã hội. Nêu theo nghĩa chung đó. địa phương
gắn với một cơ cấu hành chính hay chính trị cụ thể. dược hình thành trên những quy ước của cộng đồng lãnh thô. Do có nhiều yếu tố
tác động, có sự phân chia lãnh thổ thành các địa phương, đơn vị hành chính.
1/ Thứ nhất: đòi hỏi phân chia thành vùng lãnh thổ:
Việc phân chia này dựa trên những đặc điểm tự nhiên, dân cư; những nhu cầu đặc biệt về an ninh, quốc phòng. Dựa trên những
nét tương đồng của các vùng lãnh thổ chủ yếu về kinh tế để hình thành các vùng kinh tế.
Việt Nam, chủng ta đã có lúc chia đất nước thành bảy vùng kinh tế dựa trên các đặc điểm phát triển kinh tế - hội. ĐÓ
vùng Đông Bắc; Tây Bắc; vùng đồng bằng sông Hồng; vùng bắc Trung BỘ Duyên hài miền Trung; vùng Tây Nguyên; vùng Đông
Nam Bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long. chúng ta cũng đã tiên hành xây dựng các quy hoạch tổng thể phát triển các vùng đó.
Nhưng các vùng này không gắn liền với bất cứ một cấp chính quyền nào.
Trong quá trình đổi mới phát triển đất nước. chúng ta đã hình thành ba vùng kinh tế trọng điểm. ng kinh tế trọng điểm
phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng Quảng Ninh sau này m rộng thêm các tỉnh khác); vùng trọng điểm kinh tế miền Trung (Quảng
Nam - Đà Năng -huế); vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Tp HCM - Ria Vũng Tàu - Đồng Nai Bình Dương). Trên các vùng
kinh tế trọng điểm này cũng không gắn liền với chính quyền địa phương.
2/ Thứ hai: Phân chia lãnh thố thành các đơn vị hành chính:
Đơn vị hành chính một vùng đất đai, dân do nhà nước phân chia gắn liền với một chính quyền để quản các
vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ đó. Đó những vấn đề liên quan đến đất đai, con người các hoạt động kinh tế - hội cửa con
người trên vùng lãnh thổ đó. Gắn với một đơn vị hành chính là một vùng đất, lãnh thổ ranh giới do nhà nước xác định gọi chung
địa giới hành chính. Nguyên tắc chung chia quốc gia thành các vùng lãnh thổ lớn (cấp 1) gắn với đơn vị nh chính lớn tiếp
theo vùng lãnh thổ đó lại được chia thành nhiều vùng lãnh thổ nhỏ hơn (cấp 2) và gắn với nó là đơn vị hành chính cấp nhỏ hơn (cấp 2).
Các vùng lãnh thổ cấp 2 lại được chia nhỏ hơn thành các vùng lãnh thồ cấp 3 và gắn với nó là đơn vị hành chính cấp 3.
Chính quyền địa phương gắn với đơn vị nh chính sở được gọi chung chính quyền địa phương sở hay nói gắn gọn
hơn là chính quyền cơ sở. Một mỗi đơn vị hành chính (vùng lãnh thổ) được xác định cụ thể bằng một số tiêu chí:
- Có một vùng lãnh thổ xác định bằng những văn bản pháp luật cụ rthể; đó không phái là đường biên giới theo khái niệm quốc
gia hay của liên bang và các bang. Đó là sự
quy định của pháp luật nhà nước về các vấn đề của công cộng chỉ xảy ra trong phạm vi lãnh thổ đó;
- Số dân xđịnh trên csở vùng lãnh thổ xác định; Có một tổ chức liên tục mang tính kế thừa.
- Là một pháp nhân công pháp;
- Độc lập với các cấp chính quyền địa phương khác trong hoạt động qlý theo pháp luật;
- Có quyền và các chức năng quản lý - cai trị;
- Có quyền tạo ra thu nhập cho chính quyền địa phương.
Cách phân chia đơn vị hành chính không giồng nhau giữa các nước.
VD như hình chính quyền địa phương sở của Thái Lan, chính quyền csở (tam bon) c tỉnh. trong khi đó
Thành phố Băng Cốc Pattaya, chính quyền sở quận.Về nguyên tắc, Việt Nam cũng như các nước đang xem xét để cải cách
phân chia địa giới hành chính (tách, nhập) và cách thức tchức chính quyền địa phương trong đó có chính quyền cơ sở.
3/ Thứ ba: Đòi hỏi hiệu lực, hiệu quả của hoạt động QLNN (ở địa phương)
Gắn liền với lịch sử hình thành nhà nước là sự hình thành các đơn vị hành chính.
Khi nhà nước mới ra đời, ban dầu hoạt động quản nhà nước mang tính tập trung cao chính phủ trung ương. Mỗi địa
phương mang dấu ấn riêng do đó nhiều vấn đề đòi hỏi phải quản theo "phong cách địa phương". Trong khi đó chính quyền
trung ương chỉ có thê tiến hành các hoạt động quản lý mang tính"chung cho mọi vùng lãnh thổ".
- Xét về bản chất, phân chia quốc gia thành các địa phương lãnh thổ (Pa.ăng ghen gọi là địa vực) là một trong những đặc trưng
chung của mọi quốc gia, mọi kiểu nhà nước, không phân biệt chế độ chính trị, kinh tế.
Sự hình thành cách phân chia địa phương - địa vực, hình như tự nhiên, nhưng để được địa phương lãnh thố mang tính
cách nhà nước thì phải trải qua một quá trình đấu tranh gay go của sự tiến hóa xã hội.
- Phân chia quốc gia thành các đơn vị hành chính gắn liền với việc trao cho chính quyền của vùng lãnh thổ đó những quyền lực
nhất định trong quản lý cộng đồng.
- Phân chia, phân cấp quản hành chính. Phân chia lãnh thổ thành các cấp quản lý khác nhau vừa đảm bảo tính truyền thống
của cộng đồng lãnh thổ, vừa đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của quản lý.
- Cùng với sự tồn tại của cquyền địa phương trên vùng lãnh thổ, đặc biệtcấp cquyên csở - cập gần gũi dân nhất, sẽ tạo điều
kiện để quản lý nhà nước tốt hơn, hiệu lực và hiệu quả hơn do có "đủ thông tin về lãnh thổ, về dân và đặc biệt là các hoạt động của họ".
* Một số mô hình Chính quyền cơ sở của một số nước khu vực:
1/. Chính quyên địa phương cấp xã của Philippin
Tổ chức chính quyền địa phương cấp xã của Philippin theo mô hình hội đồng - cơ quan hành pháp.
- Hội đồng lập pháp; Bao gồm chủ tịch xã, chủ tịch thanh niên 7 thành viên được cử tri của bầu. Hội đồng lập pháp
những nhiệm vụ dược Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 1991 quy định cụ thể.
- Hội đồng xã; Đây là một loại hình sinh hoạt tập thể của xã nhằm thực hiện cnăng tgia, đề xuất các hoạt động cần thiết cho hội
đồng lập pháp chủ tịch trong hoạt động quản nhà nước. Mọi công dân cửa trên 15 tuổi, đã trú trên 6 tháng đều
quyền tham gia hội đồng (có thể gọi là nghị viện nhân dân (Barangay Assembly). Hội đồng của tổ chức này chỉ 2 lần trong 1 năm.
Chính quyền cơ sở là gì? Trình bày cơ sở hình thành chính quyền địa phương, chính quyền cơ sở và cho biết mô hình chính quyền cơ sở của một số nước khu vực và ở VN. Liên hệ thực tế về mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở đối với các tổ chức khác trong hệ th - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính quyền cơ sở là gì? Trình bày cơ sở hình thành chính quyền địa phương, chính quyền cơ sở và cho biết mô hình chính quyền cơ sở của một số nước khu vực và ở VN. Liên hệ thực tế về mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở đối với các tổ chức khác trong hệ th - Người đăng: Biệt Ly Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chính quyền cơ sở là gì? Trình bày cơ sở hình thành chính quyền địa phương, chính quyền cơ sở và cho biết mô hình chính quyền cơ sở của một số nước khu vực và ở VN. Liên hệ thực tế về mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở đối với các tổ chức khác trong hệ th 9 10 288