Ktl-icon-tai-lieu

chính sách của Nhà nước về dân tộc

Được đăng lên bởi Duy Linh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH DÂN TỘC Ở NƯỚC TA
1. Các dân tộc có quy mô dân số khác nhau, sống xen kẽ nhau
- Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh là dân tộc đa số, 53 dân tộc thiểu
số. Dân số 53 dân tộc thiểu số là 10.527.455 người chiếm tỷ lệ 13,8% dân số của cả nước
(theo số liệu điều tra dân số năm 1999).
- Các dân tộc thiểu số có quy mô dân số không đồng đều. Có những dân tộc với dân
số trên một triệu người, như dân tộc: Tày, Thái, Mường, Khmer. Nhưng lại có những dân
tộc dân số rất ít, đặc biệt là 5 dân tộc có dân số dưới 1.000 người: Sila (840). PuPéo (705),
Rơ Măm (352), Brâu (313) và Ơ đu (301).
- Các dân tộc ở nước ta cư trú xen kẽ nhau, không có dân tộc nào ở vùng lãnh thổ
riêng. Tính chất cư trú đó đã tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc tăng cường hiểu biết
lẫn nhau, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.
2. Các dân tộc ở nước ta có truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời trong suốt
chiều dài lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước, tạo nên một cộng đồng dân tộc Việt
Nam thống nhất
- Các dân tộc sinh sống trên đất nước ta từ lâu đời, đã sớm có ý thức đoàn kết, gắn
bó với nhau trong chinh phục thiên nhiên, chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước. Sự
đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc đã tạo lên một quốc gia dân tộc bền vững, thống
nhất.
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đoàn kết các dân tộc ngày càng được
củng cố và phát triển. Đoàn kết các dân tộc ở nước ta đã trở thành nhân tố quyết định mọi
thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
3. Hầu hết các dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược
đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng và môi trường sinh thái
- Các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở miền núi, với địa bàn rộng lớn chiếm 3/4
diện tích cả nước, bao gồm 19 tỉnh miền núi, vùng cao, 23 tỉnh có miền núi. Đây là khu
vực biên giới, cửa ngõ thông thương với các nước láng giềng, có vị trí quan trọng về an
ninh quốc phòng của đất nước.
- Miền núi nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng phong phú, như: đất, rừng, khoáng
sản… với tiềm năng to lớn phát triển kinh tế; là đầu nguồn các dòng sông lớn, giữ vai trò
đặc biệt quan trọng về cân bằng sinh thái.
4. Các dân tộc phát triển không đồng đều về kinh tế - xã hội
- Do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất là những nguyên nhân lịch sử để lại và
do điều kiện địa lý, tự nhiên khắc nghiệt ở địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc, nên trình
độ phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc không đồng đều. Một s...
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH DÂN TỘC Ở NƯỚC TA
1. Các dân tộc có quy mô dân số khác nhau, sống xen kẽ nhau
- Việt Nam 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh dân tộc đa số, 53 dân tộc thiểu
số. Dân số 53 dân tộc thiểu số10.527.455 người chiếm tỷ lệ 13,8% dân số của cả nước
(theo số liệu điều tra dân số năm 1999).
- Các dân tộc thiểu sốquy mô dân số không đồng đều. Có những dân tộc với dân
số trên một triệu người, như dân tộc: Tày, Thái, Mường, Khmer. Nhưng lại có những dân
tộc dân số rất ít, đặc biệt là 5 dân tộc có dân số dưới 1.000 người: Sila (840). PuPéo (705),
Rơ Măm (352), Brâu (313) và Ơ đu (301).
- Các dân tộc ớc ta trú xen kẽ nhau, không dân tộc nào vùng lãnh thổ
riêng. Tính chất trú đó đã tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc tăng cường hiểu biết
lẫn nhau, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.
2. Các dân tộc nước ta truyền thống đoàn kết gn lâu đời trong suốt
chiều dài lịch sử xây dựng bảo v đất nước, tạo nên một cộng đồng dân tộc Việt
Nam thống nhất
- Các dân tộc sinh sống trên đất nước ta từ lâu đời, đã sớm ý thức đoàn kết, gắn
với nhau trong chinh phục thiên nhiên, chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước. Sự
đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc đã tạo lên một quốc gia dân tộc bền vững, thống
nhất.
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đoàn kết các dân tộc ngày càng được
củng cố và phát triển. Đoàn kết các dân tộc ở nước ta đã trở thành nhân tố quyết định mọi
thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
3. Hầu hết các dân tộc thiểu sốtrú trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược
đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng và môi trường sinh thái
- Các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở miền núi, với địa bàn rộng lớn chiếm 3/4
diện tích cả nước, bao gồm 19 tỉnh miền núi, vùng cao, 23 tỉnh miền núi. Đây khu
vực biên giới, cửa ngõ thông thương với các nướcng giềng, vị trí quan trọng v an
ninh quốc phòng của đất nước.
- Miền núi nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng phong phú, như: đất, rừng, khoáng
sản… với tiềm năng to lớn phát triển kinh tế; là đầu nguồn các dòng sông lớn, giữ vai trò
đặc biệt quan trọng về cân bằng sinh thái.
4. Các dân tộc phát triển không đồng đều về kinh tế - xã hội
- Do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất những nguyên nhân lịch sử để lại
do điều kiện địa lý, tự nhiên khắc nghiệt địa bàntrú của đồng bào dân tộc, nên trình
độ phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc không đồng đều. Một số dân tộc đã phát triển
chính sách của Nhà nước về dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chính sách của Nhà nước về dân tộc - Người đăng: Duy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
chính sách của Nhà nước về dân tộc 9 10 204