Ktl-icon-tai-lieu

chính sách của Nhà nước về tôn giáo

Được đăng lên bởi Duy Linh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 19 lần
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO
I. KHÁI QUÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
1. Do những đặc điểm riêng về địa lý, dân cư, lịch sử, văn hóa,... Việt Nam là quốc gia
có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Các tôn giáo ở Việt Nam có tôn giáo ổn định về tổ
chức và nề nếp sinh hoạt tôn giáo, đã có đường hướng tiến bộ, có tôn giáo hoạt động chưa
ổn định. Theo thống kê năm 2005 cho thấy, cả nước có gần hai mươi triệu tín đồ của 6 tôn
giáo đã được Nhà nước công nhận, chiếm 25% dân số. Cụ thể từng tôn giáo như sau:
1- Phật giáo

10.000.000 tín đồ,

2- Công giáo

5.950.000 tín đồ,

3- Cao đài

2.270.418 tín đồ,

4- Phật giáo Hòa Hảo 1.232.572 tín đồ,
5- Tin lành

721.290 tín đồ,

6- Hồi giáo
66.695 tín đồ.
Thực tế trên đặt ra cho Đảng và Nhà nước ta phải có chủ trương, chính sách một
cách thỏa đáng đối với tôn giáo nói chung và đối với từng tôn giáo nói riêng.
2. Ở Việt Nam còn có một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi
phía Bắc (Tây Bắc), Tây Nguyên và Tây Nam Bộ theo tôn giáo. Ở khu vực Tây Nam bộ có
trên một triệu người Khơ-me theo Phật giáo Nam tông. Ở Tây Nguyên và Tây Bắc có bộ
phận đồng bào dân tộc thiểu số theo Công giáo, Tin lành,...
Việc một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số theo các tôn giáo đặt ra cho chúng ta là
cùng một lúc phải giải quyết cả hai vấn đề vốn rất phức tạp, nhạy cảm là dân tộc và tôn
giáo.
3. Tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam đa số là nông dân lao động, trong đó chủ yếu là
nông dân, có tinh thần yêu nước. Đồng thời họ cũng có niềm tin tôn giáo sâu sắc và có nhu
cầu sinh hoạt tôn giáo bình thường. Cho nên tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam vừa gắn bó với
dân tộc, đất nước, đi theo sự lãnh đạo của Đảng và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách
mạng của toàn dân, vừa duy trì các sinh hoạt tôn giáo, gắn bó với giáo hội theo phương
châm "tốt đời, đẹp đạo". Tuy nhiên, đời sống dân sinh, trình độ dân trí ở một số vùng đồng
bào tôn giáo còn thấp so với mặt bằng chung.
Với đặc điểm này, công tác tôn giáo vừa phải phát huy mặt tích cực trong tín đồ các
tôn giáo, vừa phải tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ; đồng thời nâng cao đời
sống dân sinh, trình độ dân trí cho quần chúng và xoá đi những mặc cảm với cách mạng do
lịch sử để lại.
4. Ở Việt Nam có một lực lượng chức sắc, nhà tu hành - những người hoạt động tôn
giáo chuyên nghiệp - khá đông đảo. Theo thống kê cho thấy, cả nước có hơn 60 ngàn chức
sắc, nhà tu hành của sáu tôn giáo. Ngoài ra còn có khoảng trên dưới 200 ngàn chức việc là
tí...
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO
I. KHÁI QUÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM
1. Do những đặc điểm rng vđịa lý, dân cư, lịch sử, văn a,... Việt Nam là quốc gia
có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Các tôn giáo ở Việt Nam có tôn giáo ổn định về tổ
chức và nề nếp sinh hoạt tôn giáo, đã có đường hướng tiến bộ, n giáo hoạt động chưa
ổn định. Theo thống kê năm 2005 cho thấy, cả nước có gần hai mươi triệu n đồ của 6 tôn
giáo đã được Nnước ng nhận, chiếm 25% n số. Cụ thể từngn giáo n sau:
1- Phật giáo 10.000.000 n đồ,
2- ng giáo 5.950.000 tín đồ,
3- Cao đài 2.270.418 tín đồ,
4- Phật giáo Hòa Hảo 1.232.572 n đồ,
5- Tin lành 721.290 n đồ,
6- Hồi giáo 66.695 n đồ.
Thực tế trên đặt ra cho Đảng Nhà ớc ta phải có chủ trương, chính sách một
cách thỏa đáng đối với tôn giáo nói chung và đối với từng tôn giáo nói riêng.
2. Ở Việt Nam còn có một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi
phía Bắc (Tây Bắc), Tây Nguyên và Tây Nam Bộ theo tôn giáo. Ở khu vực Tây Nam bộ
trên một triệu người K-me theo Phật giáo Nam tông. Tây Nguyên Tây Bắc bộ
phận đồng bào dân tộc thiểu số theo ng giáo, Tin lành,...
Việc một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số theo các tôn giáo đặt ra cho cng ta
ng một lúc phải giải quyết c hai vấn đề vốn rất phức tạp, nhạy cảm dân tộc n
giáo.
3. Tín đồ các tôn giáo Việt Nam đa số là nông dân lao động, trong đó chủ yếu
nông dân, có tinh thần yêu nước. Đồng thời họ cũng có niềm tin tôn giáo sâu sắc và có nhu
cầu sinh hoạt tôn giáo bình thường. Cho nên tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam vừa gắn bó với
n tộc, đất nước, đi theo sự lãnh đạo của Đảng và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách
mạng của toàn dân, vừa duy trì các sinh hoạt n giáo, gắn với giáo hội theo phương
châm "tốt đời, đẹp đạo". Tuy nhiên, đời sống dân sinh, trình độ dân trí ở một số vùng đồng
bào tôn giáo n thấp so với mặt bằng chung.
Với đặc điểm này, công tác tôn giáo vừa phải phát huy mặt tích cực trong tín đồ các
n giáo, vừa phải n trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ; đồng thời nâng cao đời
sống dân sinh, tnh độ dân trí cho quần cng và xoá đi những mặc cảm với cách mạng do
lịch sử đlại.
4. Việt Nam một lực lượng chức sắc, nhà tu hành - những người hoạt động n
giáo chuyên nghiệp - khá đông đảo. Theo thống kê cho thấy, cnước có hơn 60 ngàn chức
sắc, nhà tu hành của sáu tôn giáo. Ngoài ra còn có khoảng trên dưới 200 ngàn chức việc là
n đồ hoạt động tôn giáo "không chuyên nghiệp" sở của các tôn giáo nBan Chấp
chính sách của Nhà nước về tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chính sách của Nhà nước về tôn giáo - Người đăng: Duy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
chính sách của Nhà nước về tôn giáo 9 10 222