Ktl-icon-tai-lieu

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN

Được đăng lên bởi Huy Phạm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------Số: 103/2008/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC
LÀM GIAI ĐOẠN 2008 - 2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 –
2015, với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu chung
a) Nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về học nghề, lập nghiệp.
b) Tạo bước đột phá về tăng số lượng và nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho
thanh niên, nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nhất là thanh niên,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
c) Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn,
Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn học nghề, tạo việc làm và đi làm việc có
thời hạn ở nước ngoài theo các chính sách hiện hành của nhà nước.
b) Hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực và hiện đại hóa 10 trung tâm giới thiệu việc làm và
dạy nghề trọng điểm của Đoàn thanh niên; tập huấn 60.000 lượt cán bộ đoàn các cấp về
tư vấn học nghề, việc làm; tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc
làm đạt 50% vào năm 2010 và 75% vào năm 2015.

1

c) 100% thanh niên có nhu cầu lập doanh nghiệp được cung cấp kiến thức khởi sự doanh
nghiệp.
3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
sau:
a) Xây dựng và thực hiện Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã
hội về học nghề lập nghiệp”.
- Mục tiêu: góp phần tích cực thay đổi mạnh về nhận thức của thanh niên và xã hội về
học nghề và lập nghiệp.
- Nội dung: tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức về học nghề, lập nghiệp
bằng học nghề cho thanh niên và cho xã hội. Xây dựng chương trình truyền thông, tư
vấn, hướng nghiệp, học nghề, lập nghiệp, việc làm; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng
các cá nhân và tập thể tiêu biểu.
- Cơ quan chủ trì: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ
Thông ti...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------
Số: 103/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC
LÀM GIAI ĐOẠN 2008 - 2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bí thư thứ nhất
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 –
2015, với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu chung
a) Nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về học nghề, lập nghiệp.
b) Tạo bước đột phá về tăng số lượng và nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho
thanh niên, nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nhất là thanh niên,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
c) Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn,
Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn học nghề, tạo việc làm và đi làm việc có
thời hạn ở nước ngoài theo các chính sách hiện hành của nhà nước.
b) Hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực và hiện đại hóa 10 trung tâm giới thiệu việc làm và
dạy nghề trọng điểm của Đoàn thanh niên; tập huấn 60.000 lượt cán bộ đoàn các cấp về
tư vấn học nghề, việc làm; tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc
làm đạt 50% vào năm 2010 và 75% vào năm 2015.
1
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN - Người đăng: Huy Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 9 10 235