Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 12. CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG SỨC KHOẺ, DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM CỦA CON NGƯỜI

Được đăng lên bởi Khai Lequang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 12. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự
của con người
CHƯƠNG 12. CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG SỨC KHOẺ, DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM CỦA
CON NGƯỜI
1. Khái niệm chung
1.1. Định nghĩa
Là hành vi nguy hiểm cho XH, cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, danh dự,
nhân phẩm của công dân.
Nghĩa rộng: hiến định, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng sức khỏe
Phân loại:
- Xâm phạm tính mạng (93-103, Điều 117, 118)
- Xâm phạm sức khỏe (104-110)
- Xâm phạm danh dự nhân phẩm (Điều 111-116, Điều 119-122)
1.2. Các dấu hiệu đặc trưng
1.2.1. Khách thể loại
Quyền được bảo vệ và tôn trọng về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm
a. Đối tượng tác động: con người (đang sống).
- Đã bắt đầu sự sống: là thời điểm đứa trẻ được sinh ra và tồn tại độc lập với người mẹ
- Thời điểm kết thúc sự sống: là thời điểm xảy ra cái chết về mặt sinh học.
Thai nhi và tử thi không phải là đối tượng tác động. Thai nhi gắn với sức khỏe người mẹ, tử thi
là gắn với trật tự công cộng
Ví dụ: giao cấu với tử thi không phải là tội hiếp dâm mà phải là tội xâm phạm mồ mã, thi thể.
1.2.2. Biểu hiện khách quan
a. Loại cấu thành
Cấu thành vật chất : Hậu quả xác định tội phạm hoàn thành (Điều 93, 94 lỗi cố ý trực tiếp).
=> Hậu quả có ý nghĩa định tội Điều 93, 94 lỗi cố ý gián tiếp, Điều 95-102, Điều 104-109
Cấu thành hình thức :
+ Hành vi khách quan là hành vi đơn: Điều 103, Điều 110, Điều 115-122

+ Hành vi khách quan là hành vi kép: điều 111-114
b. Hành vi
- Các hành vi xâm phạm tính mạng: giết người, bức tử, không cứu giúp người đang bị đe dọa
tính mạng...
- Các hành vi xâm phạm sức khỏe
- Các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm
c. Hậu quả:
- Thể chất: tính mạng (chết, mức độ thiệt hại tính bằng số lượng người chết), sức khỏe gồm
thương tích: vết tích để lại trên cơ thể nạn nhân sau khi có hành vi xâm phạm trái pháp luật,
tổn hại về sức khỏe: sự suy giảm về sức khỏe không phải thương tích, đánh giá bằng tỷ lệ
thương tật (tỷ lệ mất sức kao động vĩnh viễn). Đánh giá về chết người hay sức khỏe thì phải có
chuẩn (Thông tư bộ y tế về tỷ lệ thương tật)
Đánh giá lại tỷ lệ thương tật vĩnh viễn vì có thể phục hồi, tỷ lệ thương tật vĩnh viễn ảnh hướng
lớn đến hình phạt
- Danh dự, nhân phẩm
d. Mối quan hệ nhân quả
1.2.3. Biểu hiện chủ quan
a. Lỗi: đa số các tội phạm có lỗi cố ý, một số tội phạm có lỗi vô ý, đặc biệt một số tội phạm có
cả 2 hình thức lỗi: cố ý gián tiếp và vô ý (97, 100, 107).
b. Mục đích:
1.2.4. Chủ thể
- Đa số tội phạm có chủ thể thường, một số tội có chủ thể đặc biệt (...
Chương 12. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự
của con người
CHƯƠNG 12. CÁC TI XÂM PHM TÍNH MNG SC KHO, DANH D VÀ NHÂN PHM CA
CON NGƯỜI
1. Khái nim chung
1.1. Đnh nghĩa
Là hành vi nguy him cho XH, c ý hoc vô ý, xâm phm đến sc khe, tính mng, danh d,
nhân phm ca công dân.
Nghĩa rng: hiến đnh, quyn bt kh xâm phm v tính mng sc khe
Phân loi:
- Xâm phm tính mng (93-103, Điu 117, 118)
- Xâm phm sc khe (104-110)
- Xâm phm danh d nhân phm (Điu 111-116, Điu 119-122)
1.2. Các du hiu đc trưng
1.2.1. Khách th loi
Quyn được bo v và tôn trng v tính mng, sc khe, danh d, nhân phm
a. Đi tượng tác đng: con người (đang sng).
- Đã bt đu s sng: là thi đim đa tr được sinh ra và tn ti đc lp vi người m
- Thi đim kết thúc s sng: là thi đim xy ra cái chết v mt sinh hc.
Thai nhi và t thi không phi là đi tượng tác đng. Thai nhi gn vi sc khe người m, t thi
là gn vi trt t công cng
Ví d: giao cu vi t thi không phi là ti hiếp dâm mà phi là ti xâm phm m mã, thi th.
1.2.2. Biu hin khách quan
a. Loi cu thành
Cu thành vt cht : Hu qu xác đnh ti phm hoàn thành (Điu 93, 94 li c ý trc tiếp).
=> Hu qu có ý nghĩa đnh ti Điu 93, 94 li c ý gián tiếp, Điu 95-102, Điu 104-109
Cu thành hình thc :
+ Hành vi khách quan là hành vi đơn: Điu 103, Điu 110, Điu 115-122
CHƯƠNG 12. CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG SỨC KHOẺ, DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM CỦA CON NGƯỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 12. CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG SỨC KHOẺ, DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM CỦA CON NGƯỜI - Người đăng: Khai Lequang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CHƯƠNG 12. CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG SỨC KHOẺ, DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM CỦA CON NGƯỜI 9 10 740