Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Được đăng lên bởi Cô Gái Gác Rừng
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 6: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI
I.KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG VÀ HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
1.Khái niệm hợp đồng
a.Hợp đồng là gì?
-Hợp đồng = Thỏa thuận [Đề nghị giao kết + Chấp nhận đề nghị giao kết]
-Hợp đồng Dân sự (HĐDS): Thỏa thuận giữa các bên về xác lập, thay đổi quyền và
nghĩa vụ dân sự (Điều 388, Bộ Luật Dân sự)
-Hợp đồng thương mại (HĐTM) : Là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (ít nhất một
trong các bên phải là thương nhân hoặc các chủ thể có tư cách thương nhân) nhằm xác
lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hoạt động
thương mại.
b. Nhận diện hợp đồng
*Chủ thể: Cá nhân, tổ chức trực tiếp/hoặc thông qua đại diện theo quy chế về ủy quyền và
ủy quyền lại.
*Khách thể trong hợp đồng: Nội dung hợp đồng không vi phạm luật pháp.
*Hình thức: Văn bản hiện vật, văn bản điện tử, lời nói và hành động khẳng định, được
công chứng, hoặc theo ý chí các bên.
*Mục đích:
- Các bên vì lợi nhuận
- Có bên không vì lợi nhuận.
- Tính hợp pháp
*Đối ứng cam kết:
-HĐ có đền bù và HĐ không đền bù. Đền bù được hiểu là cam kết (nghĩa vụ) chuyển
giao lợi ích.
-Pháp luật có sự khác biệt: Anh Mỹ yêu cầu có đền bù, không chấp nhận cho không
“không có bữa ăn trưa miễn phí”. (Tiền, hàng, dịch vụ)  (Tiền, hàng, dịch vụ ≠). “Có
đi có lại mới toại lòng nhau”.
-Pháp luật hệ thống khác : Có thể không có đền bù.
*Hiệu lực hợp đồng :
-HĐ chính: Độc lập, không phụ thuộc vào HĐ phụ
-HĐ phụ: Phụ thuộc vào HĐ chính, HĐ chính hết hiệu lực thì HĐ phụ cũng hết hiệu lực.
-Ví dụ: Cho vay tiền là HĐ chính, phụ lục cầm cố để bảo đảm trả nợ là HĐ phụ; Không
phải trả lãi là không phải đền bù.
Tham khảo: Tính logic của một hợp đồng kinh doanh: (1)Năng lực các bên; (2) Nhất trí;
(3) Khách thể -nội dung không trái pháp luật; (4)Kỹ lưỡng.
Thương nhân
(TN)

Thương nhân /không
là TN
Hợp đồng thương mại

Không là TN

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

1

Không là TN

2.Phân loại hợp đồng ( Tr 255-260 GT pháp luật kinh tế - NEU, 2012)
a. Theo nội dung:
Hợp đồng dân sự
Hợp đồng kinh doanh (trong đó có HĐ thương mại)
Hợp đồng lao động
b. Theo tính chất đặc thù của hợp đồng :
Hợp đồng chính
Hợp đồng phụ.
Hợp đồng vì lợi ích của bên thứ ba
Hợp đồng có điều kiện (có tính khả thi cao)
c.Theo quyền và nghĩa vụ các bên:
Hợp đồng song vụ: Hai bên có nghĩa vụ tương ứng
Hợp đồng đơn vụ: Một bên có nghĩa vụ
d.Lĩnh vực (ngành nghề):
Hợp đồng thương mại
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng sở hữu trí tuệ
Hợp đồng chuyển giao công nghệ
Hợp đồng giao thầu
đ. Hình ...
Chương 6: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI
I.KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG
MẠI
1.Khái niệm hợp đồng
a.Hợp đồng là gì?
-Hợp đồng = Thỏa thuận [Đề nghị giao kết + Chấp nhận đề nghị giao kết]
-Hợp đồng Dân sự (HĐDS): Thỏa thuận giữa các bên về xác lập, thay đổi quyền và
nghĩa vụ dân sự (Điều 388, Bộ Luật Dân sự )
-Hợp đồng thương mại (HĐTM) : sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (ít nhất một
trong các bên phải là thương nhân hoặc các chủ thể cách thương nhân) nhằm xác
lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các n trong việc thực hiện hoạt động
thương mại.
b. Nhận diện hợp đồng
*Chủ thể: Cá nhân, tổ chức trực tiếp/hoặc thông qua đại diện theo quy chế về ủy quyền
ủy quyền lại.
*Khách thể trong hợp đồng: Nội dung hợp đồng không vi phạm luật pháp.
*Hình thức: Văn bản hiện vật, văn bản điện tử, lời i hành động khẳng định, được
công chứng, hoặc theo ý chí các bên.
*Mục đích:
- Các bên vì lợi nhuận
- Có bên không vì lợi nhuận.
- Tính hợp pháp
*Đối ứng cam kết:
-HĐ đền không đền bù. Đền được hiểu cam kết (nghĩa vụ) chuyển
giao lợi ích.
-Pháp luật sự khác biệt: Anh Mỹ yêu cầu đền , không chấp nhận cho không
“không bữa ăn trưa miễn phí”. (Tiền, hàng, dịch vụ) (Tiền, hàng, dịch vụ ). “Có
đi có lại mới toại lòng nhau”.
-Pháp luật hệ thống khác : Có thể không có đền bù.
*Hiệu lực hợp đồng :
-HĐ chính: Độc lập, không phụ thuộc vào HĐ phụ
-HĐ phụ: Phụ thuộc vào HĐ chính, HĐ chính hết hiệu lực thì HĐ phụ cũng hết hiệu lực.
-Ví dụ: Cho vay tiền chính, phụ lục cầm cố để bảo đảm trả nợ phụ; Không
phải trả lãi là không phải đền bù.
Tham khảo: Tính logic của một hợp đồng kinh doanh: (1)Năng lực các bên; (2) Nhất trí;
(3) Khách thể -nội dung không trái pháp luật; (4)Kỹ lưỡng.
1
Thương nhân /không
là TN
Thương nhân
(TN)
Hợp đồng thương mại
Không là TN
HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Không là TN
Chương 6: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI - Người đăng: Cô Gái Gác Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 6: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI 9 10 776