Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình tổng thể cải cách hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg
ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)
____
I. THỰC TRẠNG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CẢI CÁCH HÀNH
CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
1. Thực trạng nền hành chính nhà nước
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII),
Nghị quyết Đại hội VIII, các Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2) và
Trung ương 7 (khóa VIII), công cuộc cải cách hành chính trong 10 năm qua (1991
- 2000) đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước. Những kết quả rõ nét, có ý nghĩa của cải cách hành chính thời
gian qua là :
- Chức năng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ
Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương đến Ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều
thay đổi tiến bộ, tập trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước;
- Từng bước đổi mới thể chế hành chính trên các lĩnh vực, trước hết là hình
thành thể chế kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa;
- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp được
sắp xếp, điều chỉnh tinh giản hơn trước; bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ
sở vận hành phát huy tác dụng, hiệu quả tốt hơn;
- Việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức được đổi mới một bước theo các
quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức : từ khâu tuyển chọn, đánh giá, thi
nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật đến đào tạo, bồi dưỡng. Chế độ, chính sách tiền
lương bước đầu được cải cách theo hướng tiền tệ hóa.
Tuy nhiên, nền hành chính nhà nước còn mang nặng dấu ấn của cơ chế quản
lý tập trung, quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu của cơ chế quản
lý mới cũng như yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả
quản lý chưa cao :

TH.

- Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính trong nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ và phù hợp; sự
phân công, phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch;
- Hệ thống thể chế hành chính chưa đồng bộ, còn chồng chéo và thiếu thống
nhất; thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; trật tự, kỷ
cương chưa nghiêm;
- Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; phương thức quản lý hành
ch...
CHÍNH PHỦ
_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________________________
TH.
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg
ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)
____
I. THỰC TRẠNG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CẢI CÁCH HÀNH
CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
1. Thực trạng nền hành chính nhà nước
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII),
Nghị quyết Đại hội VIII, c Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2)
Trung ương 7 (khóa VIII), công cuộc cải cách hành chính trong 10 năm qua (1991
- 2000) đã góp phần quan trọng o sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế -
hội của đất nước. Những kết quả nét, ý nghĩa của cải cáchnh chính thời
gian qua là :
- Chức năng hoạt động của các quan trong hệ thống hành chính từ
Chính phủ, c Bộ, ngành trung ương đến Ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều
thay đổi tiến bộ, tập trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước;
- Từng bước đổi mới thể chế hành chính trên các lĩnh vực, trước hết hình
thành thể chế kinh tế p hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa;
- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp được
sắp xếp, điều chỉnh tinh giản hơn trước; bộ máy hành chính từ trung ương đến
sở vận hành phát huy tác dụng, hiệu quả tốt hơn;
- Việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức được đổi mới một bước theo các
quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức : t khâu tuyển chọn, đánh giá, thi
nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật đến đào tạo, bồi dưỡng. Chế độ, chính sách tiền
lương bước đầu được cải cách theo hướng tiền tệ hóa.
Tuy nhiên, nền hành chính nhà nước còn mang nặng dấu ấn của chế quản
lý tập trung, quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu của cơ chế quản
lý mới cũng như yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả
quản lý chưa cao :
Chương trình tổng thể cải cách hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình tổng thể cải cách hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương trình tổng thể cải cách hành chính 9 10 822