Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề đánh giá xử lý vi phạm hành chính về đất đai

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp chuyên viên 2014

Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Bảo

A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Đất đai luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống, đặc biệt hiện nay trên đà phát
triển của cơ chế thị trường, nước ta mở cửa hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới
rất lớn, nhu cầu sử dụng đất trở nên cấp thiết hơn kéo theo giá trị đất tăng cao là điều
tất yếu. Tuy nhiên, hiện nay do công tác tuyên truyền pháp luật còn hạn chế, một bộ
phận người dân có trình độ dân trí thấp, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao đã dẫn
đến các hành vi vi phạm đất đai.
Cùng với sự phát triển chung của cả tỉnh Khánh Hòa, những năm qua thị xã Ninh
Hòa đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng kéo theo tình hình sử dụng đất trên địa bàn thị xã diễn
biến hết sức phức tạp, việc lấn, chiếm đất, giao đất trái thẩm quyền, thu tiền trái quy
định ở các năm trước đây còn tồn tại, chưa được giải quyết trên 2099 trường hợp (Số
liệu do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã cung cấp). Sau khi Luật đất đai năm
2003 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2004), tình hình vi phạm đất đai tuy có giảm
nhưng loại hình lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép vẫn
còn xảy ra. Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá tình hình vi phạm và xử lý vi phạm
trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp thiết nhằm đưa ra những kết quả đánh giá chính
xác nhất, từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm đất
đai trên địa bàn thị xã.
Xuất phát từ vấn đề trên, tôi thực hiện chuyên đề: “Đánh giá tình hình vi phạm
và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
từ năm 1993 đến tháng 4 năm 2014”. Nghiên cứu đề tài này cũng là cơ hội để bản
thân tôi tìm hiểu sâu hơn về thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Ninh Hoà nói
chung, cũng như việc xử lý vi phạm đối với người quản lý nói riêng và tôi cũng hy
vọng sẽ đóng góp được những giải pháp hay để tháo gỡ phần nào những vướng mắc
trong việc xử lý vi phạm đất đai.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Tìm hiểu công tác xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn nghiên cứu, qua đó thống
kê tình hình vi phạm và xử lý vi phạm trong lĩnh vực sử dụng đất đai nhằm xác định
các nguyên nhân vi phạm từ đó đề ra biện pháp để khắc phục tình hình vi phạm đất
đai. Giúp cho các cấp chính quyền theo dõi và giám sát kịp thời quá trình sử dụng đất
và biến động đất đai.
- Đảm bảo việc sử dụng đất phải tuân theo hiến pháp và pháp luật.
- Tìm hiểu tình hình vi phạm pháp luật, các dạn...
Lớp chuyên viên 2014 Học viên: Nguyễn Thị Ngọc Bảo


Đất đai luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống, đặc biệt hiện nay trên đà phát
triển của chế thị trường, nước ta mở cửa hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới
rất lớn, nhu cầu sử dụng đất trở nên cấp thiết hơn kéo theo giá trị đất tăng cao điều
tất yếu. Tuy nhiên, hiện nay do công c tuyên truyền pháp luật còn hạn chế, một bộ
phận người n trình độ dân trí thấp, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao đã dẫn
đến các hành vi vi phạm đất đai.
Cùng với sự phát triển chung của cả tỉnh Khánh Hòa, những năm qua thị xã Ninh
Hòa đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng kéo theo tình hình sử dụng đất trên địa bàn thị diễn
biến hết sức phức tạp, việc lấn, chiếm đất, giao đất trái thẩm quyền, thu tiền trái quy
định các năm trước đây còn tồn tại, chưa được giải quyết trên 2099 trường hợp (Số
liệu do Phòng Tài nguyên Môi trường thị cung cấp). Sau khi Luật đất đai m
2003 hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2004), tình hình vi phạm đất đai tuy giảm
nhưng loại hình lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép vẫn
còn xảy ra. Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá tình hình vi phạm xử vi phạm
trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp thiết nhằm đưa ra những kết quả đánh giá chính
xác nhất, từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm đất
đai trên địa bàn thị xã.
Xuất phát từ vấn đề trên, tôi thực hiện chuyên đề: “Đánh giá tình hình vi phạm
và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
từ năm 1993 đến tháng 4 năm 2014”. Nghiên cứu đề tài này cũng là hội để bản
thân tôi tìm hiểu sâu hơn về thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Ninh Hoà nói
chung, cũng như việc xử vi phạm đối với người quản lý nói riêng tôi cũng hy
vọng sẽ đóng góp được những giải pháp hay để tháo gỡ phần nào những vướng mắc
trong việc xử lý vi phạm đất đai.

- Tìm hiểu côngc xử vi phạm đất đai trên địa bàn nghiên cứu, qua đó thống
tình hình vi phạm xử vi phạm trong lĩnh vực sử dụng đất đai nhằm xác định
các nguyên nhân vi phạm từ đó đề ra biện pháp để khắc phục tình hình vi phạm đất
đai. Giúp cho các cấp chính quyền theo dõi giámt kịp thời quá trình sử dụng đất
và biến động đất đai.
- Đảm bảo việc sử dụng đất phải tuân theo hiến pháp và pháp luật.
- Tìm hiểu tình hình vi phạm pháp luật, các dạng vi phạm pháp luật cũng như kết
quả giải quyết vi phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.
- Tìm hiểu, phân tích đánh giá những thuận lợi và khó khăn, những tồn tại vướng
mắc trong công tác xử lý vi phạm pháp luật.
- Đề xuất một số giải pháp giải quyết nhằm đảm bảo việc xử lý vi phạm pháp luật
đúng pháp luật và góp phần hoàn thiện hơn hoạt động xử lý vi phạm pháp luật.
 !"#$%&'(
- Đối tượng nghiên cứu: tình hình vi phạm xử vi phạm pháp luật về đất đai
từ năm 1993 đến tháng 4 năm 2014 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
- Phạm vi nghiên cứu:
+Về không gian: nghiên cứu đề tài về vi phạm đất đai và công tác xử lý vi phạm
đất đai trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Trang 1
Chuyên đề đánh giá xử lý vi phạm hành chính về đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề đánh giá xử lý vi phạm hành chính về đất đai - Người đăng: Nguyễn Thị Ngọc Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chuyên đề đánh giá xử lý vi phạm hành chính về đất đai 9 10 631