Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi tranthitrongthi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỮ LIỆU NGÂN HÀNG ĐỀ THI
MÔN CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I
I. LOẠI CÂU 4 ĐIỂM.
Câu 1: Trình bày khái niệm lý luận, phương pháp, phương pháp luận
và mối quan hệ giữa chúng.
- Lý luận: là hệ thống các luận điểm gắn bó chặt chẽ với nhau về mặt logic,
phản ánh bản chất, quy luật vận động và phát triển của khách thể được
nghiên cứu. Diểm xuất phát của lý luận là thực tiễn, vì thế lý luận là khái
niệm dừng để chỉ hệ thống những quan điểm, những tư tưởng được tổng kết
và khái quát từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của con người trong nhiều
lĩnh vực và thuộc những phạm vi không gian và thời gian khác nhau. Lý
luận có thể tác dụng chỉ đạo ngược trở lại đối với hoạt động thực tiễn tiếp
theo ở những lĩnh vực và phạm vi phù hợp.
- Phương pháp: là toàn bộ những cách thức với tính chất là 1 hệ thống những
nguyên tắc xuất phát từ các quy luật tồn tại của đối tượng, khách thể đã được
nhận thức cũng nhưn hoạt động được thực tiễn của con người, nhằm tác
động vào đối tượng, khác thể để thực hiện mục đích đã định. Phương pháp
mang tính chủ quan, vì nó do con người tìm kiếm, lụa chọn, sử dụng, mawtk
khác nó lại mang tính khách quan vì nó gắn với đối tượng mà con người tác
động thông qua hoạt động nhận thức và cải tạo của mình.
- Phương pháp luận: là lý luận về các phương pháp nhận thức và cải tạo thực
tiễn. Nó xứng đáng được gọi là học thuyết về phương pháp. Biểu hiện ra 1
hệ thống chặt chẽ các quan điểm, các nguyên lý chỉ đạo việc tìm kiếm, xây
dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp.
- Mối quan hệ: cả 3 có mối quan hệ nội tại và quy định lẫn nhau.
Lý luận là hệ thống các tri thức, các phạm trù và khái niệm, có chức năng
vừa phản ánh vừa dự báo bản chất, quy luật vận động và phát triển của
khách thể được nghiên cứu. Do đó lý luận là cơ sở để dẫn đến phương pháp.
Lý luận nào thì phương pháp ấy.
Phương pháp được hình thành từ lý luận, chúng có mối quan hệ chặt chẽ
với nhau. Lý luận đẻ ra phương pháp, phương pháp tác động lại lý luận, làm
lý luận phát triển, và lý luận mới hình thành, lý luận mới hình thành lại đẻ ra
phương pháp mới.
Phương pháp luận là phương thức luận giải, khái quát, lựa chọn và vận
dụng các phương pháp, đảm bảo cho sự thiết lập mới quan hệ hài hòa giữa lý
luận và phương pháp, giữa khách thể và chủ thể nghiên cứu.
Nghiên cứu khoa học là 1 hoạt động nhằm tìm tòi khám phá ra cái mới,
sản xuất ra tri thức ở cấp độ lý luận khoa học. Nắm được mối quan hệ này là

công việc mà các nhà khoa học phải luôn trau dồi, nếu thiế nó thì không thể
có bất cứ 1 kết quả...
DỮ LIỆU NGÂN HÀNG ĐỀ THI
MÔN CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I
I. LOẠI CÂU 4 ĐIỂM.
Câu 1: Trình bày khái niệm lý luận, phương pháp, phương pháp luận
và mối quan hệ giữa chúng.
- Lý luận: là hệ thống các luận điểm gắn bó chặt chẽ với nhau về mặt logic,
phản ánh bản chất, quy luật vận động và phát triển của khách thể được
nghiên cứu. Diểm xuất phát của lý luận là thực tiễn, vì thế lý luận là khái
niệm dừng để chỉ hệ thống những quan điểm, những tư tưởng được tổng kết
và khái quát từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của con người trong nhiều
lĩnh vực và thuộc những phạm vi không gian và thời gian khác nhau. Lý
luận có thể tác dụng chỉ đạo ngược trở lại đối với hoạt động thực tiễn tiếp
theo ở những lĩnh vực và phạm vi phù hợp.
- Phương pháp: là toàn bộ những cách thức với tính chất là 1 hệ thống những
nguyên tắc xuất phát từ các quy luật tồn tại của đối tượng, khách thể đã được
nhận thức cũng nhưn hoạt động được thực tiễn của con người, nhằm tác
động vào đối tượng, khác thể để thực hiện mục đích đã định. Phương pháp
mang tính chủ quan, vì nó do con người tìm kiếm, lụa chọn, sử dụng, mawtk
khác nó lại mang tính khách quan vì nó gắn với đối tượng mà con người tác
động thông qua hoạt động nhận thức và cải tạo của mình.
- Phương pháp luận: là lý luận về các phương pháp nhận thức và cải tạo thực
tiễn. Nó xứng đáng được gọi là học thuyết về phương pháp. Biểu hiện ra 1
hệ thống chặt chẽ các quan điểm, các nguyên lý chỉ đạo việc tìm kiếm, xây
dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp.
- Mối quan hệ: cả 3 có mối quan hệ nội tại và quy định lẫn nhau.
Lý luận là hệ thống các tri thức, các phạm trù và khái niệm, có chức năng
vừa phản ánh vừa dự báo bản chất, quy luật vận động và phát triển của
khách thể được nghiên cứu. Do đó lý luận là cơ sở để dẫn đến phương pháp.
Lý luận nào thì phương pháp ấy.
Phương pháp được hình thành từ lý luận, chúng có mối quan hệ chặt chẽ
với nhau. Lý luận đẻ ra phương pháp, phương pháp tác động lại lý luận, làm
lý luận phát triển, và lý luận mới hình thành, lý luận mới hình thành lại đẻ ra
phương pháp mới.
Phương pháp luận là phương thức luận giải, khái quát, lựa chọn và vận
dụng các phương pháp, đảm bảo cho sự thiết lập mới quan hệ hài hòa giữa lý
luận và phương pháp, giữa khách thể và chủ thể nghiên cứu.
Nghiên cứu khoa học là 1 hoạt động nhằm tìm tòi khám phá ra cái mới,
sản xuất ra tri thức ở cấp độ lý luận khoa học. Nắm được mối quan hệ này là
chuyên đề tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: tranthitrongthi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
chuyên đề tư tưởng hồ chí minh 9 10 726