Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên mục “Giải đáp pháp luật thường thức”

Được đăng lên bởi Nghi Hoang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên mục “Giải đáp pháp luật thường thức”
(Kỳ 3 năm 2013, phần đầu)
TÌM HIỂU LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Câu hỏi 1. Tôi là một hòa giải viên đã lâu năm làm công tác này. Vừa
qua, tôi được biết, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở. Xin
hỏi, phạm vi hòa giải được Luật hòa giải ở cơ sở quy định như thế nào?
Trả lời:
Để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác hòa giải ở cơ sở, ngày
20 tháng 6 năm 2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở, trong
đó tại Điều 3 quy định về phạm vi hòa giải ở cơ sở như sau:
Việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi
phạm pháp luật, trừ các trường hợp sau đây:
a) Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng;
b) Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy
định của pháp luật tố tụng dân sự không được hòa giải;
c) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hoặc bị xử lý vi phạm hành chính;
d) Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.
Câu hỏi 2. Đề nghị cho biết Luật hòa giải ở cơ sở quy định nguyên tắc tổ
chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở như thế nào?
Trả lời:
Điều 4 Luật hòa giải ở cơ sở quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải
ở cơ sở như sau:
1. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong
hòa giải ở cơ sở.
2. Bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội,
phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ
lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến
quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi.

3. Khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư
của các bên, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 10 của Luật này.
4. Tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích
hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.
5. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
6. Không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ
quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm
hành chính, xử lý về hình sự.
Câu hỏi 3. Những năm qua, một số địa phương có hỗ trợ kinh phí cho
hoạt động hòa giải. Xin hỏi, Luật hòa giải ở cơ sở có quy định về kinh phí cho
hoạt động hòa giải ở cơ sở hay không?
Trả lời:
Để bảo đảm cho hoạt...
Chuyên mục “Giải đáp pháp luật thường thức”
(Kỳ 3 năm 2013, phần đầu)
TÌM HIỂU LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Câu hỏi 1. Tôi một hòa giải viên đã lâu năm làm công tác này. Vừa
qua, tôi được biết, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải sở. Xin
hỏi, phạm vi hòa giải được Luật hòa giải ở cơ sở quy định như thế nào?
Trả lời:
Để tạo sở pháp đồng bộ, thống nhất cho công tác hòa giải sở, ngày
20 tháng 6 năm 2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải sở, trong
đó tại Điều 3 quy định về phạm vi hòa giải ở cơ sở như sau:
Việc hòa giải sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi
phạm pháp luật, trừ các trường hợp sau đây:
a) Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng;
b) Vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy
định của pháp luật tố tụng dân sự không được hòa giải;
c) Vi phạm pháp luật theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình s
hoặc bị xử lý vi phạm hành chính;
d) Mâu thun, tranh chp khác không đưc hòa gii cơ s theo quy đnh pháp lut.
Câu hỏi 2. Đề nghị cho biết Luật hòa giải s quy định nguyên tắc t
chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở như thế nào?
Trả lời:
Điều 4 Luật hòa giải sở quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải
ở cơ sở như sau:
1. Tôn trọng sự tự nguyện của các n; không bắt buộc, áp đặt c bên trong
hòa giải ở cơ sở.
2. Bo đm phù hợp vi chính ch, pháp luật của Nhà ớc, đạo đc hội,
phong tục, tp quán tốt đp ca nhân n; phát huy tinh thần đn kết, ơng tr, gp đ
lẫn nhau gia c tnh viên trong gia đình, dòng họ và cng đng n cư; quan tâm đến
quyn, li ích hp pháp ca trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và ni cao tui.
Chuyên mục “Giải đáp pháp luật thường thức” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên mục “Giải đáp pháp luật thường thức” - Người đăng: Nghi Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chuyên mục “Giải đáp pháp luật thường thức” 9 10 707