Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRIPs TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Sơn Hải
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRIPs
TẠI VIỆT NAM
I NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPs
1. Lịch sử của Hiệp định TRIPS
Hiệp định TRIPS được thiết lập với ý nghĩa là một phần của Những Thoả thuận
Thương mại Đa phương trong vòng Đàm phán Uruguay trong khuôn khổ Thỏa
thuận chung về Thuế quan và Thương mại (GATT). Đây là lần đầu tiên các khía
cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại quốc tế được
đàm phán trong khuôn khổ của GATT. Kết quả của các cuộc đàm phán đó được
thể hiện trong Thỏa thuận Thiết lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiệp
định TRIPS là Phụ lục 1C của Thỏa thuận Thiết lập Tổ chức WTO. Hiệp định có
hiệu lực bắt buộc đối với tất cả các Thành viên WTO, được thông qua tại
Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1995.
Hiệp định là một trong những trụ cột quan trọng nhất của WTO và bảo hộ sở hữu
trí tuệ trở thành một phần không thể tách rời trong hệ thống thương mại đa phương
của WTO.
2. Hiệp định TRIPS: Quyền sở hữu trí tuệ và tự do trong thương mại quốc tế
(a) Hiệp định TRIPS: Thỏa thuận đa phương toàn diện nhất về sở hữu trí tuệ cho
đến nay
Trong mối tương quan với các thỏa thuận quốc tế khác về sở hữu trí tuệ, Hiệp
định TRIPS được coi là toàn diện nhất xuất phát từ những đặc điểm sau đây của
Hiệp định: (i) là kết quả của sự kết hợp một số công ước quốc tế ra đời trước đó;
(ii) thiết lập các tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu trong thời hạn cụ thể cho hầu hết các
đối tượng sở hữu trí tuệ, đó là quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn
địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế (bao gồm giống cây trồng), thiết kế bố trí
mạch tích hợp, thông tin bí mật; (iii) chứa đựng những quy định mở; (iv) thiết lập
những quy định thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Thứ nhất, Hiệp định TRIPS là kết quả của sự kết hợp những điều ước quốc tế
quan trọng nhất trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Những điều ước quốc tế này là Công
ước Paris, Công ước Bern, Công ước Rome, Công ước Washington. Quy định của
những điều ước quốc tế này có hiệu lực bắt buộc thậm chí đối với những quốc gia
chưa phê chuẩn điều ước, ngoại trừ Công ước Rome có hiệu lực bắt buộc với
những nước đã là thành viên của Công ước.

Sự kết hợp của các công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ nêu trên trong Hiệp định
TRIPS được xem xét và giải thích trong khuôn khổ Cơ chế giải quyết tranh chấp
của WTO trong các vụ US-Section 211 Appropriations Act (US-Havana Club) và
EC-Bananas (Điều 22.6) (Ecuador). Trong vụ US-Section 211 Appropriations A...
HỘI THÁCH THỨC TRONG VIỆC THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRIPs
TẠI VIỆT NAM
I NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPs
1. Lịch sử của Hiệp định TRIPS
Hiệp đnh TRIPS được thiết lập với ý nghĩa là một phần của Những Thoả thuận
Thương mại Đa phương trong vòng Đàm phán Uruguay trong khuôn khổ Thỏa
thuận chung về Thuế quan Thương mại (GATT). Đây lần đầu tiên các khía
cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại quốc tế được
đàm phán trong khuôn kh của GATT. Kết quả của các cuộc đàm phán đó được
thể hiện trong Thỏa thuận Thiết lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiệp
định TRIPS Phụ lục 1C của Thỏa thuận Thiết lập Tổ chức WTO. Hiệp định
hiệu lực bắt buộc đối với tất cả các Thành viên WTO, được thông qua tại
Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994 hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1995.
Hiệp đnh một trong những trụ cột quan trọng nhất của WTO bảo hộ sở hữu
trí tuệ trở thành một phần không thể tách rời trong hệ thống thương mại đa phương
của WTO.
2. Hiệp định TRIPS: Quyền sở hữu trí tuệ và tự do trong thương mại quốc tế
(a) Hiệp đnh TRIPS: Thỏa thuận đa phương toàn diện nhất về sở hữu t tuệ cho
đến nay
Trong mối tương quan với các thỏa thuận quốc tế khác v sở hữu trí tuệ, Hiệp
định TRIPS được coi toàn diện nhất xuất phát từ những đặc điểm sau đây của
Hiệp định: (i) kết quả của sự kết hợp một số công ước quốc tế ra đời trước đó;
(ii) thiết lập các tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu trong thời hạn cụ thể cho hầu hết các
đối tượng sở hữu trí tuệ, đó là quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn
địa , kiểu dáng công nghiệp, sáng chế (bao gồm giống cây trồng), thiết kế bố trí
mạch tích hợp, thông tin mật; (iii) chứa đựng những quy định mở; (iv) thiết lập
những quy định thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Thứ nhất, Hiệp định TRIPS kết qu của sự kết hợp những điều ước quốc tế
quan trọng nhất trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Những điều ước quốc tế nàyCông
ước Paris, Công ước Bern, Công ước Rome, Công ước Washington. Quy định của
những điều ước quốc tế này có hiệu lực bắt buộc thậm chí đối với những quốc gia
chưa phê chuẩn điều ước, ngoại trừ Công ước Rome hiệu lực bắt buộc với
những nước đã là thành viên của Công ước.
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRIPs TẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRIPs TẠI VIỆT NAM - Người đăng: Sơn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRIPs TẠI VIỆT NAM 9 10 426