Ktl-icon-tai-lieu

Công pháp quốc tế

Được đăng lên bởi Lê Chi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TÌNH HUỐNG 05
Bốn quốc gia A, B, C và D đã kí điều ước quốc tế về chống khủng bố, trong đó có điều khoản
quy định quốc gia thành viên sẽ dẫn độ cá nhân đã thực hiện hoặc bị tình nghi thực hiện hành vi
khủng bố đang hiện diện trên lãnh thổ quốc gia mình cho quốc gia nơi hành vi khủng bố diễn ra,
không phụ thuộc vào quốc tịch của cá nhân đó. Điều ước quốc tế đã được cả 4 quốc gia phê chuẩn
và phát sinh hiệu lực theo quy định của điều ước.
Tuy nhiên, trong văn kiện phê chuẩn điều ước, quốc gia D đưa ra tuyên bố bảo lưu với nội
dung quốc gia D sẽ chỉ dẫn độ đối với công dân nước mình nếu hành vi khủng bố hoàn toàn được
thực hiện tại lãnh thổ bên kí kết khác. Theo quy định của điều ước về chống khủng bố đã kí, tuyên bố
bảo lưu của D là hợp pháp. Trước tuyên bố của D, quốc gia A chấp thuận, QG B phản đối nhưng
khẳng định phản đối của B không làm ảnh hưởng tới quan hệ điều ước giữa D và B, QG C phản đối
bảo lưu của D và tuyên bố giữa hai quốc gia sẽ không có quan hệ điều ước.
Hãy cho biết: Theo quy định của Công ước Viên Năm 1969 về luật điều ước quốc tế, tác
động của tuyên bố bảo lưu, chấp thuận và phản đối bảo lưu đối với hiệu lực của điều khoản dẫn độ
và của điều ước QT về chống khủng bố đã ký giữa các bên.
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
1. Căn cứ pháp lí:
Điều 2, Khoản 1.d, Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1969 ghi nhận: “Bảo lưu
điều ước quốc tế là hành động đơn phương bất kể cách viết hoặc tên gọi như thế nào của một quốc
gia đưa ra khi ký, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập điều ước quốc tế đó, nhằm qua đó loại bỏ
hoặc sửa đổi hiệu lực pháp lý của một hoặc một số quy định của điều ước trong việc áp dụng chúng
đối với quốc gia đó.”
Khi một quốc gia thành viên của điều ước quốc tế tuyên bố bảo lưu một hay một số điều
khoản trong điều ước và việc bảo lưu đó là hợp pháp, thì việc chấp thuận hay phản đối tuyên bố bảo
lưu đó của các quốc gia thành viên khác sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lí nhất định, được quy định
tại Điều 23, Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1969 như sau:
“1. Một bảo lưu đề ra đối với một bên khác chiểu theo các điều 19, 20 và 23 sẽ:

a) Thay đổi những quy định trong quan hệ giữa quốc gia đề ra bảo lưu với bên khác trong
chừng mực xác định mà bảo lưu đã nêu ra; và
b) Thay đổi, cũng trong chừng mực đó, những quy định bên trong quan hệ giữa các bên tham
gia điều ước với quốc gia đề ra bảo lưu.
2. Bảo lưu sẽ không thay đổi các quy định của điều ước đối với các bên khác tham gia điều
ước trong những quan hệ giữa họ (interse).
3. Khi một...
TÌNH HUỐNG 05
Bốn quốc gia A, B, C và D đã điều ước quốc tế về chống khủng bố, trong đóđiều khoản
quy định quốc gia thành viên sẽ dẫn độ nhân đã thực hiện hoặc bị tình nghi thực hiện hành vi
khủng bố đang hiện diện trên lãnh thổ quốc gia mình cho quốc gia nơi hành vi khủng bố diễn ra,
không phụ thuộc vào quốc tịch của nhân đó. Điều ước quốc tế đã được cả 4 quốc gia phê chuẩn
và phát sinh hiệu lực theo quy định của điều ước.
Tuy nhiên, trong văn kiện phê chuẩn điều ước, quốc gia D đưa ra tuyên bố bảo lưu với nội
dung quốc gia D s chỉ dẫn độ đối với công dân nước mình nếu hành vi khủng bố hoàn toàn được
thực hiện tại lãnh thổ bên kí kết khác. Theo quy định của điều ước về chống khủng bố đã kí, tuyên bố
bảo lưu của D hợp pháp. Trước tuyên bố của D, quốc gia A chấp thuận, QG B phản đối nhưng
khẳng định phản đối của B không làm ảnh hưởng tới quan hệ điều ước giữa DB, QG C phản đối
bảo lưu của D và tuyên bố giữa hai quốc gia sẽ không có quan hệ điều ước.
Hãy cho biết: Theo quy định của Công ước Viên Năm 1969 về luật điều ước quốc tế, tác
động của tuyên bố bảo lưu, chấp thuận phản đối bảo lưu đối với hiệu lực của điều khoản dẫn độ
và của điều ước QT về chống khủng bố đã ký giữa các bên.
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
1. Căn cứ pháp lí:
Điều 2, Khoản 1.d, Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1969 ghi nhận: “Bảo lưu
điều ước quốc tế hành động đơn phương bất kể cách viết hoặc tên gọi như thế nào của một quốc
gia đưa ra khi ký, p chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập điều ước quốc tế đó, nhằm qua đó loại bỏ
hoặc sửa đổi hiệu lực pháp của một hoặc một số quy định của điều ước trong việc áp dụng chúng
đối với quốc gia đó.”
Khi một quốc gia thành viên của điều ước quốc tế tuyên bố bảo lưu một hay một số điều
khoản trong điều ước và việc bảo lưu đó là hợp pháp, thì việc chấp thuận hay phản đối tuyên bố bảo
lưu đó của các quốc gia thành viên khác sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lí nhất định, được quy định
tại Điều 23, Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1969 như sau:
“1. Một bảo lưu đề ra đối với một bên khác chiểu theo các điều 19, 20 và 23 sẽ:
Công pháp quốc tế - Trang 2
Công pháp quốc tế - Người đăng: Lê Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công pháp quốc tế 9 10 521