Ktl-icon-tai-lieu

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công nghiệm thu

Được đăng lên bởi tranhung686
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1748 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công nghiệm thu
TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 5674-1992
Nhãm H
C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng -Thi c«ng nghiÖm thu
Finised works in construction execution, check and acceptance
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë vµ nhµ d©n dông, kh«ng ¸p
dông cho c«ng tr×nh thuéc nhµ c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh ®Æc biÖt
1. Quy t¾c chung
1.1. Thi c«ng c«ng t¸c hoµn thiÖn nghiÖm thu c«ng tr×nh, ngoµi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh
trong tiªu chuÈn nµy cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh vµ an toµn lao ®éng, vÒ phßng ch¸y
ch÷a ch¸y còng nh tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan ®· ® îc nhµ n íc ban hµnh.
1.2. §èi víi nh÷ng kÕt cÊu chÕ t¹o vµ gia c«ng s½n ë nhµ m¸y, c«ng t¸c hoµn thiÖn ® îc thùc
hiÖn ngay trong qu¸ t×nh chÕ t¹o vµ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh riªng.
1.3. Tr íc khi thi c«ng hoµn thiÖn tõng phÇn hay toµn bé c«ng tr×nh ph¶i ® îc thùc hiÖn
xong nh÷ng c«ng t¸c c¬ b¶n sau ®©y:
- ChÌn kÝn nh÷ng mèi nèi gi÷a c¸c blèc hay c¸c panen l¾p ghÐp cña c«ng tr×nh, ®Æc biÖt
chÌn bäc kÝn c¸c chi tiÕt thÐp nèi cña c¸c bé phËn cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp.
- L¾p vµ chÌn c¸c khu«n cöa sæ, cöa ®i, nhÐt ®Çy v÷a vµo c¸c khe gi÷a khu«n cöa víi
t êng.
- Thi c«ng c¸c líp lãt d íi sµn nhµ;
- Thi c«ng c¸c líp chèng thÊm cña m¸i vµ cña nhµ vÖ sinh xÝ, t¾m b¶o ®¶m kh«ng thÊm
ít, kh«ng tho¸t mïi h«i qua c¸c khe chÌn èng vµ lç thu n íc.
- L¾p ®Æt lan can vµ thi c«ng c¸c líp chèng thÊm ë c¸c khu vùc ban c«ng, l«gia vvv
- L¾p ®Æt hÖ thèng cÊp vµ thãat n íc, kiÓm tra c¸c liªn kÕt vµ ®Çu mèi cña hÖ thèng èng
dÉn.
- L¾p ®Æt d©y dÉn ngÇm cho hÖ thèng ®Ìn chiÕu sµng ®iÖn tho¹i, truyÒn thanh truyÒn c¸c æ
c¾m ®iÖn ch«n ngÇm.
- Trong tr êng hîp cÇn thiÕt pahØ tiÕn hµnh tr¸t l¸t, èp ë ngay nh÷ng n¬i sÏ ®Æt c¸c thiÕt bÞ
vÖ sinh, c¸p h¬i, cÊp nhiÖt tiªu n íc,
1.4. C«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh cÇn ® îc thùc hiÖn theo tr×nh tù nªu trong b¶ng 1, nÕu
trong thiÕt kÕ kh«ng nªu râ tr×nh tù thùc hiÖn kh¸c.
1.5. Tr×nh tù thùc hiÖn c«ng t¸c hoµn thiÖn mçi c¨n phßng, mçi c«ng tr×nh ph¶i ® îc ghi râ
trong b¶n vÏ thi c«ng.
1.6. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh d íi 5 tÇng, c«ng t¸c hoµn thiÖn nªn b¾t ®Çu tõ tÇng trªn trë
xuèng, sau khi ®· kÕt thóc c¸c c«ng viÖc x©y l¾p trªn tõng phÇn hay toµn bé c«ng tr×nh, trõ
nh÷ng tr êng hîp cã yªu cÇu riªng theo ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t .
§èi víi nh÷ng c«ng tr×nh tõ 5 tÇng trë lªn, c«ng t¸c hoµn thiÖn nªn b¾t ®Çu tõ tÇng d íi trë
lªn. Khi ®ã, Ýt nhÊt ph¶i cã hai tÇng cña c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh xong c«ng t¸c l¾p ghÐp vµ
nh÷ng c«ng viÖc quy ®Þnh trong ®iÒu 1.3. Trong thiÕt kÕ ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn cho
ng êi vµ thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ë c¸c tÇng d íi vµ tr¸ch nhiÖm nh÷ng va ch¹m
chÊn ®éng g©y h háng bÒ mÆt hoµn thiÖn. Kh«ng ® îc ®ång thêi tiÕn hµnh c«ng t¸c l¾p
ghÐp ë phÝa ngoµi trªn nh÷ng c¨n phßng vµ tÇng nhµ ®ang thi c«ng hoµn thiÖn.
1.7. Hoµn thiÖn bªn trong c«ng tr×nh.NÕu t êng, cét vµ c¸c kÕt cÊu kh¸c trong c«ng tr×nh x©y
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công nghiệm thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công nghiệm thu - Người đăng: tranhung686
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công nghiệm thu 9 10 306