Ktl-icon-tai-lieu

Công tác xây dựng Luật của Chính phủ Áo một số kinh nghiệm cho Việt Nam

Được đăng lên bởi fusungfasa
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công tác xây dựng Luật của
Chính phủ Áo - một số kinh
nghiệm cho Việt Nam

1. Khái quát về Chính phủ Áo
Cộng hòa Áo là một nhà nước liên bang, với 9 bang (federal
province). Thể chế chính trị của Áo là cộng hoà dân chủ. Hình thức nhà
nước là dân chủ nghị viện. Tổng thống do dân bầu trực tiếp với nhiệm
kỳ 6 năm và giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ. Tổng thống là nguyên
thủ quốc gia, đại diện cho Nhà nước về đối nội và đối ngoại. Trên thực
tế, Tổng thống liên bang là chế định mang tính biểu trưng, có tính hình
thức; thực hiện các thẩm quyền của mình phụ thuộc vào đề nghị của
Chính phủ liên bang.
Đứng đầu Chính phủ liên bang là Thủ tướng liên bang (Federal
Chancellor) do Tổng thống chỉ định - là người đứng đầu đảng chiếm đa
số trong Hội đồng quốc gia (National Council - Hạ viện). Thủ tướng
liên bang đồng thời là Bộ trưởng Phủ Thủ tướng liên bang; Thủ tướng
bình đẳng với các Bộ trưởng khác. Thủ tướng liên bang có trách nhiệm
chuẩn bị đường lối chung thống nhất của Chính phủ liên bang; thông
qua đó, Thủ tướng có thể tác động vào việc bảo đảm sự thống nhất
trong thực hiện đường lối của Chính phủ liên bang. Thủ tướng liên
bang có một số quyền hạn đặc biệt: Đề nghị thành lập Nội các; đề nghị
cách chức Bộ trưởng (để Tổng thống quyết định); trình Tổng thống phê
duyệt các đạo luật được Quốc hội thông qua, sau đó ký tiếp vào đạo
luật đó và công bố trên Công báo liên bang.
Mặc dù được Thủ tướng liên bang chỉ định nhưng các thành viên của
Chính phủ liên bang cần phải được sự tín nhiệm của Hội đồng quốc

gia. Chính phủ liên bang chỉ có 1 Phó Thủ tướng đồng thời là Bộ
trưởng liên bang (một Bộ quan trọng, hiện nay là Bộ trưởng Tài chính).
Bộ trưởng không được đồng thời làm Tổng thống, thẩm phán, nghị sĩ.
Thứ trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ
trưởng, tuy nhiên không phải Bộ liên bang nào cũng có Thứ trưởng.
Áo có Luật về các Bộ liên bang quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của từng Bộ liên bang. Vụ trưởng do Tổng thống liên bang
bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng liên bang. Chính phủ liên bang
không ban hành quy chế hoạt động của mình. Hoạt động của Chính phủ
liên bang dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa các thành viên Chính phủ hoặc
giữa các đảng thuộc liên minh cầm quyền.
Cơ cấu của Chính phủ liên bang có 13 Bộ. Chính phủ họp một tuần
một lần vào thứ ba hàng tuần. Nội dung phiên họp Chính phủ chủ yếu
xem xét, thông qua các dự án luật, các vấn đề nhân sự, các báo cáo của
EU, các hiệp ước quốc tế, phê chuẩn các đạo luật của các Bang, c...
Công tác xây dựng Luật của
Chính phủ Áo - một số kinh
nghiệm cho Việt Nam
Công tác xây dựng Luật của Chính phủ Áo một số kinh nghiệm cho Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác xây dựng Luật của Chính phủ Áo một số kinh nghiệm cho Việt Nam - Người đăng: fusungfasa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Công tác xây dựng Luật của Chính phủ Áo một số kinh nghiệm cho Việt Nam 9 10 89