Ktl-icon-tai-lieu

Công ty hợp doanh - Luật Kinh tế

Được đăng lên bởi Bích Phương Nguyễn Thị
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
----------

ĐỀ TÀI:
CÔNG TY HỢP DANH
Môn học: Luật Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh, 02/2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
----------

ĐỀ TÀI:
CÔNG TY HỢP DANH
Môn học: Luật Kinh tế

Giảng viên phụ trách: ThS.Vương Tuyết Linh
Nhóm thực hiện: 3
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Vũ Hoài Nhân
Lê Thị Hồng Mến
Đinh Thái Minh Thư
Nguyễn Thị Ngân

TP. Hồ Chí Minh, 02/2014

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TY HỢP DANH................................1
1. Lịch sử hình thành công ty hợp danh....................................................................2
2. Khái niệm, phân loại công ty hợp danh................................................................3
3. Một số đặc điểm của công ty hợp danh................................................................3
4. Các điều luật về công ty hợp danh........................................................................5
5. Ưu điểm và nhược điềm công ty hợp danh.........................................................11
CHƯƠNG II. THỰC TIỄN VỀ CÔNG TY HỢP DANH Ở VIỆT NAM............13
1. Nhận thức của xã hội đối với loại hình công ty hợp danh..................................13
3. Thực trạng đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh......................................13
3. Hạn chế về công ty hợp danh..............................................................................14
CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ GIÚP HOÀN THIỆN........19
1. Một số giải pháp..................................................................................................19
2. Một số kiến nghị..................................................................................................22
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU

V

iệc chuyển đổi mô hình kinh tế từ tập trung bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị
trường hàng hóa nhiều thành phần đã tạo nên bước ngoặt lớn trong sự đi lên của
nền kinh tế đất nước Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho tình hình mới
của nền kinh tế đất nước, hệ thống pháp luật Việt Nam đã có những thay đổi kịp
thời và hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước cũng như thế giới.
Luật doanh nghiệp mới đầu ban hành chỉ đề cập tới hai loại hình công ty chủ yếu là
công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Sau một thời gian thực hiện Luật doanh
nghiệp thực tế cho thấy hai loại hình doanh nghiệp này phù hợp với thực tiễn đầu tư và kinh
doanh ở Việt Nam, nhưng vẫn chưa bao quát được hết loại hình công ty quan trong nhất t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
----------
ĐỀ TÀI:
CÔNG TY HỢP DANH
Môn học: Luật Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh, 02/2014
Công ty hợp doanh - Luật Kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty hợp doanh - Luật Kinh tế - Người đăng: Bích Phương Nguyễn Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Công ty hợp doanh - Luật Kinh tế 9 10 154