Ktl-icon-tai-lieu

Công ty TNHH một thành viên

Được đăng lên bởi phamhuong1712-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
1.

2.

3.

Khái niệm (Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2005)
Công ty TNHH 1 thành viên là Doanh nghiệp do một tổ chức hay một cá
nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty
chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong
phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Đặc điểm pháp lý
- Chỉ có một thành viên và thành viên đó là cá nhân hay tổ chức làm chủ
sở hữu. Tổ chức là chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên phải là pháp
nhân.
- Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh
doanh và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn Điều lệ của
công ty.
- Công ty được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ
của Công ty cho các tổ chức, cá nhân khác.
- Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần. Tuy
nhiên, giống như công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,
công ty này được huy động vốn trên thị trường chứng khoán, kể cả việc
chào bán chứng khoán ra công chúng bằng các hình thức chứng khoán
không phải là cổ phần.
- Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên cũng hoàn toàn do một cá
nhân hoặc tổ chức góp vào, không hề có sự liên kết góp vốn với nhà đầu
tư khác như các loại hình công ty khác.
Cơ cấu tổ chức quản lý
a. Đối với công ty TNHH một thành viên là tổ chức
- Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ
quyền với nhiệm kỳ không quá 5 năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ
của mình theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu công ty có quyền thay
thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ lúc nào.
- Trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền
thì cơ cấu tổ chức của công ty gồm: Hội đồng thành viên; Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Hội đồng thành viên gồm tất cả những
người đại diện theo uỷ quyền.
- Trường hợp một người được bổ nhiệm là đại diện theo uỷ quyền thì cơ
cấu tổ chức của công ty gồm: Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc và Kiểm soát viên.

-

-

b.
-

-

Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch
công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp
luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường
trú tại Việt Nam; nếu vắng mặt quá ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ
quyền bằng văn bản cho người khác làm người đại diện theo pháp luật
của công ty theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công
ty, Giám đốc (Tổng giám đốc...
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
1. Khái niệm (Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2005)
Công ty TNHH 1 thành viên là Doanh nghiệp do một tổ chức hay một cá
nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty
chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong
phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
2. Đặc điểm pháp lý
- Chỉ có một thành viên và thành viên đó là cá nhân hay tổ chức làm chủ
sở hữu. Tổ chức là chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên phải là pháp
nhân.
- Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh
doanh và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn Điều lệ của
công ty.
- Công ty được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ
của Công ty cho các tổ chức, cá nhân khác.
- Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần. Tuy
nhiên, giống như công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,
công ty này được huy động vốn trên thị trường chứng khoán, kể cả việc
chào bán chứng khoán ra công chúng bằng các hình thức chứng khoán
không phải là cổ phần.
- Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên cũng hoàn toàn do một cá
nhân hoặc tổ chức góp vào, không hề có sự liên kết góp vốn với nhà đầu
tư khác như các loại hình công ty khác.
3. Cơ cấu tổ chức quản lý
a. Đối với công ty TNHH một thành viên là tổ chức
- Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ
quyền với nhiệm kỳ không quá 5 năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ
của mình theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu công ty có quyền thay
thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ lúc nào.
- Trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền
thì cơ cấu tổ chức của công ty gồm: Hội đồng thành viên; Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Hội đồng thành viên gồm tất cả những
người đại diện theo uỷ quyền.
- Trường hợp một người được bổ nhiệm là đại diện theo uỷ quyền thì cơ
cấu tổ chức của công ty gồm: Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc và Kiểm soát viên.
Công ty TNHH một thành viên - Trang 2
Công ty TNHH một thành viên - Người đăng: phamhuong1712-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công ty TNHH một thành viên 9 10 340