Ktl-icon-tai-lieu

Công ước của liên hiệp quốc về luật biển 1982

Được đăng lên bởi vanyen1982
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 1 lần
• Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (Công ước Luật
biển năm 1982) quy định: “Thềm lục địa của một quốc gia ven biển bao gồm
đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó, trên
toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia đó cho đến
bờ ngoài của rìa lục địa, hoặc đến cách đường cơ sở dùng để tính chiều rộng
lãnh hải 200 hải lý khi bờ ngoài của rìa lục địa của quốc gia đó ở khoảng
cách
gần hơn” (Điều 76).
• Như vậy, thềm lục địa pháp lý của quốc gia ven biển là
sự kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, bao gồm toàn bộ rìa lục địa (thềm
lục địa tự nhiên, dốc lục địa và bờ ngoài của rìa lục địa). Ở nơi nào, rìa lục
địa
không ra đến 200 hải lý thì thềm lục địa pháp lý được mở rộng ra đến 200
hải
lý. Ở nơi rìa lục địa vượt quá 200 hải lý thì ranh giới ngoài của thềm lục địa
được xác định bằng cách nối các điểm ở nơi mà bề dày trầm tích ít nhất cũng
bằng 1% khoảng cách từ các điểm đó đến chân dốc lục địa; hoặc nối các
điểm
cách chân dốc lục địa nhiều nhất là 60 hải lý.
Tuy nhiên, dù được xác định như trên, giới hạn tối đa của thềm lục địa
cũng không được vượt quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở lãnh hải hay không
được cách đường đẳng sâu 2.500 m nước một khoảng cách vượt quá 100 hải
lý. Có nghĩa là, nếu quốc gia ven biển nối các điểm có bề dày trầm tích bằng
1% khoảng cách đến chân dốc lục địa, hoặc không quá 60 hải lý kể từ chân
dốc lục địa mà đường nối đó lại cách đường cơ sở quá 350 hải lý, hoặc cách
đường đẳng sâu 2.500 m quá 100 hải lý thì quốc gia ven biển phải thu hẹp
quy định bề rộng của thềm lục địa nơi đó lại cho phù hợp.
Để xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa, luật quốc tế sử dụng và kết
hợp ba yếu tố: khoảng cách (200, 350, 60, 100 hải lý), yếu tố địa chất (sự
kéo
dài tự nhiên của lục địa, rìa lục địa, bề dày trầm tích 1%, chân dốc lục địa)
và
độ sâu (đường đẳng sâu 2.500 m).
Về chế độ pháp lý của thềm lục địa, tương tự như Công ước năm 1958,
Công ước Luật biển năm 1982 quy định:
“1 - Quốc gia ven biển thực hiện các quyền thuộc chủ quyền đối với thềm
lục địa về mặt thăm dò khai thác tài

nguyên thiên nhiên của mình.
2 - Các quyền nói ở khoản 1 có tính chất đặc
quyền, nghĩa là nếu quốc gia ven biển không thăm dò thềm lục địa hay không
khai thác tài nguyên thiên nhiên của thềm lục địa thì không ai có quyền tiến
hành các hoạt động như vậy nếu không có sự thoả thuận rõ ràng của quốc
gia
ven biển.
3 - Các quyền của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa không phụ
thuộc vào sự chiếm hữu thực ...
Công ước ca Liên hp quc v Lut bin năm 1982 (Công ước Lut
bin năm 1982) quy đnh: “Thm lc đa ca mt quc gia ven bin bao gm
đáy bin và lòng đt dưới đáy bin bên ngoài lãnh hi ca quc gia đó, trên
toàn b phn kéo dài t nhiên ca lãnh th đ t lin ca quc gia đó cho đến
b ngoài ca rìa lc đa, hoc đến cách đường c ơ s dùng đ tính chiu rng
lãnh hi 200 hi khi b ngoài ca rìa lc đa ca quc gia đó khong
cách
gn hơn” (Điu 76).
Nh ư vy, thm lc đa pháp lý ca quc gia ven bin là
s kéo dài t nhiên ca lãnh th đ t lin, bao gm toàn b rìa lc đa (thm
lc đa t nhiên, dc lc đa b ngoài ca rìa lc đa). nơi nào, rìa lc
đa
không ra đến 200 hi thì thm lc đa pháp được m rng ra đến 200
hi
lý. nơi rìa lc đa vượt quá 200 hi lý thì ranh gii ngoài ca thm lc đa
được xác đnh bng cách ni các đim nơi mà b dày trm tích ít nht cũng
bng 1% khong cách t các đim đó đến chân dc lc đa; hoc ni các
đim
cách chân dc lc đa nhiu nht là 60 hi lý.
Tuy nhiên, dù được xác đnh nh ư trên, gii hn ti đa ca thm lc đa
cũng không được vượt quá 350 hi lý tính t đ ưng c ơ s lãnh hi hay không
được cách đường đng sâu 2.500 m nước mt khong cách vượt quá 100 hi
lý. Có nghĩa là, nếu quc gia ven bin ni các đim có b dày trm tích bng
1% khong cách đến chân dc lc đa, hoc không quá 60 hi lý k t chân
dc lc đa mà đường ni đó li cách đường c ơ s quá 350 hi lý, hoc cách
đường đng sâu 2.500 m quá 100 hi lý thì quc gia ven bin phi thu hp
quy đnh b rng ca thm lc đa nơi đó li cho phù hp.
Đ xác đnh ranh gii ngoài ca thm lc đa, lut quc t ế s dng và kết
hp ba yếu t: khong cách (200, 350, 60, 100 hi lý), yếu t đ a cht (s
kéo
dài t nhiên ca lc đa, rìa lc đa, b dày trm tích 1%, chân dc lc đa)
đ sâu (đường đng sâu 2.500 m).
V ch đ ế pháp lý ca thm lc đa, tương t nh ư Công ước năm 1958,
Công ước Lut bin năm 1982 quy đnh:
“1 - Quc gia ven bin thc hin các quyn thuc ch quyn đi vi thm
lc đa v mt thăm dò khai thác tài
Công ước của liên hiệp quốc về luật biển 1982 - Trang 2
Công ước của liên hiệp quốc về luật biển 1982 - Người đăng: vanyen1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công ước của liên hiệp quốc về luật biển 1982 9 10 806