Ktl-icon-tai-lieu

Công ước LHQ về Luật biển 1982

Được đăng lên bởi huy.tnhg
Số trang: 220 trang   |   Lượt xem: 6416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN1
(Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982)

CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC
Với lòng mong muốn giải quyết, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau,
mọi vấn đề liên quan đến luật biển, và ý thức được tầm vóc lịch sử của Công
ước là một cống hiến quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, công lý và tiến bộ
cho tất cả các dân tộc trên thế giới;
Nhận thấy rằng, những sự kiện mới nảy sinh kể từ các Hội nghị của Liên hợp
quốc về luật biển được nhóm họp tại Giơnevơ năm 1958 và năm 1960, đã làm
tăng thêm sự cần thiết phải có một Công ước mới về luật biển có thể được mọi
người chấp nhận;
Ý thức rằng, những vấn đề về các vùng biển có liên quan chặt chẽ với nhau và
cần được xem xét một cách đồng bộ;
Thừa nhận rằng, điều đáng mong muốn là, bằng Công ước với sự quan tâm
đúng mức đến chủ quyền của tất cả các quốc gia, thiết lập được một trật tự pháp
lý cho các biển và đại dương làm dễ dàng cho việc sử dụng công bằng và hiệu
quả những tài nguyên, việc bảo tồn những nguồn lợi sinh vật của các biển và
các đại dương, việc nghiên cứu, bảo vệ và gìn giữ môi trường biển;
1

Bản dịch tiếng Việt của Bộ Ngoại giao.

Bản đánh máy do các cộng tác viên của Quỹ nghiên cứu Biển Đông
():
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nguyễn Hoàng Việt
Hà Phương Lê
Lê Hồng Thuận
Phượng
Vũ
Hoa Phạm
Phạm Thị Bích Phượng
gkhuongtang
Vũ Lê Phương
Nhóm Lã Vân

Nguyễn Thái Linh (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông) điều hành và kiểm tra việc đánh máy.

Cho rằng, việc thực hiện các mục tiêu này sẽ góp phần thiết lập nên một trật tự
kinh tế quốc tế đúng đắn và công bằng, trong đó có tính đến các lợi ích và nhu
cầu của toàn thể loài người và đặc biệt là các lợi ích và nhu cầu riêng của các
nước đang phát triển, dù có biển hay không có biển;
Mong muốn phát triển bằng Công ước, các nguyên tắc trong Nghị quyết 2749
(XXV) ngày 17 tháng 12 năm 1970, trong đó Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đặc
biệt trịnh trọng tuyên bố rằng khu vực đáy biển và đại dương, cũng như lòng đất
dưới đáy các khu vực nằm ngoài giới hạn chung của loài người và việc thăm dò,
khai thác khu vực này sẽ được tiến hành vì lợi ích của toàn thể loài người,
không phụ thuộc vào vị trí địa lý của các quốc gia;
Tin tưởng rằng, việc pháp điển hóa và sự phát triển theo chiều hướng tiến hóa
của Luật biển được thực hiện trong Công ước sẽ góp phần tăng cường hòa bình,
an ninh, hợp tác và quan hệ hữu nghị giữa tất cả các dân tộc phù hợp với các
nguyên tắc công bằng và bình đẳng về quyền, và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho...
CÔNG ƯỚC CA LIÊN HP QUC V LUT BIN
1
(Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982)
CÁC QUC GIA THÀNH VIÊN CA CÔNG ƯỚC
Vi lòng mong mun gii quyết, trên tinh thn hiu biết và hp tác vi nhau,
mi vn đề liên quan đến lut bin, và ý thc được tm vóc lch s ca Công
ước là mt cng hiến quan trng vào vic gi gìn hòa bình, công lý và tiến b
cho tt c các dân tc trên thế gii;
Nhn thy rng, nhng s kin mi ny sinh k t các Hi ngh ca Liên hp
quc v lut bin đưc nhóm hp ti Giơnevơ năm 1958 và năm 1960, đã làm
tăng thêm s cn thiết phi có mt Công ước mi v lut bin có th đưc mi
người chp nhn;
Ý thc rng, nhng vn đề v các vùng bin có liên quan cht ch vi nhau và
cn được xem xét mt cách đồng b;
Tha nhn rng, điu đáng mong mun là, bng Công ước vi s quan tâm
đúng mc đến ch quyn ca tt c các quc gia, thiết lp được mt trt t pháp
lý cho các bin và đại dương làm d dàng cho vic s dng công bng và hiu
qu nhng tài nguyên, vic bo tn nhng ngun li sinh vt ca các bin và
các đại dương, vic nghiên cu, bo v và gìn gi môi trường bin;
1
Bn dch tiếng Vit ca B Ngoi giao.
Bn đánh máy do các cng tác viên ca Qu nghiên cu Bin Đông
(www.seasfoundation.org):
Nguyn Hoàng Vit
Hà Phương Lê
Lê Hng Thun
Phượng
Vũ
Hoa Phm
Phm Th Bích Phượng
gkhuongtang
Vũ Lê Phương
Nhóm Lã Vân
Nguyn Thái Linh (Qu Nghiên cu Bin Đông) điu hành và kim tra vic đánh máy.
Công ước LHQ về Luật biển 1982 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ước LHQ về Luật biển 1982 - Người đăng: huy.tnhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
220 Vietnamese
Công ước LHQ về Luật biển 1982 9 10 449