Ktl-icon-tai-lieu

Công văn hướng dẫn xây dựng vật tư

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
–––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2005

Số: 260/VTLTNN-NVĐP

V/v. Hướng dẫn xây dựng quy chế
công tác văn thư và lưu trữ
Kính gửi:
-

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Toà án nhân dân tối cao;
Cơ quan TW của các tổ chức chính trị - xã hội;
Các tổng công ty nhà nước.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư và công tác lưu trữ
được giao tại Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ
nhà nước; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn các cơ quan, tổ chức xây dựng
quy chế (hoặc quy định) công tác văn thư và lưu trữ của cơ quan, tổ chức (sau đây gọi
chung là quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan) như sau:
1. Mục đích xây dựng quy chế
Việc xây dựng, ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan nhằm cụ thể
hoá các quy định của Nhà nước về công tác văn thư và lưu trữ cho phù hợp với tình hình
thực tế của từng cơ quan, tổ chức; giúp các cơ quan, tổ chức thực hiện thống nhất các
hoạt động trong công tác văn thư và lưu trữ; làm cơ sở kiểm tra thực hiện pháp luật trong
việc ban hành, quản lý và xử lý văn bản; giữ gìn tài liệu lưu trữ để sử dụng lâu dài.
2. Đối tượng xây dựng quy chế
Tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội
nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ
chức) cần xây dựng, ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan.
3. Phạm vi áp dụng quy chế
Quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan chỉ nên áp dụng trong nội bộ từng cơ
quan, tổ chức. Đối với những cơ quan, tổ chức có các cơ quan, tổ chức trực thuộc, thì mỗi
cơ quan, tổ chức trực thuộc cũng cần có quy chế riêng để quy định những điều chi tiết, cụ
thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc điểm của cơ quan, tổ chức mình.
Tuy nhiên, nếu các cơ quan, tổ chức trực thuộc không có quy định gì khác chi tiết hơn
các quy định của cơ quan, tổ chức cấp trên, thì quy chế công tác văn thư và lưu trữ của cơ
quan, tổ chức cấp trên cũng có thể quy định áp dụng cho cả các cơ quan, tổ chức trực
thuộc.
4. Căn cứ để xây dựng quy chế
Quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan được xây dựng trên cơ sở các văn b...
B NI V
CC VĂN THƯ VÀ LƯU TR
NHÀ NƯỚC
–––––––
S: 260/VTLTNN-NVĐP
V/v. Hướng dn xây dng quy chế
công tác văn thư và lưu tr
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp- T do - Hnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Ni, ngày 06 tháng 5 năm 2005
Kính gi:
- Các B, cơ quan ngang B, cơ quan thuc Chính ph;
- UBND các tnh, thành ph trc thuc TW;
- Văn phòng Quc hi;
- Văn phòng Ch tch nước;
- Vin Kim sát nhân dân t
i cao;
- Toà án nhân dân ti cao;
- Cơ quan TW ca các t chc chính tr - xã hi;
- Các tng công ty nhà nước.
Thc hin chc năng qun lý nhà nước v công tác văn thư và công tác lưu tr
được giao ti Quyết định s 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 ca Th tướng Chính ph
quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca Cc Vă
n thư và Lưu tr
nhà nước; Cc Văn thư và Lưu tr nhà nước hướng dn các cơ quan, t chc xây dng
quy chế (hoc quy định) công tác văn thư và lưu tr ca cơ quan, t chc (sau đây gi
chung là quy chế công tác văn thư và lưu tr cơ quan) như sau:
1. Mc đích xây dng quy chế
Vic xây dng, ban hành quy chế công tác văn thư và lưu tr
cơ quan nhm c th
hoá các quy định ca Nhà nước v công tác văn thư và lưu tr cho phù hp vi tình hình
thc tế ca tng cơ quan, t chc; giúp các cơ quan, t chc thc hin thng nht các
hot động trong công tác văn thư và lưu tr; làm cơ s kim tra thc hin pháp lut trong
vic ban hành, qun lý và x lý văn bn; gi gìn tài liu lưu tr
để s dng lâu dài.
2. Đối tượng xây dng quy chế
Tt c các cơ quan nhà nước, t chc chính tr - xã hi, t chc xã hi, t chc xã hi
ngh nghip, t chc kinh tế, đơn v vũ trang nhân dân (sau đây gi chung là cơ quan, t
chc) cn xây dng, ban hành quy chế công tác văn thư và lưu tr cơ quan.
3. Phm vi áp dng quy chế
Quy ch
ế công tác văn thư và lưu tr cơ quan ch nên áp dng trong ni b tng cơ
quan, t chc. Đối vi nhng cơ quan, t chc có các cơ quan, t chc trc thuc, thì mi
cơ quan, t chc trc thuc cũng cn có quy chế riêng để quy định nhng điu chi tiết, c
th phù hp vi chc năng, nhim v, quyn h
n và đặc đim ca cơ quan, t chc mình.
Tuy nhiên, nếu các cơ quan, t chc trc thuc không có quy định gì khác chi tiết hơn
các quy định ca cơ quan, t chc cp trên, thì quy chế công tác văn thư và lưu tr ca cơ
quan, t chc cp trên cũng có th quy định áp dng cho c các cơ quan, t chc trc
thuc.
4. Căn c để xây dng quy ch
ế
Quy chế công tác văn thư và lưu tr cơ quan được xây dng trên cơ s các văn bn
ch yếu sau đây:
Công văn hướng dẫn xây dựng vật tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công văn hướng dẫn xây dựng vật tư - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Công văn hướng dẫn xây dựng vật tư 9 10 51